L'OEPM, en general, haurà de resoldre sobre la concessió dels patents en el termini que resulta d'afegir 14 mesos al període transcorregut entre la recepció de la sol·licitud i la seua publicació en el B.O.P.I.

Pel que fa al model d'utilitat, l'OEPM haurà de resoldre en el termini de 12 mesos si no han mediat oposicions, i en el termini de 20 mesos d'haver mediat estigues.

Les sol·licituds de registre de Dissenys Industrials depositades davant de l'OEPM seran examinades per a la comprovació del compliment dels requisits d'admissió a tràmit.
En el cas que la sol·licitud no tinga defectes formals o esmenades les irregularitats si és el cas, es realitzarà l'examen de forma i legitimació així com l'examen d'ofici. Si la sol·licitud no presenta cap defecte, es concedirà el registre en el termini de tres dies hàbils i en el termini d'aproximadament tres mesos si la sol·licitud patix algun suspens.

En los casos en que la solicitud de registro no tenga oposiciones, ni objeciones de fondo o forma, se dictará resolución dentro del plazo de 7½ meses, contados desde la fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En los casos en que la solicitud de registro tenga oposiciones u objeciones de fondo o forma, se dictará resolución dentro del plazo de 15 meses, contados desde la fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En els casos en què la sol·licitud de registre no tinga oposicions, ni objeccions de fons o forma, es dictarà una resolució dins del termini de 7½ mesos, comptats des de la data de recepció de la sol·licitud en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

En els casos en què la sol·licitud de registre tinga oposicions o objeccions de fons o forma, es dictarà una resolució dins del termini de 15 mesos, comptats des de la data de recepció de la sol·licitud en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Abans de presentar una sol·licitud, és recomana efectuar una consulta sobre els anterioritats registrals, és a dir, conéixer tot allò que s'ha sol·licitat igual o paregut a què volem protegir, per a evitar-nos costos innecessaris i pèrdua de temps en l'espera de la resolució del nostre expedient. Existix en la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), una base de dades de dissenys on poder realitzar esta busca.

Els impresos de sol·licitud és poden descarregar de la web de l'IMPIVA. També estan accessibles en la pàgina web de l'OEPM: en un apartat denominat "formularis".

En una sol·licitud poden presentar-se fins a 50 dissenys diferents.

Abans de presentar els impresos s'ha de pagar la taxa de depòsit de la sol·licitud que ha d'ingressar-se en el compte bancari de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb un full de pagament que s'arreplega en les oficines de l'IMPIVA.

Quan s'han omplit els impresos i fet el pagament s'inclou el justificant de l'ingrés de la taxa corresponent en dites impreses i s'entreguen en els Oficines de l'IMPIVA de València, Castelló o Alacant. També és poden presentar a València en la Subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia, a Castelló en el Servici Territorial d'Indústria i a Alacant, tant en el Servici Territorial d'Indústria com en la Subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia.

L'IMPIVA dóna data i hora d'entrada, per tant de prioritat, a estos documents i els remet a l'OEPM, qui comunicarà per correu al sol·licitant el nombre d'expedient que correspon a la seua sol·licitud, aproximadament en el termini d'un mes.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.