Ampliació dels terminis de les convocatòries CREATEC-CV   y   DIGITALITZA-CV del 2018

A causa de la situació extraordinària derivada de l'aplicació del RD 463 / 2020, i de la pròrroga al mateix acordada per Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per a donar les màximes facilitats per a l'execució i justificació dels projectes, els terminis d'execució dels projectes i de justificació van ser modificats segons Resolucions de 30 de març de 2020 de la direcció general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Aquests terminis han quedat establits com segueix, segons sengles Resolucions de 2 de juny de 2020 de la DG de l'Ivace, publicades en el DOGV 8831 de 10/06/20: (vegeu DIGITALIZA) (vegeu CREATEC) i posterior Correcció d'errors de  la resolució de 2 de juny 2020 del programa DIGITALITZA, de 12 de juny de 2020, (DOGV nº 8837 de 17/06/2020)

Com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19, i de les successives pròrrogues d'aquest, va quedar en suspens des del 14 de març de 2020 el còmput de termes i terminis per a la tramitació per l'IVACE dels expedients de subvenció (D.A. 3a RD 463/2020).

No obstant això, si bé persisteix en l'actualitat l'estat d'alarma, des de l'1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput dels terminis que es trobaven suspesos en virtut de la derogació de la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020 prevista en el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El termini de justificació dels expedients aprovats en el marc de la convocatòria d'Ajudes en matèria d'energies renovables i biocarburants-aplicacions tèrmiques, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, ha sigut ampliat fins al 4 de setembre de 2020 segons Resolució de 18 de maig de 2020 de la direcció general de l'Ivace.

El termini de justificació dels programes d'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MUNICIPIS CV i  AJUDES EN MATÈRIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE, tots dos de 2019, ha quedat modificat per resolucions de la Direcció general de l'IVACE de dates 12 i 14 de maig, respectivament. El termini d'execució dels projectes i el termini de justificació (límit període pague) en tots dos programes han quedat establits en l'1 d'octubre de 2020.

S'ha publicat en el DOGV nº 8807 de 8/05/2020 la resolució de 6 de maig 2020, del president de l'IVACE, que modifica la convocatòria d'ajudes de 2019 en matèria d'eficiència energètica en la indústria, en els edificis del sector terciari, i en sistemes de gestió energètica, establint que les entitats beneficiàries hauran d'acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció amb data límit 22 d'octubre de 2020, llevat que, per circumstàncies concurrents, es determine un termini diferent en la resolució de concessió de l'ajuda.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.