Abans de presentar una sol·licitud, és recomana efectuar una consulta sobre els anterioritats registrals, és a dir, conéixer tot allò que s'ha sol·licitat igual o paregut a què volem protegir, per a evitar-nos costos innecessaris i pèrdua de temps en l'espera de la resolució del nostre expedient.

Els impresos de sol·licitud és poden descarregar de la web de l'IMPIVA. També estan accessibles en la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Ptentes i Marques: www.oepm.es en un apartat denominat "formularis".

Abans de presentar els impresos s'ha de pagar la taxa de depòsit de la sol·licitud que ha d'ingressar-se en el compte bancari de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb un full de pagament que s'arreplega en les oficines de l'IMPIVA. Aquest pagament no és realitzarà, si el sol·licitant s'acull a l'exempció de taxes, i en este cas haurà de presentar una sèrie de documents acreditatius per a acollir-se a esta possibilitat.

Quan s'han omplit els impresos i fet el pagament, s'inclou el justificant de l'ingrés de la taxa corresponent en dites impreses i s'entreguen en els Oficines de l'IMPIVA de València, Castelló o Alacant. També és poden presentar a València en la Subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia, a Castelló en el Servici Territorial d'Indústria i a Alacant, tant en el Servici Territorial d'Indústria com en la subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia.

L'IMPIVA dóna data i hora d'entrada, per tant de prioritat, a estos documents i els remet a l'OEPM, qui comunicarà per correu al sol·licitant el nombre d'expedient que correspon a la sol·licitud, aproximadament en el termini d'un mes.

Abans de presentar una sol·licitud, és recomana efectuar una consulta sobre els anterioritats registrals, és a dir, conéixer tot allò que s'ha sol·licitat igual o paregut a què volem protegir, per a evitar-nos costos innecessaris i pèrdua de temps en l'espera de la resolució del nostre expedient.

Els impresos de sol·licitud és poden descarregar de la web de l'IMPIVA. També estan accessibles en la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques: www.oepm.es en un apartat denominat "formularis".

Abans de presentar els impresos s'ha de pagar la taxa de depòsit de la sol·licitud que ha d'ingressar-se en el compte bancari de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb un full de pagament que s'arreplega en les oficines de l'IMPIVA.

Quan s'han omplit els impresos i fet el pagament, s'inclou el justificant de l'ingrés de la taxa corresponent en dites impreses i s'entreguen en els Oficines de l'IMPIVA de València, Castelló o Alacant. També és poden presentar a València en la Subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia, a Castelló en el Servici Territorial d'Indústria i a Alacant, tant en el Servici Territorial d'Indústria com en la Subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia.

L'IMPIVA dóna data i hora d'entrada, per tant de prioritat, a estos documents i els remet a l'OEPM, qui comunicarà per correu al sol·licitant el nombre d'expedient que correspon a la seua sol·licitud, aproximadament en el termini d'un mes.

Els innovacions referents a la forma, presentació d'objectes o instruments de caràcter industrial. Només tenen un sentit ornamental i no impliquen una utilitat pràctica.

Estigues invencions és protegixen com a Dissenys Industrials via propropietat industrial.

Un Disseny Industrial atorga al seu titular un dret exclusiu (a utilitzar-ho i a prohibir la seua utilització per tercers sense el seu consentiment), sobre l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que és derive dels característiques de, en particular, els línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o de la seua ornamentació. Els dissenys podran ser bidimensionals o tridimensionals.

La duració de la protecció conferida pels Dissenys Industrials és de cinc anys comptats dónes de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i podrà renovar-se per un o mes períodes successius de cinc anys fins a un màxim de vint-i-cincs anys computats dónes de la dita data.

Pot dir-se que un Model d'Utilitat protegix una inversió de menor rang inventiu que els patents. Els procediments i els substàncies no poden ser objecte de Model d'Utilitat. El Model d'Utilitat és una figura que existix en pocs països, entre ells Espanya.

La novetat exigida al Model d'Utilitat és de caràcter nacional, mentres que en la patent s'exigix novetat mundial.

Per a confirmar esta novetat mundial, el procediment de registre d'una patent exigix la realització obligatòria de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica, cosa que no requerix el procediment de registre de model d'utilitat, i que encarix el dit procediment.

El temps de drets d'exclusivitat per a l'explotació industrial i comercial de la invenció també diversa: 20 anys dónes de la data de sol·licitud en el cas dels patents i 10 anys per als models d'utilitat. Mentres és paguen anualment els taxes de manteniment de drets és te esta exclusivitat, si és deixen de pagar o acaben els anys de protecció, l'invent passa a ser de domini públic.

Una marca és el títol que concedix el dret exclusiu a la utilització d'una determinada identificació d'un producte o servici en el mercat. Hi ha una classificació internacional de productes i servicis per al registre de marques (Classificació de Niça, 8a edició 2002), que dividix 45 classes els tipus de productes o servicis que és poden registrar. En un imprés de sol·licitud és pot demanar una marca per a tantes classes del Nomenclàtor Internacional com s'estiga interessat (sistema multiclasse). S'ha de pagar una taxa de sol·licitud per classe sol·licitada.

Un nom comercial és el títol que concedix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com identificador d'una empresa en el tràfic mercantil. Els noms comercials, com a títols de propropietat industrial, sotàs independents dels noms dels societats inscrites en els Registres Mercantils. En la sol·licitud de registre hauran d'agrupar-se els activitats que és pretenguen distingir, per classes, d'acord amb la Classificació Internacional de Productes i Servicis, segons és tracte d'activitats de prestació de servicis o d'activitats de producció o comercialització de productes.

Tots els drets de propropietat industrial concedits per l'OEPM sotàs aplicables en tot el territori nacional.
La duració de la protecció és de 10 anys a partir de la data de depòsit de la sol·licitud, i poden ser renovades indefinidament, casa 10 anys.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.