Una marca és el títol que concedix el dret exclusiu a la utilització d'una determinada identificació d'un producte o servici en el mercat. Hi ha una classificació internacional de productes i servicis per al registre de marques (Classificació de Niça, 8a edició 2002), que dividix 45 classes els tipus de productes o servicis que és poden registrar. En un imprés de sol·licitud és pot demanar una marca per a tantes classes del Nomenclàtor Internacional com s'estiga interessat (sistema multiclasse). S'ha de pagar una taxa de sol·licitud per classe sol·licitada.

Un nom comercial és el títol que concedix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com identificador d'una empresa en el tràfic mercantil. Els noms comercials, com a títols de propropietat industrial, sotàs independents dels noms dels societats inscrites en els Registres Mercantils. En la sol·licitud de registre hauran d'agrupar-se els activitats que és pretenguen distingir, per classes, d'acord amb la Classificació Internacional de Productes i Servicis, segons és tracte d'activitats de prestació de servicis o d'activitats de producció o comercialització de productes.

Tots els drets de propropietat industrial concedits per l'OEPM sotàs aplicables en tot el territori nacional.
La duració de la protecció és de 10 anys a partir de la data de depòsit de la sol·licitud, i poden ser renovades indefinidament, casa 10 anys.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.