Dirigides a:

Pimes que hagen participat en el programa de Tutories d’IVACE Internacional en 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018, 2019 o 2020

feder2val

Data presentació sol.licituds: S'iniciarà a partir del día 28 de febrer de 2020 i finalitzarà el 7 de setembre de 2020. (vegeu nota)
Data límit justificació:  31 gener 2021i
* segons condicions de la Resolució de 11 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions per a les pime de la Comunitat Valenciana als Plans de seguiment i execució dels programes de tutories d'internacionalització, a càrrec del pressupost de l'exercici 2020 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV nº 8750 de 27 de febrero de 2020  i posterior modificación parcial d'aquesta resolució (DOGV nº 8800 de 28/04/2020)
 
Objectiu
 
Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc del programa de Tutories d'Internacionalització 2016 i del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017, 2018, 2019 o 2020
 
Terminis
 
 Fins al 7 de setembre de 2020.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes que s'estableixen en la present resolució es concediran sota la forma de subvenció.
L'ajuda arribarà fins al 50 % dels costos subvencionables.
L'ajuda està subjecta al règim de minimis,

Empreses Beneficiàries
 
Pimes que hagen participat en el program de Tutories d’IVACE Internacional durant 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018, 2019 o 2020

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de supòrt

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà presentar un projecte.

 

costessubvencionables-m Costos subvencionables
 
 
Es consideren subvencionables els costos relacionats a continuació que resulten necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'IVACE a l'empresa sol·licitant en els exercicis 2016, 2017, 2018 2019 o 2020, i l'import total dels quals no supere el límit màxim de 100.000 €:
    a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla.
    b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla.
    c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa.
    d) Creació de web dirigida a l'entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa a aquest efecte.
    e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris on-line i mercats electrònics internacionals, vinculada a l'execució del pla.
    f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la Tutoria.
    g) Despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant l'exercici 2020 sempre que el salari brut anual siga d'un mínim de 23.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S'acceptarà un màxim de despesa per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar. El personal haurà d'estar ocupat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
    h) Despeses vinculades a accions de promoció internacional necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada que es realitzen en els mercats exteriors.
    i) Participació en certàmens firals internacionals, únicament serà elegible el cost de lloguer d'espai:
    - Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
    - Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fora de l'estat espanyol, entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
    j) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
    k) Registre de marca en països fora de la Unió Europea.
    l) En el cas de Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística


Criteris d'avaluació valoración

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
b) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
c) Incorporació d’actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
d) Viabilitat econòmica. S’avaluarà el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
a) Recursos humans de l’empresa.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d’empleats fixos de l’empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un major nombre d’empleats. Màxim 10 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
b) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim 5 punts.

3. Criteris de caràcter social: Com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
– Que el sol·licitant compte amb un pla d’igualtat d’oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
– El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
– La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
– Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» o un altre de característiques similars.
– El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
– Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
– Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.   

Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i es consideraran realitzats o rebutjats en els termes que s'indiquen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2021

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.