Banner web 980x211 VAL

 

Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàrias o arrendatàrias d'un habitatge situat en la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol.licituds: 30 de gener de 2020 fins al 7 de setembre de 2020. (vegeu nota)

Adhesió instal·ladors i empreses instal.ladores: des del 21 de gener de 2020 fins al 10 d'agost de 2020

 * A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d’aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l'adhesió d'empreses instal·ladores (DOGV nº 8716 de 14/01/2020)  i posterior modificació de la convocatòria (DOGV nº 8828 de 05/06/2020)

Objectiu
 

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació d’equips d’ACS/calefacció de baixa eficiència a la Comunitat Valenciana per calderes de condensació amb un sistema de control/regulació eficient o equips d’aerotèrmia

 

beneficiarios.gif Persones beneficiàries
 

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 

1. Es consideren com a activitats susceptibles d'ajuda les instal·lacions realitzades en habitatges situats al territori de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:

Opció 1: substitució d'una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal·lació particular de calefacció, aconseguir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons el Reglament delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013) amb un rendiment estacional ? 94 % (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell mínim d'emissions NOx classe 6 i tindre instal·lat un dels sistemes de control/regulació següents:
a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d'ambient on/off control.
b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants).
c)  Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).

Opció 2: substitució d'una instal·lació fixa d'ACS de baixa eficiència energètica (escalfador elèctric, escalfador antic, etc.) per un equip d’aerotèrmia domèstic només ACS amb acumulació o per un equip d’aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ? 15 kW. El nou equip d’aerotèrmia haurà de complir els requisits energètics següents:
a) Aerotèrmia només ACS: potència tèrmica nominal (kW) ? 900 W i SCOPDHW ? 2,6 per a clima càlid (segons la norma UNE EN 16147:2017) i amb una ràtio de potència tèrmica nominal (kW)/ potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65.
b) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ?wh (zona càlida) ? 100 % i ?s (zona càlida) ? 110 % per a una T eixida = 55 °C (segons Reglament UE núm. 811/2013) i amb un ràtio potència tèrmica nominal (kW)/potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65

Opció 3: substitució d'una instal·lació fixa de calefacció + ACS de baixa eficiència energètica (bomba de calor + escalfador elèctric, radiadors elèctrics de paret + escalfador elèctric, caldera mixta, caldera + escalfador, etc.) per un equip d’aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ? 15 kW. El nou equip d’aerotèrmia haurà de complir els requisits energètics següents:
a) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ?wh (zona càlida) ? 100 % i ?s (zona càlida) ? 110 %  per a una T eixida = 55 °C (segons el Reglament UE núm. 811/2013) i amb un ràtio potència tèrmica nominal (kW)/potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65

La nova instal·lació haurà de complir el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007 i l'altra normativa vigent que s'aplique en el moment de dur a terme la instal·lació.   

Serà condició indispensable que els aparells substituïts siguen retirats del mercat (caldera, escalfador, bomba de calor, escalfador elèctric, etc.), fet que serà acreditat per l'empresa instal·ladora en signar la sol·licitud normalitzada d'ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE i en l'oficina de campanya.

Només serà subvencionable la compra d'una única caldera o equip d’aerotèrmia per cada persona sol·licitant i serà necessària la corresponent substitució de l'aparell antic per un nou equip dels especificats en la llista d'equips subvencionables, segons el que s'estableix en l'article 5 de la convocatòria. En tot cas, la compra i instal·lació de calderes i equips d’aerotèrmia haurà de produir-se a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.
La venda i la instal·lació de la caldera o equip d’aerotèrmia l’haurà de dur a terme la mateixa empresa instal·ladora adherida.   

2. Serà subvencionable el cost de la caldera / equip d’aerotèrmia, el sistema de control / regulació i la instal·lació de la caldera / equip d’aerotèrmia (muntatge) i desmuntatge d'equips antics. No serà subvencionable el transport dels equips substituïts a un punt net de reciclatge.
El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:
 
OPCIÓ TIPOLOGIA AJUDA
1  Substitució de caldera de calefacció per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta 250 €
2  Substitució d'una instal·lació d'ACS per un equip d'aerotèrmia només ACS o Calefacció+ACS  400 €
3  Substitució d'una instal·lació de Calefacció + ACS per un equip d'aerotèrmia Calefacció+ACS  800 €
 

 

L’aportació de l’empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia consistirà en un descompte de 50 euros en la factura per a l’opció 1, de 80 euros per a l’opció 2 i de 150 euros per a l’opció 3.

L’aportació de l’IVACE s’abonarà per mitjà de transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud una vegada finalitzada la tramitació i sempre que s’haja dictat una resolució de concessió; l’aportació de l’empresa instal·ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara el cas, l'ajuda del IVACE es reduirà fins al límit del 30%.
Serà subvencionable el cost de la caldera / equip d’aerotèrmia, el sistema de control / regulació i la instal·lació de la caldera / equip d’aerotèrmia (muntatge) i desmuntatge d'equips antics. No serà subvencionable el transport dels equips substituïts a un punt net de reciclatge.
El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia.
 
Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 30 de gener de 2020 fins al 7 de setembre de 2020

 

Procediment
 
  • La persona interessada a sol·licitar l’ajuda es posarà en contacte amb una empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2020. La llista d’empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en l’adreça <www.planrenove.ivace.es> o a través de l’oficina de campanya identificada en l’esmentada pàgina web.
  • L’empresa instal·ladora tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l’article 12 d’aquesta resolució. La sol·licitud s’entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s’adjunten les dades d’identitat del sol·licitant i el pressupost acceptat per aquest, d’acord amb el que estableix l’article 12, apartats a, b, c i d, i serà en aquest moment quan s’atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.  
  • Una vegada aportada la documentació, l’empresa instal·ladora, des de l’oficina de campanya,  verificarà que la persona sol·licitant compleix tots els requisits establits en la convocatòria d’ajudes i comprovarà tota la documentació presentada, i la requerirà, si escau, perquè esmene aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, amb l’advertiment que si transcorregut aquest termini no aporta la documentació requerida, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.
  • Tant l’oficina de campanya, com el mateix IVACE (unitat d’energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir la persona sol·licitant o l’empresa instal·ladora per a qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que siguen necessaris per a la comprovació de l’actuació realitzada.
  • L’oficina de campanya, després de verificar la documentació rebuda, remetrà de manera periòdica a l’IVACE la documentació necessària per a la supervisió i verificació del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.
  • A fi que les persones beneficiàries de les ajudes s’assabenten del contingut íntegre de la resolució de concessió de les ajudes, aquesta es publicarà a través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i podrà consultar-se en <http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>, en la pàgina web de l’IVACE i en la plataforma del Pla Renove <www.planrenove.ivace.es>, en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.
  • El pagament de la part de l’ajuda corresponent a l’IVACE es realitzarà a través de transferència bancària al compte de la persona beneficiària indicada en la sol·licitud

 

telefono.png

900 901 708 - Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00 

sobreclaro.png

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Empreses instal.ladores: adhesions

 

Les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en aquesta convocatòria d'ajudes hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa dels plans renove de l’IVACE http://planrenove.ivace.es, i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons el model normalitzat, com també la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió de les empreses instal·ladores començarà el 21 de gener de 2020 i finalitzarà el 10 d'agost de 2020. La llista d'empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels plans renove que promou l’IVACE i estarà, així mateix, disponible en l'oficina de campanya.

>> Preguntes freqüents

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Documentació annexa -- PLAN RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2020

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.