Banner web 980x211PlanRenata VALDirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana

Presentació sol.licituds: 30 de gener de 2020 fins al 7 de setembre de 2020. (vegeu nota)

Adhesió empreses instal.ladores: des del 21 de gener de 2020 fins al 10 d'agost de 2020

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8717 de 15/01/2020) i posterior correcció d'errades (DOGV nº 8727 de 28/01/2020) i posterior modificació de la convocatòria (DOGV nº 8828 de 05/06/2020)
 
Objectiu
 

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries
 

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 

Es considera com a activitat susceptible d'ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l'habitatge d'ocupació habitual. Se subvenciona la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidriament, el marc i contramarc; no són subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a la finalitat d'aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

S'han de complir les següents especificacions tècniques:
a) Les finestres i portes-finestra han de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o estades calfades o refrigerades de l'ambient exterior), i no és objecte de subvenció la reforma de superfícies envidrades ubicades en els tancaments interiors.
b) Els envidriaments a substituir han de ser envidriaments simples. En el cas de substitució de finestres i portes-finestres corredisses ineficients tèrmicament, els envidriaments existents poden ser simples o dobles.
c) Les noves finestres i/o portes-finestra han de comptar amb marcat CE.
d) Les noves finestres i/o portes-finestra tindran una permeabilitat a l'aire ? 9 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 3 o superior) segons norma UNE-EN 12207.
e) Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes-finestra han de ser, depenent de la classificació de poblacions arreplegues en l'annex I, les detallades en la taula següent:

Ventanas taula2 2020Les renovacions objecte d'aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la instal·lació dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 
No es considerarà actuació susceptible d'ajuda:
a) Renovacions de finestres i portes-finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25%.
b) Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balcons o galeries, o que amplien la superfície habitable de l'habitatge, ja que aquests suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici.
c) La renovació de finestres o portes-finestra interiors ubicades en tancaments en contacte amb espais habitables.
d) La renovació dels marcs o envidriaments únicament.
e) La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de lamel·les, tendals, films o screens de protecció solar.
 
Serà requisit indispensable que la persona o l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres realitze la venda i instal·lació completa de les finestres.
 
El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres.
 
 
Es consideraran només els projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 1.000 €.
 
Només serà tinguda en compte una única sol·licitud d'ajuda per cada persona interessada. En tot cas, només es poden subvencionar les renovacions realitzades a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

La quantia de l'ajuda individual, aportada per l'IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc).
L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d'aplicar l’IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal·lació.  

La quantia de l'ajuda aportada per l'IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30 % del cost subvencionable. Si es donara este cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en què se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

 

Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 30 de gener de 2020 i finalitzarà el 7 de setembre de 2020

 

Procediment
 
  • La persona interessada a sol·licitar l'ajuda per a la substitució de les finestres i/o portes-finestres s'ha de posar en contacte amb un comerç o una empresa instal·ladora adherida al Pla Renove  de Finestres 2020. El llistat de comerços e empreses instal·ladores adherides es pot consultar en la pàgina web de l'IVACE <http://planrenove.ivace.es> o a través de l'oficina de campanya identificada en aquella pàgina web.
  • L'empresa instal·ladora ha de tramitar de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 11 de la present resolució. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga formalitzada com cal i s'hi adjunten les dades d'identitat de la persona sol·licitant i el pressupost acceptat per ella, d'acord amb el que estableix l'article 11, apartats a), b), c) i d). En aquest moment és quan s'ha d'atorgar el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.  
  • Una vegada aportada la documentació per part del comerç o l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya s'haurà de verificar que la persona sol·licitant compleix tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si és el cas, a les persones interessades perquè procedisquen a esmenar la documentació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertència que si ha transcorregut aqueix termini i no s'ha aportat la documentació requerida, es considerarà  que ha desistit de la sol·licitud.
  • Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la Instrucció del procediment, podrien requerir a la persona sol·licitant o al comerç o empresa instal·ladora qualssevol unes altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
  • L'oficina de campanya, després de verificar la documentació rebuda, remetrà de manera periòdica a l'IVACE la documentació necessària per a la supervisió i verificació del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.
  • A fi que les persones beneficiàries de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, aquesta s'ha de publicar a través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i consultar a <http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>, en la pàgina web de l'IVACE i en la plataforma del Pla Renove <http://planrenove.ivace.es>, en compliment d'allò que s'ha establit en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.
  • El pagament de la part de l'ajuda corresponent a l'IVACE es fa a través de transferència bancària al compte de la persona beneficiària indicada en la sol·licitud

La informació completa sobre el procediment a seguir, tant per part de les empreses instal·ladores com de les persones beneficiàries, es troba en l'oficina de campanya, que gestiona el Pla Renove.

 

telefono.png

900 901 708 - Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Comerços o Empreses instal·ladores: adhesions 
 

Els comerços i les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en la convocatòria d'ajudes hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa dels Plans Renove de l'IVACE http://planrenove.ivace.es, i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels comerços i empreses instal·ladores començarà el dia 21 de gener de 2020 i finalitzarà el 10 d'agost de 2020

El llistat dels comerços i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.

>> Preguntes freqüents

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.