PREE 5000 2022 1476 540 px
 
Fons disponibles:  659.210 euros

 

Dirigit a: Edificis d'habitatges (incloses unifamiliars) i de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulats per la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), situats en municipis de repte demogràfic.
Presentació sol·licituds: Des del 28 de gener de 2022 fins al 31 de juliol de 2024.
Termini de justificació: 12+3 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.
Pressupost total de programa: 3.067.930 €


* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 21 de gener de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE 5000 - Comunitat Valenciana), inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9265 de 27/01/2022), i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 9607 de 31/05/2023)

** Termini modificat (DOGV 9755 de 29/12/2023)

*** Modificació de convocatòria (DOGV 9803 de 06/03/2024)

El programa està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

 
  Objectiu
 

L'objectiu del PREE 5000 és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent en municipis de repte demogràfic mitjançant actuacions que van des de canvis en l'envolupant tèrmic, a la substitució d'instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d'origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l'eficiència energètica en la il·luminació.

A més, el Programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, tal com recullen les últimes directives d'energies renovables i de mercat interior de l'energia.

empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran ser beneficiàries les persones i entitats que s'enumeren a continuació, sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública propietàries d'edificis existents destinats als usos establits en l'article 3 de la convocatòria.
 2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguen propietaris d'edificis, que reunisquen els requisits establits en l'article 396 del Codi Civil i no hagueren atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acrediten aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgue facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.
 5. Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar conforme al contracte que tinguen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquesta convocatòria, havent d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 6. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 7. Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny.
 8. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis, les administracions de la comunitat autònoma, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes per a promoure i gestionar la realització d'actuacions de rehabilitació energètica, com a representants
empresasbeneficiarias-p Actuaciones susceptibles de suport

 

1. Les tipologies d'actuació subvencionables seran les següents:

 • Tipologia 1: Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmic.
 • Tipologia 2: Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

- Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.

- Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.

- Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

- Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en els tres subapartats anteriors.

- Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

 • Tipologia 3: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació de les zones comunes dels edificis existents de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge i dels edificis de qualsevol altre ús.

La descripció i particularitats de cadascuna d'aquestes actuacions s'especifiquen en l'annex de la present resolució

2. Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies enumerades, es duran a terme en edificis destinats a un o diversos dels següents usos:

 1. Edificis d'habitatge unifamiliar.
 2. Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge.
 3. Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).

3. Així mateix, les actuacions subvencionables es podran enquadrar en una de les següents opcions:

 • Opció A: Incentius destinats a intervencions en edificis complets existents, incloses els habitatges unifamiliars.
 • Opció B: Incentius destinats a intervencions sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici existent.

4. Només es consideraran subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, no considerant-se elegible cap cost relatiu a l'execució de l'actuació que haja sigut facturat amb anterioritat, sense perjudici dels costos corresponents a actuacions preparatòries que siguen necessaris per a presentar la sol·licitud o dur a terme les corresponents inversions, com poden ser projecte, memòries tècniques, certificats, etc., que sí que podran ser considerats subvencionables, encara que hagueren sigut facturats amb anterioritat, sempre que, en tot cas, aquestes actuacions preparatòries s'hagueren iniciat amb data posterior al 5 d'agost de 2021, data d'entrada en vigor del Programa d'Ajudes d'acord amb el que s'estableix en l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost .

5. Les actuacions objecte d'ajuda han de justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte a la seua situació de partida. Així mateix, han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici. Aquest criteri no serà aplicable en els següents casos:

 • Quan l'edifici acredite tindre una qualificació energètica A i es proposen mesures de millora; en aquest cas l'ajuda addicional d'eficiència energètica que s'aplicarà serà la corresponent a la qualificació energètica final A.
 • Quan l'edifici siga algun dels compresos en l'apartat 2.c) d'aquest article i no compte amb un procediment per a la seua qualificació energètica. En aquest cas haurà de reduir el seu consum d'energia primària no renovable en un 30 % com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

La millora de la qualificació energètica així com la reducció del consum d'energia primària no renovable, podrà obtindre's mitjançant la realització d'una tipologia d'actuació o una combinació de diverses, així com mitjançant la realització de mesures parcials d'una o diverses actuacions diferents. La certificació energètica de l'edifici es realitzarà d'acord amb la normativa, mitjançant la utilització d'algun dels programes informàtics oficials reconeguts.

6. El projecte objecte de l'ajuda haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana, en un municipi considera de repte demogràfic. El llistat de municipis de repte demogràfic pot consultar-se en l'apartat Documentació Annexa d'aquesta pàgina.

7. No seran actuaciones subvencionables les següents:

 • Les realitzades en edificis construïts l'any 2007 o posterior.
 • Intervencions en les quals s'incremente la superfície o volum construït.
 • Intervencions en edificis existents que comporten un canvi d'ús de l'edifici.

8. Per a l'aplicació de l'ajuda corresponent a l'ús de l'edifici, en funció que aquest siga d'habitatge o d'un altre ús diferent, es considerarà la superfície construïda sobre rasant, que es justificarà mitjançant consulta cadastral. En aquest sentit, per a ser considerat un edifici d'ús habitatge, almenys un 70% de la seua superfície construïda sobre rasant ha d'estar destinat a aquest ús concret. En aquest cas, la quantia de l'ajuda s'aplicarà com a ús habitatge a tota la superfície sobre la qual s'actue.

tipoAyuda.gif Quantia de l'ajuda
 

1. La quantia de l'ajuda serà la suma de l'Ajuda Base i de l'Ajuda Addicional que poguera correspondre.

2. La quantia de l'Ajuda Base serà diferent si les actuacions es realitzen sota l'Opció A i/o l'Opció B, i es determinarà segons la tipologia d'actuació (vegeu quadre resum d'ajudes).

3. L'Ajuda Addicional es graduarà en funció dels criteris, social, eficiència energètica i actuació integrada, segons es defineixen a continuació:

 1. Criteri social: Tindran dret a una ajuda addicional per criteri social, segons graduació de l'annex, aquelles actuacions que es realitzen en edificis d'habitatge que hagen sigut qualificats definitivament sota algun règim de protecció pública per l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, o bé les actuacions siguen realitzades en edificis d'habitatges situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals, d'acord amb el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, regulat pel Reial decret 106/2018, de 9 de març. També podran acollir-se a aquest criteri social aquells consumidors que tinguen concedit el bo social.
 2. Eficiència energètica: Tindran dret a una ajuda addicional per millora de l'eficiència energètica, segons la graduació de l'annex, aquelles actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO2, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida, segons procediment establit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis que deroga el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril.
 3. Actuació integrada: Tindran dret a ajuda addicional per actuació integrada, els següents casos:
  • Els edificis d'ús habitatge que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació de les definides en l'annex, sent obligatòriament una d'elles sobre l'envolupant tèrmic (tipologia 1) que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%, combinada amb una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica de la tipologia 2 (subtipologies 2.2 a 2.4) que supose, almenys, la substitució del 60% de la potència de generació tèrmica existent. En el cas que es realitze una instal·lació solar tèrmica (subtipologia 2.1) la condició serà que cobrisca almenys el 30% la demanda d'energia per a aigua calenta sanitària i/o climatització de piscines, calculada segons s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació en el cas de la tipologia S1 o el 30% de la demanda de calefacció i/o refrigeració en el cas de les tipologies S2 i S3.
  • Els edificis d'altres usos, diferents d'habitatge, que realitzen, simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació de les definides en l'annex, sent obligatòriament una d'elles sobre l'envolupant tèrmic (tipologia 1) que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%, combinada amb una altra actuació de la tipologia 3 (il·luminació interior) que supose una renovació de més d'un 25% de la superfície d'il·luminació que complisca amb l'exigència bàsica HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació.
  • Tindran dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Les actuacions anteriors hauran de quedar convenientment justificades a través de la qualificació energètica de l'edifici actual i de l'edifici futur rehabilitat.

TablaPree5000 v

Para el caso de empresas o entidades que desarrollen actividad comercial o mercantil, además, la ayuda máxima vendrá marcada por lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 651/2014 en función del tamaño de empresa y el coste subvencionable, según el siguiente cuadro:

 

comoSolicitar 

Simulador de l'ajuda

 

L'IVACE posa a la disposició de les entitats sol·licitants en el menú dret d'aquesta web, un full de càlcul per al càlcul de l'ajuda teòrica corresponent a possibles projectes a presentar al PREE 5000 en funció de la mena d'entitat, tipologia d'actuació a realitzar, inversió a realitzar, etc.

costessubvencionables Costos subvencionables

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'indiquen en l'article 5 de la convocatòria d'ajudes per a cadascuna de les tipologies d'actuació i els que es relacionen a continuació:
a) Els honoraris professionals satisfets per a l'elaboració, pel tècnic competent, del certificat d'eficiència energètica previst en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny.
b) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda.
c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
e) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions.
f) La inversió en equips i materials efectuada.
g) Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes.
h) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.
i) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu, quan siga preceptiu segons aquesta convocatòria.
j) L'informe que acredite l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda emés per un organisme de control o entitat de control.
k) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació.
l) La retirada d'amiant quan per motiu de l'actuació siga necessari retirar aquells productes de construcció que continguen amiant.
m) Els costos per a implantar les mesures correctores que s'adoptaran per a complir els criteris de la "Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient", publicada pel Ministeri per a la Transició i el Repte Demogràfic.
n) No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

 

Es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant o beneficiari de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud, per la qual cosa tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda conforme al que s'estableix en l'article 10 d'aquesta convocatòria, justificant-se la realitat d'aquestes despeses, segons el que s'estableix en l'article 14, mitjançant l'aportació de factura independent, on aquelles consten degudament especificades, a més de la documentació que poguera resultar exigible per a justificar el seu pagament. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient.

El cost elegible màxim total admés en el programa per a sufragar les despeses derivades de l'elaboració de l'informe que acredite l'adequada realització de les actuacions emés per un organisme o entitat de control, de gestió de la justificació de la realització de les actuacions i de l'elaboració de l'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu del projecte, no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 euros per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

Les actuacions dutes a terme en l'àmbit d'aquesta convocatòria d'ajudes, tindran els següents límits aplicables a tots els tipus d'actuacions subvencionables:
- Cost elegible mínim per sol·licitud: 10.000 €
- Cost elegible màxim per sol·licitud: 1.000.000 €

 

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes

Període subvencionable de despeses (***)

Data màx. justificació dels projectes

Des del 28/01/2022 fins al 31/07/2024

A partir de la presentació de la sol·licitud

12 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes

3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

 

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

Documentació a presentar amb caràcter general:

Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 10 de la convocatòria.

Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la qual deurà igualment presentar-se utilitzant els mateixos mitjans utilitzats per a la presentació de la sol·licitud. Consultar el document 03. Documentació a presentar, accessible en 'Documentació annexa', situat en el marge dret d'aquesta pàgina.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

D'acord amb l'article 10 de la convocatòria La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, la persona o entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

 

CONTACTE

 telefono 963.536. 734 -  Horari de atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 

    

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.