El dret d'accés a la informació pública es troba regulat en el Títol I, Capítol III articles 27 a 37 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOGV de data 22 d'abril de 2022 i en el títol I, Capítol III, articles 12 a 22 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada en el BOE de data 10 de desembre de 2013.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les establides en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

El règim sobre els límits al dret d'accés a la informació pública és l'establit en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quan la informació sol·licitada continga dades de caràcter personal, s'atendrà el que s'estableix en l'article 9 d'aquesta Llei.

Si la informació sol·licitada es troba afectada parcialment per alguna de les limitacions contemplades en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es facilitarà, sempre que siga possible, l'accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, llevat que d'això resulte una informació distorsionada, equívoca o sense sentit. En aquest cas, s'indicarà a la persona sol·licitant quina part de la informació ha sigut omesa.

 

Procediment

El procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública s'iniciarà amb la presentació de la corresponent sol·licitud (descarregar ací) dirigida a l'Institut, preferentment per via electrònica a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o per registre d'entrada d'IVACE, sense perjudici que puga presentar-se per qualsevol dels mitjans establits en la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud haurà d'incloure el següent contingut:

  • La identitat de la persona sol·licitant.
  • L'òrgan administratiu o entitat al qual es dirigeix.
  • La informació a la qual se sol·licita l'accés.
  • La modalitat o via triada per la persona sol·licitant per a la posada a la disposició de la informació i també el seu format.
  • Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions.

L'absència de motivació en la sol·licitud no serà per si sola causa de rebuig d'aquesta.

Si la sol·licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa, de manera genèrica o si no complira els requisits establits en l'apartat 3 de l'article 31, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, concrete la sol·licitud o esmene les deficiències, amb indicació que se suspén el termini per a resoldre. Transcorregut aquest termini sense atendre el requeriment, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Si la sol·licitud es refereix a informació que afecte els drets o interessos de terceres persones, degudament identificades, l'òrgan competent el posarà en coneixement de les persones afectades perquè, si escau, en el termini de quinze dies hàbils presenten les al·legacions que estimen pertinents. La persona sol·licitant serà informada d'aquesta circumstància i també de la suspensió del termini per a resoldre.

El règim sobre les causes d'inadmissió de les sol·licituds d'accés a la informació pública es defineix en l'article 18 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Reglamentàriament s'establiran els criteris per a delimitar cadascun dels supòsits d'inadmissió.

La resolució en la qual es concedisca o denegue l'accés a la informació haurà de notificar-se a la persona sol·licitant i a terceres persones que així ho hagen sol·licitat en el termini d'un mes comptat des de la data de recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.

Aquest termini podrà ampliar-se en un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facen necessari i prèvia notificació a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades, si n'hi haguera.

Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat cap resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada a l'efecte de recurs o reclamació.

Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o mitjançant una modalitat diferent a la sol·licitada i les que permeten l'accés quan hi haja hagut oposició d'un tercer.

Les resolucions dictades posen fi a la via administrativa i contra elles es pot recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en la via contenciós-administrativa, podrà presentar-se una reclamació davant el Consell Valencià de Transparència en els termes establits en l'article 38.

L'òrgan competent per a resoldre el procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública serà la Direcció General de l'IVACE, d'acord amb el que s'estableix en la modificació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'IVACE (DOGV núm. 9157 de 23.08.2021)

L'accés a la informació serà gratuït. No obstant això, l'expedició de còpies o la transposició de la informació a un format diferent a l'original podrà donar lloc a l'exigència d'exaccions d'acord amb la normativa vigent en matèria de taxes de la Generalitat.

 

......................................................................................................................................................................................................................

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.