PREE 5000 2022 VALENL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha ampliat fins al 31 de juliol de 2024 el termini per a acollir-se al Pla de rehabilitació energètica d'edificisen municipis fins a 5.000 habitants (PREE5000) (23-1-24)

 Així, es prorroga este programa que perseguix impulsar la sostenibilitat dels edificis existents a la Comunitat en els municipis de repte demogràfic, i donar suport econòmicament per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacionsd'il·luminació i l'envolupant tèrmica, és a dir, façanes, cobertes, finestres, etc., així com la utilització d'energies renovables per a calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

 De les prop de 300 propostes rebudes, el 89 % correspon a habitatges de particulars i comunitats de propietaris i les restants a empreses i ajuntaments. En l'actualitat, la Comunitat Valenciana compta amb 389 municipis de repte demogràficdels quals 118 es troben a Castelló, 189 a la província de València i 82 a Alacant. En total, en estos municipis residixen 482.000 persones.

 L'Ivace ja ha aprovat ajudes per a 65 projectes

 Del total de sol·licituds rebudes, Ivace Energia ja ha resolt concedir ajudes a 65 projectes, per als quals destinarà un total de 3 milions d'euros. Referent a això, la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes,ha incidit en “l'elevat grau de suport que oferix l'Ivace”, amb un percentatge d'ajuda respecte a la inversió “que ronda el 72 % de mitjana i que, en alguns casos, arriba fins al 100 %”.

 Gràcies a la implantació de les mesures previstes, s'aconseguirà un estalvi energètic superior al 60 % del consum final d'energia de mitjana i tal com ha explicat Montes, després de l'execució de les reformes lligades a l'eficiència energètica, “la immensa majoria dels habitatges, un 90 %, aconseguixen la qualificació energètica A o B, és a dir, les majors qualificacions en eficiència energètica” .

 Juntament amb els “evidents beneficis mediambientals i econòmics derivats de l'estalvi energètic”, la titular d'Innovació ha recalcat que la transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero “obri importants alternativesi oportunitats d'inversió i ocupació”.

 Requisits i quantia de les ajudes

 Per a poder beneficiar-se d'estes ajudes, que són finançades per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU, les accions que es fan han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i unareducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30 % de l'habitatge o edifici que es rehabilite.

 Poden beneficiar-se tant els particulars, com les comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses de servicis energètics (ESE), entitats locals i el sectorpúblic institucional de les administracions públiques.

 A més, el PREE5000 pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, per la qual cosa també podran accedir a estes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de finsa un 20 %.

 Les ajudes són com a mínim d'un 20 % -50 % de la inversió energètica i eficientment realitzada, i arriben fins a un 100 % en rehabilitacions integrals d'habitatges amb criteri social i que aconseguisquen una alta qualificació energèticaamb la reforma.

 En el cas del criteri social, l'ajuda es pot incrementar en els edificis d'habitatges de protecció pública o situats en les àrees de regeneració i renovació urbanes o rurals.

 Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica s'aplica en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica 'A' o 'B', en l'escala de CO2, o bé, incrementen en dos lletres la qualificacióenergètica de partida.

 Finalment, l'ajuda addicional per actuació integrada s'aplica en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dos o més tipologies d'actuació sempre que una siga sobre l'envolupant tèrmica.

 Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

 Accions susceptibles de suport

 Les accions susceptibles de suport s'enquadren en tres categories: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc), millora de l'eficiència energètica i d'energiesrenovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

 Les actuacions subvencionables incloses en cada una de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d'habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural,etc.)

 Així mateix, les actuacions subvencionables es poden realitzar en edificis complets existents o sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o com a parts d'un edifici existent.

 No són actuacions subvencionables les que duen a terme en edificis construïts l'any 2007 o posterior aquells en els que suposen una ampliació, en els quals s'incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d'ús de l'edifici.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.