Exterior25 cs

Telèfons d'informació:

961 209 598

961 209 590

961 209 597

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigides a:

  • Persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits *

   Presentació de sol·licituds persones candidates: Des del 24/05/2024 fins al 5/07/2024 *

  • Empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana amb filials o sucursals en l'exterior i que complisquen determinats requisits.

   Inscripció i sol·licitud entitats de destinació candidates: Fins al 5/07/2024 *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 * segons condicions recollides en la convocatòria del programa publicada  en el  DOGV nº 9855 de data 23/05/2024

 

Objecte

 

Aquestes 70 beques persegueixen dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana; així mateix mitjançant la present resolució es convoca les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Podran sol·licitar les Beques IVACE Exterior 2025 les persones físiques que reunisquen els requisits següents:

a) Haver nascut en la Comunitat Valenciana, o bé ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV; a l'efecte del còmput d'aquest termini no es tindrà en compte la interrupció del període de residència per raons d'estudi degudament acreditades.

b) Tindre menys de 30 anys el dia 5 de juliol de 2024, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

c) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula el RD 967/2014, de 21 de novembre. La titulació es podrà acreditar fins al 13 de setembre de 2024

d) Coneixement suficient parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquest requisit s'acreditarà a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

e) No haver gaudit o percebut prestació cap en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedida per administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

f) No estar afectades per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de l'enllaç "Presentar sol·licitud" en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de certificat de persona física emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana,(https://www.accv.es/menus/certificados-ciudadanos/) o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina..

b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.

c) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent almenys amb dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

d) Document que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior o, en defecte d'açò, fotocòpia del resguard de la sol·licitud d'aquesta.

e) Certificat de qualificacions acadèmiques on conste la nota mitjana de la titulació.

f) Curriculum Vitae de la persona sol·licitant.

g) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.

h) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada:

  • en el cas de l'experiència professional, s'aportarà el certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle la seua duració, així com l'última nòmina de cada contracte;
  • en el cas dels cursos de formació puntuables en l'article 10 s'aportaran els títols o diplomes, i en cas que en aquests no conste, certificat en el qual s'acredite el nombre d'hores i continguts d'aquests;
  • en cas de participació en ONG i en altres entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual siga promocionar i beneficiar la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc., s'aportarà la documentació acreditativa
  • En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

 

On es desenvolupa la beca

 

a) Organismes de promoció de la internacionalització: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de Comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats internacionals.

b) Empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que compten amb filials i/o sucursals a l'estranger.

c) Empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana, que així ho sol·liciten

 

otros Formació

 

Juntament amb la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització del Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, incloent màrqueting digital i business intelligence, de 300 hores de duració, l'objectiu del qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana.

No hauran de realitzar aquesta formació els qui acrediten haver realitzat un màster universitari en gestió de comerç internacional o d'internacionalització. Aquest màster haurà d'estar inclòs en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

La no realització de la formació teòrica de manera completa podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no-obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

tipoayuda.gif Dotació econòmica y durada

 

Cada beca comptarà amb una dotació dinerària fixa per import de 18.000 euros bruts anuals, aplicant-se les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.

A més de la dotació dinerària fixa indicada en el paràgraf anterior, s'establirà una dotació dinerària variable en funció del destí assignat segons el que es preveu en l'annex I.

Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca. La dotació variable només serà percebuda a partir de l'arribada de la persona becada al destí assignat.

. L’IVACE es farà càrrec de les següents despeses inherents a la beca, que tindran la consideració de retribució en espècie:

a) Cursos d’idiomes, diferents de l’anglés, amb autorització prèvia de l’IVACE, en aquelles destinacions en les quals el coneixement i/o la millora de l’idioma local siga necessari per a l’adequat desenvolupament de la beca en funció de les disponibilitats pressupostàries.

b) Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en la destinació.

L’IVACE es farà càrrec de les següents despeses complementàries inherents al desenvolupament de la beca i que no tindran consideració de retribució de la beca.

a) Assegurança d’assistència en viatges i accidents, que serà contractada directament per l’IVACE.

b) Altres despeses inherents al desenvolupament de la beca abonats per la persona beneficiària de la beca prèviament autoritzats per l’IVACE, que li seran reemborsats posteriorment, després de la presentació de la justificació corresponent, com en aquells casos en què siga exigible visat, costos de gestió i tramitació del visat per a la permanència en la destinació assignada.

c) Despeses de desplaçament en destinació, o altres degudament motivades, ocasionades pel mateix desenvolupament de la beca en els organismes de promoció de la internacionalització als quals es fa referència l'article 2.1.a, sempre que hagen sigut autoritzades prèviament per IVACE.

Quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen, l'IVACE posarà a la disposició de la persona beneficiària de la beca un ordinador portàtil, amb subscripció prèvia del corresponent document de condicions d'ús temporal on s'especificaran les obligacions de manteniment i devolució de l'ordinador

Liquidació i pagament.

Després de l'acceptació de la beca, l'IVACE abonarà de manera fraccionada la dotació dinerària fixa mitjançant pagaments mensuals en un màxim de dotze mensualitats.

L'import de la dotació dinerària variable es prorratejarà en períodes mensuals i es farà efectiva a partir de la data de desplaçament la destinació a l'exterior, per a la qual cosa serà necessari en tot cas la presentació davant IVACE del document que acredite el desplaçament; igualment, al retorn a la ciutat de procedència, la persona becada haurà de presentar a IVACE el document que acredite el desplaçament.

L'última mensualitat es farà efectiva després del lliurament per la persona beneficiària de la documentació inherent al desenvolupament de la beca (informes, memòries, qüestionaris, i en general, qualsevol altra obligació documental exigida per IVACE).

Prèviament a la incorporació a la destinació, es podrà sol·licitar una bestreta de fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable

 

Criteris de valoració

 

>> Vegeu taula

 

empresasbeneficiarias p ENTITATS DE DESTINACIÓ. Requisits, sol.licitud i documentació

 

Podran sol·licitar l'adhesió com a entitats de destí les empreses i entitats que reunisquen els següents requisits

a) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca en la seu de la filial o sucursal en destí.

b) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut, o en el reintegrament de subvencions amb l'IVACE.

c) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social en el moment de la sol·licitud d'adhesió.

d) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

Presentación de solicitudes

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 5 de juliol de 2024.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Així mateix l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE, accessible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina.

 

A més d'aquesta sol·licitud, ha d'incloure's la documentació següent::

a) Pla formatiu a desenvolupar per la persona beneficiària de la beca, seguint el model disponible en aquesta pàgina web.

b) Formulari que indique els condicionants que ha de reunir la persona becada.

c) Documentació de l’oficina o filial en destinació que n’acredite les dades, així com la disponibilitat dels mitjans físics, per a un correcte desenvolupament de la beca.

En el cas d'empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que disposen de filials i/o sucursals a l'estranger, s'haurà d'aportar documentació que acredite la vinculació entre totes dues entitats.

Quan la destinació oferida per l'empresa en la seua sol·licitud de participació vaja referida a una ubicació als Estats Units (els EUA), l'empresa haurà de justificar documentalment el compliment dels requisits següents:

- Comptar amb el document Worker’s Compensation Insurance Policy als Estats Units o amb documentació oficial que l’exonere d'aquest.

- Comptar amb personal propi suficient en la filial per a tutoritzar a la persona beneficiària (almenys 3 empleats en règim laboral a temps complet).

- Disposar d'espai físic concret i específicament assignat a la persona beneficiària.

- Comptar amb una pàgina web en anglés amb números de telèfon i adreça als Estats Units.

- Desenvolupar la seua activitat als Estats Units durant almenys els últims 12 mesos.

Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà, el compliment dels requisits establits, i requerirà la seua esmena quan escaigui, i valorarà els continguts del pla formatiu elaborat i presentat, la trajectòria i grau d'internacionalització de l'empresa, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil de la persona tutora, així com el procediment de tutorització.

Cada empresa només podrà sol·licitar una persona becada per a cadascun dels destins.

 

 

 

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.