Bec23II val 

Telèfons d'informació:  

961 209 664

961 209 598

961 209 590

961 209 597

650 446 567

646 288 498

 

 

 

 

 

Dirigidas a: Persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits

Sol.licituds beca: fins al 31/07/2023 *

Empreses, i entitats sense ànim lucratiu de la Comunitat Valenciana que complisquen determinats requisits

Inscripció entitats de destí candidates: fins al 31/07/2023 *

 * segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el  DOGV nº 9608 de fecha 01/06/2023 i posterior modificació (DOGV nº 9729 de 21/11/2023)

 

Objecte

 

Aquestes beques persegueixen dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en estratègies digitals per a incrementar la competitivitat i venda internacional, mitjançant una formació teòrica i pràctica durant un període de 12 mesos: la formació pràctica es desenvoluparà en empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, i la formació teòrica a través del curs superior en E Business Global que inclou màrqueting digital, business intelligence, noves tecnologies per a la internacionalització i sostenibilitat, aplicant la innovació al procés d'internacionalització.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Podran sol·licitar les beques IVACE I+I Internacionalització i Innovació 2023, les persones físiques que reunisquen els requisits següents:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o tindre empadronament a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

b) Tindre menys de 30 anys el dia 31 de juliol de 2023, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds

c) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior, o d'una titulació de Formació Professional de grau superior de les famílies de comerç i màrqueting, o d'informàtica i comunicacions. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula el RD 967/2014, de 21 de novembre.

d) Coneixement suficient de l'idioma anglés, així com d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

e) No estar afectades per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

f) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

h) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de l'enllaç "Presentar sol·licitud" en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

Per a això, hauran de disposar durant totes les fases del procediment de certificat de persona física emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, (https://www.accv.es/menus/certificados-ciudadanos/) o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent, en tot cas.

c) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent amb almenys dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

d) Document que acredite l'obtenció de titulació universitària o si escau titulació de la formació professional a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'han d'acreditar mitjançant el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari per a titulacions amb resolució d'equivalència, o per la credencial d'homologació, en el cas de titulacions amb resolució d'homologació. Tots dos documents, el certificat i la credencial, són expedits per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

e) Certificat de qualificacions acadèmiques on conste la nota mitjana de la titulació.

f) Currículum Vitae de la persona sol·licitant.

g) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

h) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada:

 • en el cas de l'experiència professional, s'aportarà el certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle la seua durada, així com l'última nòmina de cada contracte;
 • en el cas dels cursos de formació puntuables en l'article 10 s'aportaran els títols o diplomes en els quals s'acredite el seu nombre d'hores;
 • en cas de participació en ONG i en altres entitats sense ànim lucratiu, l'objectiu de les quals siga promocionar i beneficiar la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc., s'aportarà la documentació acreditativa.
 • en cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

 

Formació

 

Simultàniament a la formació pràctica en entitats en la Comunitat Valenciana, es desenvoluparà una formació teòrica que serà impartida per un o diversos centres formatius, i que se centrarà en els següents continguts:

 • Màrqueting i venda digital orientat a la internacionalització
 • Procés i gestió d'internacionalització de l'empresa
 • Bussines Inteligence

 

Dotació econòmica, durada, liquidació i pagament

 

La duració de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de tretze mil nou-cents huitanta amb noranta-sis euros (13.980,96 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d'acord amb la normativa vigent.

L'import serà percebut per el/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/a i es fraccionarà mensualment en un màxim de dotze mensualitats.

 

Criteris de valoració

 

A. Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic (màxim 20 punts)

B. Coneixement de l'idioma anglés: (Màxim 30 punts).

 • Prova d'anglés oral: màxim 15 punts (obligatòria/eliminatòria).
 • Prova d'anglés escrit: màxim 15 punts (obligatòria/eliminatòria).

Donat el caràcter obligatori del coneixement suficient de l'idioma anglés, només serà tinguda en compte com a criteri d'atorgament la puntuació obtinguda en les proves orals i escrites respectives ,en cas que el seu resultat acredite l'aptitud de la persona candidata

C. Altres mèrits: (Màxim 50 punts).

 • Experiència laboral de més de 6 mesos (10 punts).
 • Participació per un mínim de 12 mesos en ONG i en altres entitats sense ànim lucratiu, l'objectiu de les quals siga promocionar i beneficiar la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc. (5 punts).
 • Ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI). (5 punts).
 • Formació complementària en Màrqueting Digital sempre que la durada siga de 60 hores  o més. (5 punts).
 • No haver gaudit d'una altra beca relacionada amb la internacionalització concedida per l'IVACE (10 punts).

D. Entrevista personal: (Màxim 15 punts).

Els qui hagen superat les proves d'anglés oral i escrit seran convocats/des a través de la pàgina web d'IVACE http://www.ivace.es apartat AJUDES/beques, a una entrevista personal.

La relació d'aspirants que hagen superat les proves eliminatòries es publicarà en la pàgina web de l'IVACE, apartat AJUDES/beques, i seran convocats/des a la prova següent. En cas d'empat en la valoració obtinguda per dos o més aspirants, tindrà preferència, per ser major el risc d'exclusió, la persona candidata de més edat, sempre que entre ambdues hi haguera una diferència de 12 o més mesos en la data de naixement. En cas de persistir l'empat, tindrà preferència en primer lloc la persona titular de la Renda Bàsica d'Inclusió o beneficiària d’aquella com a part d'una unitat de convivència. En cas de perdurar l'empat, tindrà preferència la persona que en l'últim any haguera romàs més temps inscrita en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA. Aquest fet haurà d'acreditar-se, si escau, amb el certificat de períodes d'inscripció emés per aquest organisme.

 

ENTITATS DE DESTÍ. Sol.licitud i documentació

 

Podran ser entitats de destí (d'ara endavant entitats) les empreses i entitats sense ànim lucratiu que, entre els seus objectius i plans d'actuació, tinguen incorporar/desenvolupar un pla d'acció per a la internacionalització digital, i que estiguen en fase d'iniciació, creixement i/o consolidació de la seua internacionalització.

Les entitats hauran de reunir els requisits següents:

a) Tindre domicili social a la Comunitat Valenciana.

b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.

c) Comptar amb un pla d'internacionalització.

d) Comptar amb un pla d'acció de màrqueting digital per a la internacionalització.

e) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca. En aquest sentit, haurà de comptar amb un mínim de cinc persones en plantilla, de les quals almenys una es dedique a l'expansió exterior o al disseny i desenvolupament de les seues polítiques de màrqueting internacional.

f) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut, o en el reintegrament de subvencions amb l'IVACE.

g) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

h) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable

 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 31 de juliol de 2023.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE, accessible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina.

 

Documentació a presentar per les empreses/entitats de destinació

Les entitats interessades hauran de presentar la seua sol·licitud d'acord amb el model disponible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina, incloent a més:

a) Estatuts vigents registrats o contracte de constitució, si fa el cas. Si la documentació ja es troba en poder de l'IVACE, se’n podrà aportar declaració de vigència.

b) Pla formatiu a desenvolupar per la persona beneficiària de la beca, és a dir, un pla d'activitats estructurat amb les funcions i activitats a desenvolupar durant la seua estada en l'entitat de destí, integrant-la obligatòriament en l'àrea d'exportació i/o de màrqueting d'aquesta.

c) Pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els aspectes següents:

         c.1 En el cas d'empresa

  • Etapa en la qual es troba l'empresa respecte a la seua obertura a l'exterior, bé de manera general, per al cas, per exemple, que s'estiguen iniciant en l'exportació, bé de manera específica, respecte a uns certs mercats, en el cas que siga una empresa ja consolidada en l'exportació, i que es trobe en el procés d'ampliar les seues vendes en determinats mercats exteriors.
  • Personal dedicat a l'exportació amb el qual compte.
  • Percentatge que representen les seues vendes exteriors respecte a les vendes totals.
  • Informació sobre implantació en l'exterior, si fa el cas.
  • Amb quines formes d'accés compta per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.…).

         c.2 En el cas d'entitat sense ànim lucratiu:

  • Pla d'exportació/internacionalització en el qual es descriurà les activitats que es duran a terme en el marc de l'exportació/internacionalització (fires a les quals assisteixen, missions que organitzen, estudis de mercat, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la internacionalització).

d) Pla d'acció de màrqueting digital internacional en el qual es detallen, almenys els aspectes següents:

 • Definició d'objectius de màrqueting digital en l'àmbit internacional
 • Pla d'Acció d'estratègies en internet en l'àmbit internacional: SEU, SEM, Xarxes socials i professionals, i un altre tipus de plataformes, desenvolupament de continguts, etc.
 • Presència en market places i/o botiga en línia

e) RNT- Relació nominal de treballadors.

Cada entitat només podrà sol·licitar una persona becada.

L'entitat de destí haurà de posar a la disposició de la persona becada l'estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de manera adequada

L'entitat de destí designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.