Dirigit a: PIME amb seu social en la CV
Presentació sol·licituds:  Des del 21/02/2019 fins al 17/05/2019   
Període elegible de despeses: Des d'1 gener 2019 fins al 31 de desembre de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8490 de data 20/02/2019 i en la Base de dades nacional de Subvencions, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

  preguntasfrecuentes.jpg  

 

Objectius
 
Facilitar l'accés de les PIME de la Comunitat Valenciana al finançament necessari per a l'engegada dels plans de promoció internacional
 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries

 

PIME amb seu social a la Comunitat Valenciana

Requisits dels projectes

 • Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa de les accions que es contemplen en el Pla d'Internacionalització que realitze l'empresa per a la introducció o consolidació dels seus béns o serveis en els mercats internacional

El projecte haurà de tenir un pressupost superior a 12.000 euros. Per al seu càlcul, ha de considerar-se la suma dels imports de costos elegibles, sent l'import màxim de 60.000 euros.

actuacionesApoyables.gif

Actuacions susceptibles de suport

Les accions del Pla de Promoció Internacional hauran de poder-se enquadrar en la següent tipologia d'actuacions de promoció internacional:

 • Participació en certàmens firals o congressos internacionals en l'exterior
 • Esdeveniments i accions singulars de promoció en l'exterior
 • Creació i adaptació del material promocional de l'empresa
 • Desplaçaments als diferents mercats internacionals inclosos en el Pla de promoció internacional.
 • Despeses de certificació i homologació en els mercats de destinació *excluídos els països de la Unió Europea
 • Qualsevol altra iniciativa relacionada amb les activitats que permeten la consolidació i el creixement internacional de l'empresa, sense que en cap cas aquestes consistisquen en l'establiment i explotació de xarxes de distribució en l'estranger o en altres despeses corrents vinculades a una activitat exportadora.

Queden excloses les accions de promoció que es realitzen en territori nacional.

tipoAyuda.gif

Tipus d'ajuda

 

L'ajuda reemborsable tindrà per objecte la concessió d'un préstec amb bonificació del tipus d'interès.

Característiques del préstec bonificat:

 • Quantia del préstec: 100 % dels costos subvencionables, amb un límit de 60.000 euros.
 • Tipus d'interés: 0 %
 • Amortització del préstec: el termini d'amortització és de 36 mesos i les quotes d'amortització, semestrals. La primera quota es farà efectiva el 30 setembre de 2020 i successivament cada semestre fins a març de 2023, amb l'última quota del qual es liquidarà íntegrament el préstec, excepte modificació d'aquests terminis per altres posteriors mitjançant resolució de la direcció adjunta de l'IVACE (Direcció General d'internacionalització).
 • Garanties: la garantia ha de ser del 30 % de l'import del préstec, i es podrà constituir en metàl·lic o en forma d'aval financer prestat per entitats de crèdit o per societats de garantia recíproca. Haurà de cobrir el reintegrament del préstec, de la subvenció bruta equivalent, i de qualsevol despesa derivada de l'incompliment de les obligacions imposades al beneficiari.
 • Sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
 • Import màxim de l'ajuda: Les ajudes descrites estaran subjectes al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

costesSubvencionables.gif

Costos subvencionables

 

Tots aquells costos relacionats en les actuacions subvencionables descrites en l'article 4 de la convocatòria

Esquema general

 

Criteris de valoració

 

1. - Característiques del projecte. Màxim 70 punts
a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup 55 punts.
- Qualitat del pla d'Internacionalització presentat. Màxim 25 punts
- Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i les accions a realitzar. Màxim 20 punts.
- Incorporació d'actuacions en països fora de la Unió Europea . Màxim 10 punts
b) Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup 15 punts.
- Viabilitat econòmica del projecte. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts
- Adequació de la grandària i recursos econòmics de l'empresa al pla previst per l'empresa. Màxim 5 punts

2. - Característiques del sol·licitant. Màxim 25 punts
a) Recursos humans de l'empresa. Puntuació màxima grup 20 punts.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d'empleats fixos en l'empresa. Màxim 15 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa. Màxim 5 punts
b) Grau d'internacionalització de l'empresa. Puntuació màxima 5 punts. Es considerarà de forma positiva aquelles empreses que s’inicien en la internacionalització.

3. Així mateix, s’estableix com a criteri social aplicable en la valoració de les sol·licituds i amb una ponderació màxima de 5 punts: Els projectes d’empreses que realitzen durant l’exercici 2019 aportacions a ONG o altres entitats de caràcter benèfic, sempre que s’aporte documentació justificativa.

comoSolicitar.gif

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de l’IVACE. La presentació electrònica requerirà que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.
Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.