Dirigit a: Empreses feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 4 de març de 2016 fins al 21 d'abril de 2016 a les 24 hores*
Termini de justificació: fins al 7 de novembre de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7733 de data 03/03/2016 , si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

   

 

Objectiu

Concessió d'ajudes per a l'obtenció per empreses de la Comunitat Valenciana de certificats en matèria de R+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) durant l'exercici 2016.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris

Empreses, tant grans com a PIME, que tinguen la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i els seus annexos

 

Requisits dels projectes

1. Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa o inversió, sobre una operació o actiu concret, que vaja a realitzar-se en un termini determinat i que, de forma individual o combinada, tinga un sentit empresarial, sense perjudici que aqueixa iniciativa puga integrar-se, en el seu contingut o en el temps, en un pla major.
2. Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
3. Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu o establiment productiu a la Comunitat Valenciana, i l'actuació de I+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, és a dir, el projecte de I+D+i objecte de certificació o presentat a les convocatòries d'H2020, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
4. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
5. L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Així mateix haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció d'aquest certificat es gestionarà per l'IVACE.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Els projectes objecte de subvenció consistiran en l'obtenció de certificats emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC sobre alguna de les matèries de R+D+i que es poden enquadrar en les següents actuacions:

Actuació 1. Certificació de projectes de I+D+i, desenvolupats per les empreses beneficiàries, a l'efecte de deducció fiscal, segons l'art. 35 de la Llei d'Impost de Societats (Llei 27/2014), en els quals es distingirà entre les següents tipologies:
o Certificat de projecte de contingut i primera execució.
o Certificat de projecte de contingut i primera execució amb personal de I+D en exclusiva.
o Certificat de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs.
o Certificat de projecte de contingut i execució amb ex ante previ o seguiment.
o Certificat de projecte ex ante

Actuació 2. Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de I+D+i segons el Reial decret 475/2014, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.

Actuació 3. Certificació de la capacitat d'innovació a través de les següents normes reconegudes pel Ministeri d'Economia i competitivitat:
o Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l'Especificació AENOR EA0043 (Veure programa de preparació de propostes de CEEI València)
o Certificació de Pime Innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047 (Veure programa de preparació de propostes de CEEI València)
o Certificació conforme a la norma UNE 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut del cost de la certificació realitzada per empresa o entitat acreditada per ENAC, amb les següents característiques en funció del tipus de certificat:

 • Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60% del cost del certificat, amb un màxim de 3.000 €.
 • Per a l'actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75% del cost del certificat, amb un màxim d'1.000 €

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis Externs:
cost de la certificació realitzada per empreses o entitats acreditades per ENAC

 

Terrminis


Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent


Termini de presentació de sol·licitud
Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)

Des de 04/03/2016 fins a 21/04/2016 a les 24 h.

Posterior al 01/01/2016 i abans del 31/12/2016 entre el 01/01/2016 y el 31/05/2015  07/11/2017

 

Criteris de valoració

Per a la selecció de projectes, s’estableix una ordenació de les propostes en funció de la tipologia del certificat a obtindre, d’acord amb els criteris i puntuacions següents:

 • Certificació de Jove Empresa Innovadora (JEI): 100 punts
 • Certificació de Pime Innovadora: 90 punts
 • Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de R+D+i: 80 punts
 • Certificació de projecte amb personal de R+D en exclusiva: 70 punts
 • Certificació de projecte de contingut i primera execució: 60 punts
 • Certificació de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs: 50 punts.
 • Certificació UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la R+D+i»: 40 punts
 • Certificat de projecte de contingut i execució amb ex ante previ o seguiment: 30 punts.
 • Certificació de projecte ex ante: 20 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.lcitud i documentació


Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

Doc. anexa - Solicitud -- CERTIFICACION I+D+i 2016

M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2010
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2011
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2012
M.d
RIS3 en la política de cohesión
M.d
Según el Reglamento de exención por categorías
M.d
Según las directrices comunitarias
M.d
Selección proveedores
M.d
sello fent empresa
M.d
Sello Plan Igualdad
M.d
Servicio de Propiedad Industrial de IVACE
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Smart Specialisation Strategies (mp4)
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicitud
M.d
Solicitud (Registro Telemático)
M.d
Solicitud (registro telemático)
M.d
Solicitud Becas
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud Tutoría de Acceso a mercados travel retail
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (1)
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (2)
M.d
Tarifas certificación de personal
M.d
Tarifas Proyectos I+D+i
M.d
Tasas y precios OEPM
M.d
Test Psicotécnico (prueba 2 jun)
M.d
Texto refundido Plan Parcial
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica (Grans Empreses)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper (Grans Empreses)
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica (Grandes Empresas)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel (Grandes Empresas)
M.d
Trámite aportación de documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámites Diseños Industriales
M.d
Trámites Marcas y Nombres comerciales
M.d
Trámites Patentes y Modelos de Utilidad
M.d
Unids. Estratégicas Coop.-Mem. Técnica Act. 1
M.d
Valencia
M.d
White Cube Management LLC
M.d
Zonas eólicas
M.d
¡NUEVO!! ¿Qué es RIS3?

Doc. anexa - Justificación -- CERTIFICACION I+D+i 2016

M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2010
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2011
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2012
M.d
RIS3 en la política de cohesión
M.d
Según el Reglamento de exención por categorías
M.d
Según las directrices comunitarias
M.d
Selección proveedores
M.d
sello fent empresa
M.d
Sello Plan Igualdad
M.d
Servicio de Propiedad Industrial de IVACE
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Smart Specialisation Strategies (mp4)
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicitud
M.d
Solicitud (Registro Telemático)
M.d
Solicitud (registro telemático)
M.d
Solicitud Becas
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud Tutoría de Acceso a mercados travel retail
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (1)
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (2)
M.d
Tarifas certificación de personal
M.d
Tarifas Proyectos I+D+i
M.d
Tasas y precios OEPM
M.d
Test Psicotécnico (prueba 2 jun)
M.d
Texto refundido Plan Parcial
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica (Grans Empreses)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper (Grans Empreses)
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica (Grandes Empresas)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel (Grandes Empresas)
M.d
Trámite aportación de documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámites Diseños Industriales
M.d
Trámites Marcas y Nombres comerciales
M.d
Trámites Patentes y Modelos de Utilidad
M.d
Unids. Estratégicas Coop.-Mem. Técnica Act. 1
M.d
Valencia
M.d
White Cube Management LLC
M.d
Zonas eólicas
M.d
¡NUEVO!! ¿Qué es RIS3?

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.