Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 23/01/2020 fins al 5/03/2020 (a les 23:59:59 hores) *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/10/2019 fins al 31/12/2020
Termini de justificació: fins al 9/02/2021 *

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8723 de data 22/01/2020, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

 

En cas d'indisponibilitat o mal funcionament de la plataforma tramitació electrònica, intente-ho de nou més tard, mentre continue obert el termini del corresponent procediment.

Si persisteixen els problemes tècnics, envie'ns un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb una explicació detallada del problema, adjuntant captures de pantalla de la seqüència de passos realitzats.

Una vegada s'analitze la informació rebuda, l'IVACE es posarà en contacte amb vosté. Si es comprova que el problema s'ha produït en els sistemes informàtics de l'Administració, d'un proveïdor de telecomunicacions o de serveis de certificació involucrats en el procés, se li habilitarà un nou termini per a realitzar el tràmit pendent.

 

 

  abansdepresentar preguntesfrequents

 

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
   a) Seccions C, D, I i F-Divisions 10 a 43.
   b) Secció H-Divisions 49 a 53.
   c) Secció J-Divisions 58 a 63.
   d) Secció M-Divisions 69 a 74.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

 
Requisits dels projectes
 

   •    Pressupost subvencionable a partir de 12.000 €.
   •    Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 d'octubre de 2019 i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
   •    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   •    Només podrà presentar-se un únic projecte per empresa sol·licitant

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol.licitant, en l'àmbit dels CNAES abans detallats i relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM i de suport remot de productes.
 • Solucions de modelització, simulació i virtualització de processos.

b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d’actuacions.
 • Sistemes de control numèric.
 • Sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Robots industrials (norma ISO 8373).
 • Sistemes de visió artificial.
 • Sistemes automatitzats d’emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d’aquests.
 • Implantació de PLC.

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d’informació relacionats amb projectes d’economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l’empresa, entre altres ERP i aplicacions de Business Intelligence.
 • Aplicacions de gestió logística interna i externa, entre altres aplicacions SCM, SGA, MRP i CRM.
 • Aplicacions destinades a actuacions d’economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors, és a dir, vinculats amb actuacions com les que es descriuen en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d’aquest article, fetes per l’empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
 • Solucions basades en informàtica en núvol (cloud computing).
 • Aplicacions big data.
 • Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
 • Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
 • Solucions basades en tècniques d’intel·ligència artificial.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la d’empresa:

 • Petita empresa: fins al 40 %
 • Mitjana empresa: fins al 30 %

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

a) Adquisició d’actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, que inclou, si escau, els costos d’implantació i posada en funcionament. Es consideren en aquest apartat:

 • Llicències de programari, que exclou el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d’ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d’imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d’altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
 • Desenvolupament d’aplicacions a mida.
 • Costos per l’ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d’execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les que es detallen per a les llicències de programari.

b) Adquisició d’actius materials:

 • Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S’exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i semblants, excepte en els casos en què actuen com a interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les que es defineixen en l’article 3.2.b de la convocatòria.
 • Adquisició o adaptació de béns d’equip directament i exclusivament relacionats amb les actuacions recollides en l’article 3.2.b.

Els actius han de quedar instal·lats en l’establiment productiu de l’empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

c) Serveis externs: costos de serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, la planificació o la definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L’import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15 % de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.

No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l’empresa beneficiària, i s’entenen per aquestes les que responguen a la definició de l’article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

 
Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts.Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 – 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de la empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.

b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3

c) Percentatge de persones discapacitades, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
DOCUMENTACIÓ
 

1. Imprès de sol·licitud, Memòria Tècnica del projecte i i Fitxer pdf generat en l'aplicació solicit@

2. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals. IL'entitat sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en què haja d’executar el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i la dita seu estiga situada a la Comunitat Valenciana.

Per a l’acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en l'apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

3. Relativa al compliment d’obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només cal presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l’IVACE per a obtindre’l per mitjans telemàtics.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.