Dirigit a: Municipis y mancomunitats de municipis

Presentació sol-licituds:  Des del 17/06/2021 fins al 23/07/2021 a les 23:59:59 h.*

Termini de justificació: ampliat fins al 24 de febrer de 2023 **

* A continuació es descriuen breument les característiques principals del Fons de Compensació en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021. En qualsevol cas, la informació que es considerarà vinculant amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 10 de juny de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de compensació previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021.(DOGV 9108 de 16/06/2021)

** Segons resolució del cap del Departament de Planificació, estudis i energies renovables de l'Ivace de 27/09/2022

Objetiu

 

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

 

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona. Per a la convocatòria de l'any 2021 podran accedir al Fons els ajuntaments i mancomunitats dels municipis que es troben en l'àmbit d'afecció de les zones eòliques 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 segons la següent quantia i distribució:

PresupuestoFondoCompensacion2021 v

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis
 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Projectes de reurbanització de carrers del municipi.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.
Projectes d’impuls de les energies renovables:
 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.
Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:
 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.
 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

1. Les subvencions tindran una intensitat de fins al 100 % del cost subvencionable del projecte, amb els límits previstos en l'article 6.1 de l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

2. Per a aquells projectes que per les seues característiques especials siguen considerats com a plurianuals, es tindran en compte els requisits següents:

a) Haurà d'indicar-se en la memòria tècnica cadascuna de les seues fases i l'exercici en què es realitzaran.

b) La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se per a cadascuna de les fases en l'exercici en què haja d'executar-se, sense que la concessió d'ajuda per a una d'aquestes condicione la de futures fases, llevat que la convocatòria respectiva faça esment a procediments específics diferents.

c) Les futures concessions se supeditaran a l'existència d'un programa o convocatòria que empare les actuacions proposades i als resultats aconseguits.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d’obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l’execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l’IVA suportat, així com altres tributs, quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament, sempre que siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d’obra pròpia (despeses de personal, incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), sempre que estiga vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què estiga degudament justificat, els costos de mà d’obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), en un percentatge màxim del 10 % de l’ajuda concedida i amb un màxim d’un 25 % del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que revestisquen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data máx. justificació projectes
Des del 17/06/2021 fins al 23/07/2021 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 24/02/2023 ** 24/02/2023 **

 

 

Criteris de valoració

La valoració de les actuacions sol·licitades es realitzarà aplicant els següents criteris:

a) Característiques del municipi (màxim 30 punts).

De manera prioritària i per aquest ordre:
a.1) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada en els mateixos (màxim 15 punts).
a.2) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però resulten afectats visualment pels mateixos des d'algun punt del seu casc urbà (màxim 7 punts).
a.3) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs (màxim 3 punts)..
a.4) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals alberguen parcs eòlics, en aquest cas l'ordre de prioritat serà inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors suportats (màxim 5 punts).

b) Característiques i interès del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 10 punts).

b.1) Interès social. Es valora l'interès del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàleg (màxim de 3 punts).
b.2) Interès mediambiental. Es valora l'interès del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs (màxim de 4 punts).
b.3) Interès econòmic. Es valora l'interès del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos (màxim de 3 punts).

c) Distribució equilibrada temporal dels fons entre els municipis. Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda pel que fa a altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de Compensació del Pla Eòlic (màxim 10 punts).

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària de caràcter general per a totes les entitats sol·licitants. Descrita en l'article 7 de la convocatòria

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació s'haurà de consultar els documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del fons de compensació: LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XII, article 48 (DOCV nº 5416, 28/12/2006).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XVII, article 74 (DOCV nº 5922, 29/12/2008).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV nº 6931, 27/12/2012)

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 7432, 29/12/2014)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.