IRPF2024 cs

 

>> Consulte ací la interpretació de l'expressió "caràcter previ"<<

Direcció General de Tributs i Joc - Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Objectiu

Sol·licitar a l'IVACE la certificació acreditativa per a l'aplicació de la deducció autonòmica en l'IRPF per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'aprofitament d'energies renovables realitzades en els habitatges situats en la Comunitat Valenciana.

 

personasbeneficiarias-p Persones sol.licitants

Qualsevol contribuent que haja dut a terme en el seu habitatge de la Comunitat Valenciana una instal·lació d'autoconsum o d'aprofitament d'energies renovables i que complisca amb els requisits establits en la resolució.

 

actuacionesApoyables.gif Inversions deduïbles
 • Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons l'establit en l'article 9.1 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric. Aquestes instal·lacions, estiguen equipades o no amb sistemes d'acumulació o emmagatzematge energètic, es corresponen amb les realitzades a l'empara del Reial decret 244/2019, de 6 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
 • Instal·lacions de producció d'energia tèrmica, equipades o no amb sistemes d'acumulació energètica, per a aplicacions de producció d'aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització. Es consideren igualment incloses les instal·lacions destinades a climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d'energia elèctrica, equipades o no amb sistemes d'acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l'electrificació d'habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

 A l'efecte d'aquesta deducció, s'estarà al concepte d'habitatge contingut en la normativa autonòmica reguladora de l'habitatge.

tipoAyuda.gif Característiques de la deducció

 

Els contribuents poden deduir-se un 40% de l'import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l'edifici destinades a alguna de les finalitats indicades en l'apartat anterior, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

Aquesta deducció pot aplicar-se a les inversions realitzades en els habitatges que constituïsquen segones residències, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost, si bé en aquest supòsit el percentatge de deducció és del 20%.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció no s'estableixen límits màxims en les bases de tributació del contribuent.

Les actuacions objecte de deducció hauran d'estar realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament.

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 4 anys immediats i successius

En el cas de conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal en les quals es duguen a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que les mateixes tinguen cobertura legal, aquesta deducció podrà aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li corresponga, sempre que complisquen amb la resta de requisits establits.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció es requerirà el reconeixement de l'Administració autonòmica. A tals efectes, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà la certificació acreditativa corresponent.

 

costesSubvencionables.gif Base de la deducció

La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 8.000 euros. La indicada base tindrà igualment la consideració de límit màxim d'inversió deduïble per a cada projecte, habitatge i exercici. La part de la inversió recolzada, si escau, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l'exercici pel contribuent, mitjançant els mitjans de pagament relacionats en la disposició addicional setzena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, i més concretament: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.


Terminis

Una vegada realitzada la inversió, a partir de l'1 de juliol de 2022, es podrà sol·licitar la certificació acreditativa per a inversions realitzades en 2022, sense esperar que s'inicie la campanya de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici corresponent.

El termini màxim per a emetre la certificació acreditativa serà de 30 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud completa i correcta.

 

Passos a seguir

 EsquemaDeducciones2022 val

comoSolicitar.gif Procediment de sol.licitud de la certificació

La presentació de la sol·licitud es durà a terme de manera exclusivament electrònica.

La sol·licitud i documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat, accessible en l'apartat "Documentació annexa" a la dreta d'aquesta pàgina. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment requerirà que la persona sol·licitant, o la persona autoritzada per a la realització del tràmit, dispose de certificat de persona física – emés per la *Autoritat de *Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

S'ha de generar l'Imprés de sol·licitud normalitzat mitjançant l'enllaç "Sol·licitud" que es troba en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina. Amb caràcter previ al seu enviament, podrà optar-se per signar i escanejar la sol·licitud, o bé signar-la directament mitjançant signatura electrònica.

Una vegada generada la sol·licitud, s'ha de presentar a l'IVACE a través de l'enllaç “Sol·licitud. Registre telemàtic" que es troba també en l'apartat “Documentació annexa”
Es presentarà la sol·licitud normalitzada i la documentació complementària. Amb caràcter general, tots els documents es remetran preferentment en format electrònic PDF, a excepció dels documents gràfics o fotografies, que es remetran en qualsevol dels formats electrònics habituals (JPG, JPEG, GIF, PNG, etc…).

flechitahorizontal  Resolució de problemes tècnics

solicituddocumentacion-m Documentació complementària

 

En tots els casos:

 • Declaració responsable relativa a la instal·lació realitzada i a la comprovació de la identitat del sol·licitant, d'acord amb el model disponible en aquesta mateixa pàgina, apartat “Documentació annexa”.
 • Declaració d'altres ajudes, d'acord amb el model facilitat en la documentació annexa.
 • Factures de la instal·lació, que complisquen el que es disposa en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre i altra normativa vigent.
  • Solament seran considerades vàlides les factures referides a la persona sol·licitant/compradora.
  • En el cas d'impostos i taxes que puguen considerar-se elegibles, s'aportaran les corresponents fulles de liquidació o documents equivalents.
 • Fotografies de la instal·lació i de cadascun els elements que la componen, en format físic o digital, en qualsevol dels formats electrònics habituals (JPG, JPEG, GIF, PNG, etc…).
 • Fitxa cadastral de l'immoble, obtinguda a través de la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). Es podrà substituir la presentació d'aquest document per la indicació, en el formulari de sol·licitud, de la referència cadastral de l'immoble, per a la seua posterior comprovació per part de l'IVACE.
 • Per a habitatges construïts sobre sòl no urbà (tant urbanitzable com no urbanitzable), certificat que acredite la legalitat de l'edificació en la qual s'haja dut a terme la instal·lació (cèdula d'habitabilitat, certificat municipal o equivalent).
 • En el cas d'inversions realitzades en instal·lacions col·lectives per comunitats de propietaris en conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal, declaració de l'administrador o del president amb la llista dels propietaris que han participat en la inversió i el seu percentatge de participació.
 • En el cas que el sol·licitant delegue en un tercer la tramitació de l'obtenció d'aquest certificat, s'haurà d'aportar document d'autorització per a la realització del tràmit. En l'apartat “Documentació annexa” es troba disponible una plantilla d'aquest document d'autorització.

Instal·lacions d'autoconsum elèctric:

 • Certificat de la instal·lació individual diligenciat per l'administració autonòmica
 • Fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricant dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats.

Instal·lacions de producció d'energia tèrmica:

 • Fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricador dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats.
 • Per a les instal·lacions d'energia solar tèrmica, còpia de la resolució de certificació del captador o sistema solar prefabricat empleat, d'acord amb l'establit en l'Ordre de 28 de Julio de 1980, per la qual s'aproven normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de panells solars, considerant les modificacions introduïdes per l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per l'Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer i per l'Ordre IET/2366/2014, d'11 de desembre. Aquesta certificació haurà de trobar-se vigent en el moment de la realització de la inversió.

Es podrà substituir la presentació d'aquest document per la indicació, en el formulari de sol·licitud, de la contrasenya de certificació de l'equip, per a la seua posterior comprovació per part de l'IVACE.

Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades de la xarxa:

 • Certificat de la instal·lació individual diligenciat per l'administració autonòmica
 • Fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricador dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats.

 

otros-m

Informació addicional

>> Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits. modificada per la LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021, (Article 35)

>> Vegeu Resolucions en l'apartat 'Documentació Annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.