IRPF telematic2021 2

tel deduccionesfiscales

 

Objectiu

Sol·licitar a l'IVACE la certificació acreditativa per a l'aplicació de la deducció autonòmica en l'IRPF per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'aprofitament d'energies renovables realitzades en els habitatges situats en la Comunitat Valenciana.

 

personasbeneficiarias-p Persones sol.licitants

Qualsevol contribuent que haja dut a terme en el seu habitatge de la Comunitat Valenciana una instal·lació d'autoconsum o d'aprofitament d'energies renovables i que complisca amb els requisits establits en la resolució.

 

actuacionesApoyables.gif Inversions deduïbles
 • Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons l'establit en l'article 9.1 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric. Aquestes instal·lacions, estiguen equipades o no amb sistemes d'acumulació o emmagatzematge energètic, es corresponen amb les realitzades a l'empara del Reial decret 244/2019, de 6 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
 • Instal·lacions de producció d'energia tèrmica, equipades o no amb sistemes d'acumulació energètica, per a aplicacions de producció d'aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització. Es consideren igualment incloses les instal·lacions destinades a climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d'energia elèctrica, equipades o no amb sistemes d'acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l'electrificació d'habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

 A l'efecte d'aquesta deducció, s'estarà al concepte d'habitatge contingut en la normativa autonòmica reguladora de l'habitatge.

tipoAyuda.gif Característiques de la deducció

 

Els contribuents poden deduir-se un 40% de l'import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l'edifici destinades a alguna de les finalitats indicades en l'apartat anterior, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

Aquesta deducció pot aplicar-se a les inversions realitzades en els habitatges que constituïsquen segones residències, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost, si bé en aquest supòsit el percentatge de deducció és del 20%.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció no s'estableixen límits màxims en les bases de tributació del contribuent.

Les actuacions objecte de deducció hauran d'estar realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament.

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 4 anys immediats i successius

En el cas de conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal en les quals es duguen a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que les mateixes tinguen cobertura legal, aquesta deducció podrà aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li corresponga, sempre que complisquen amb la resta de requisits establits.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció es requerirà el reconeixement previ de l'Administració autonòmica. A tals efectes, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà la certificació acreditativa corresponent.

 

costesSubvencionables.gif Base de la deducció

La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 8.000 euros. La indicada base tindrà igualment la consideració de límit màxim d'inversió deduïble per a cada projecte, habitatge i exercici. La part de la inversió recolzada, si escau, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l'exercici pel contribuent, mitjançant els mitjans de pagament relacionats en la disposició addicional setzena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, i més concretament: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

En el cas de pagaments procedents de finançament obtingut d'entitat bancària o financera, es considerarà que forma part de la base de deducció l'amortització de capital de cada exercici, amb excepció dels interessos.

No donaran dret a practicar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguen de caràcter obligatori en virtut de l'aplicació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Terminis

Una vegada realitzada la inversió, es podrà sol·licitar la certificació acreditativa en qualsevol moment de l'any, sense esperar al fet que s'inicie la campanya de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici corresponent.

El termini màxim per a emetre la certificació acreditativa serà de 30 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud completa i correcta.

 

Passos a seguir

 ESQUEMA DEDUCCIONS FISCALS2021

comoSolicitar.gif Procediment de sol.licitud de la certificació

La presentació de la sol·licitud podrà dur-se a terme per qualsevol de les següents modalitats

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA (Procediment RECOMANAT)   PRESENCIAL

S'ha de generar l'Imprés de sol·licitud normalitzat mitjançant l'enllaç "Sol·licitud" que es troba en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina. Amb caràcter previ al seu enviament, podrà optar-se per signar i escanejar la sol·licitud, o bé signar-la directament mitjançant signatura electrònica.
Una vegada generada la sol·licitud, s'ha de presentar a l'IVACE a través de l'enllaç “Sol·licitud. Registre telemàtic" que es troba també en l'apartat “Documentació annexa”
Es presentarà la sol·licitud normalitzada i la documentació complementària. Amb caràcter general, tots els documents es remetran preferentment en format electrònic PDF, a excepció dels documents gràfics o fotografies, que es remetran en qualsevol dels formats electrònics habituals (JPG, JPEG, GIF, PNG, etc…).

flechitahorizontal  Resolució de problemes tècnics

 

Es presentarà la sol·licitud normalitzada i la documentació complementària en la seu de l'IVACE, Ciutat Administrativa 9 d´Octubre – Torre 2, C/ De la Democràcia, 77 (accés per C/Nou d´Octubre) 46018 - València, o en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada per l'oficina de Correus abans de ser certificada.

solicituddocumentacion-m Documentació complementària

Per a tots els sol·licitants:

 • Declaració responsable relativa a la instal·lació realitzada i a la comprovació de la identitat del sol·licitant, d'acord amb el model disponible en aquesta mateixa pàgina, apartat “Documentació annexa”.
 • Declaració d'altres ajudes, d'acord amb el model facilitat en la documentació annexa.
 • Factures de la instal·lació, que complisquen el que es disposa en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre i altra normativa vigent.
  • Solament seran considerades vàlides les factures referides a la persona sol·licitant/compradora.
  • En el cas d'impostos i taxes que puguen considerar-se elegibles, s'aportaran les corresponents fulles de liquidació o documents equivalents.
 • Justificants de pagament. Seran vàlids els següents mitjans de pagament: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit. (La persona sol·licitant podrà aportar si ho desitja documentació addicional o aclaridora, per exemple, contractes de finançament, si escau).
  • Solament seran considerats vàlids els justificants de pagament referits a la persona sol·licitant/compradora.
 • Fotografies de la instal·lació i de cadascun els elements que la componen, en format físic o digital, en qualsevol dels formats electrònics habituals (JPG, JPEG, GIF, PNG, etc…).
 • Fitxa cadastral de l'immoble, obtinguda a través de la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). Es podrà substituir la presentació d'aquest document per la indicació, en el formulari de sol·licitud, de la referència cadastral de l'immoble, per a la seua posterior comprovació per part de l'IVACE.
 • Per a habitatges construïts sobre sòl no urbà (tant urbanitzable com no urbanitzable), certificat que acredite la legalitat de l'edificació en la qual s'haja dut a terme la instal·lació (cèdula d'habitabilitat, certificat municipal o equivalent).
 • En el cas d'inversions realitzades en instal·lacions col·lectives per comunitats de propietaris en conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal, declaració de l'administrador o del president amb la llista dels propietaris que han participat en la inversió i el seu percentatge de participació.
 • Per a les instal·lacions realitzades sobre edificacions amb data de construcció posterior a l'any 2006, còpia de la sol·licitud de llicència d'obres de l'edificació o qualsevol altre document que acredite la data de construcció de l'edificació o que la mateixa es troba fora de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En els casos en què en virtut del citat codi resulte obligatòria la realització d'una instal·lació d'aprofitament d'energies renovables i la instal·lació realitzada supere justificadament aquesta obligació, haurà de presentar-se document explicatiu subscrit per tècnic competent o empresa instal·ladora on es compare la instal·lació realitzada pel que fa a la mínima requerida per al compliment del CTE, tant en termes tècnics com a econòmics, i es justifique la sobreinversió suportada.
 • En el cas que el sol·licitant delegue en un tercer la tramitació de l'obtenció d'aquest certificat, s'haurà d'aportar document d'autorització per a la realització del tràmit. En l'apartat “Documentació annexa” es troba disponible una plantilla d'aquest document d'autorització.

Instal·lacions d'autoconsum elèctric:

 • Certificat de la instal·lació individual diligenciat per l'administració autonòmica
 • Fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricant dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats.

Instal·lacions de producció d'energia tèrmica:

 • Fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricador dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats.
 • Per a les instal·lacions d'energia solar tèrmica, còpia de la resolució de certificació del captador o sistema solar prefabricat empleat, d'acord amb l'establit en l'Ordre de 28 de Julio de 1980, per la qual s'aproven normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de panells solars, considerant les modificacions introduïdes per l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per l'Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer i per l'Ordre IET/2366/2014, d'11 de desembre. Aquesta certificació haurà de trobar-se vigent en el moment de la realització de la inversió.

Es podrà substituir la presentació d'aquest document per la indicació, en el formulari de sol·licitud, de la contrasenya de certificació de l'equip, per a la seua posterior comprovació per part de l'IVACE.

Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades de la xarxa:

 • Documentació acreditativa que la connexió del consum a la xarxa elèctrica de distribució resulta inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic. La justificació de la inviabilitat tècnica i/o econòmica es realitzarà a partir la notificació de la companyia elèctrica distribuïdora on s'establisquen les condicions per a la connexió del subministrament.
 • Fitxa tècnica o fulla de característiques del fabricador dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats.

 

otros-m

Informació addicional

>> Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits. modificada per la LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021, (Article 35)

>> Vegeu Resolucions en l'apartat 'Documentació Annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.