comunidades2020 v

Dirigit a: Qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable

Data límit presentació sol·licituds: Des del 12 de juny de 2020 fins al 10 de juliol de 2020 fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació:  fins al 31 de març de 2021

 

 

* Resolució de 25 de maig de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’Energies Renovables i Biocarburants, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 8832 de 11.06.2020) i posterior modificació de la mateixa (DOGV 8975 de 15/12/2020)

 

Objetiu
 
L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret, les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Aquestes instal·lacions podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les pròpies instal·lacions de generació.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

S

ubvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques sempre que complisquen amb la condició de petita empresa.

S'estableix un màxim d'ajuda de 100.000 euros per projecte.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

•  Equips principals. Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, en el seu cas, sistema d'emmagatzematge.
•  Subestació elèctrica, transformadors, cel·les, armaris, sistemes de disparament interdependent i proteccions, comptadors, línies d'evacuació i interconnexió de les centrals de generació, i dels sistemes d'integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda, xarxa de terres, bateria de condensadors i, en general, equipaments electromecànics, aparellatge i infraestructures elèctriques fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o de distribució.
•  Sistemes de control, telemesura, monitoratge i comunicació amb el centre de control associats a la instal·lació, incloent-hi les proves i posada en marxa i assajos de funcionament.
•  Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge de la demanda d'energia elèctrica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda que ajuden a optimitzar la gestió i producció, a fi de permetre la integració més efectiva en la xarxa, en mercats locals o en el seu ús per a autoconsum de les fonts d'energies renovables.
•  Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, incloent-hi els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, els impostos municipals (ICIO), i taxes d'obres, legalització i inscripció en els corresponents registres.
•  En el seu cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.
•  En el seu cas, costos de constitució de la comunitat d'energia renovables, informes jurídics previs i estudis de viabilitat de la comunitat.

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 12/06/20 fins al 10/07/20

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 31/12/20 Fins al 31/03/21
Criteris de valoració

 

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 20  punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.
1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
- Rendiment dels equips (màxim 35 punts).
- Qualitat tècnica de la memòria (màxim 15 punts).
- Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
- Monitoratge i gestió (màxim 15 punts).
- Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
- Ubicació del projecte (màxim 5 punts).
        
2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
- Criteris de disseny i càlcul (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats per l'entitat beneficiària siguen coherents amb el tipus de projecte.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•    Imprés de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol·licitud Comunitats Energètiques Locals 2020" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La presentació electrònica requerirà que la comunitat energètica renovable sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat de qui assumisca la representació de l'agrupació, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans si qui assumeix la representació actua com a persona física en el projecte, tots dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

La sol·licitud i la memòria tècnica hauran d'anar acompanyades d’una documentació. Aquesta haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que, si no ho fa, se li considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que puga ser realitzat per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics es consideren practicades o rebutjades en els termes que assenyala l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments esmentats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.