post twitter ajudes renovables 2020 val ok

Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals

Data límit presentació sol·licituds: Des del 11 de juny de 2020 fins al 17 de juliol de 2020 fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació: fins al 4 de juny de 2021

* Resolució de 3 de juny de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’Energies Renovables i Biocarburants, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 8831 de 10.06.2020)

Objetiu
 
L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l’ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.

No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Energia solar tèrmica i instal·lacions híbrides energia solar tèrmica-biomassa tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics i instal·lacions híbrides de captadors tèrmics i calderes de biomassa.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Escalfament d'aigua per a processos industrials.
• Aplicacions de refrigeració.

Rang energètic: solament es recolzaran les instal·lacions amb una superfície útil (o d'obertura) a instal·lar superior a 5m2.

NOTA: Es considera que una instal·lació és híbrida solar tèrmica-biomassa tèrmica quan comparteixen elements bàsics de la instal·lació i la cobertura de les necessitats energètiques es duu a terme fonamentalment a partir d'aquestes dues fonts.


Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Tractament en camp (astellat i/o empacat).
• Maquinària específica per al tractament de la biomassa, per al seu ús energètic, en camp a fi de facilitar la seua recollida i transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport de la mateixa.
• Maquinària de curta i processadores, incloent els seus accessoris (capçals, grapes, etc…), així com *compactadoras, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic.

• Plantes de fabricació de pellets/briquetes.

• Sistemes de calefacció de districte (district heating), i en general instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.
• Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa.

Rang energètic: qualsevol.

Nota: No es consideraran subvencionables els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa, termoestufas o casset de ximenera que proporcionen calor directa en el lloc on s'instal·len, ja siga de forma exclusiva o bé en combinació amb un circuit hidràulic de calefacció i/o aigua calenta sanitària.


Biogàs tèrmic

Equips per a producció d'energia tèrmica, mitjançant l'aprofitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables.

Aplicacions:

•  Generació d'energia tèrmica.

•  Equips per a la producció de biogàs o gasos assimilables, obtinguts a partir del procés de digestió anaeròbia de residus biodegradables, per a la seua distribució i/o venda per assortidor embotellat o a orri.

•  Equips per a la producció de biogàs per a la seua injecció a la xarxa pública de distribució de gas natural, en els casos en què siga viable tècnicament i legalment.

Rang energètic: Qualsevol projecte.


Energia geotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament dels jaciments geotèrmics, inclòs l'energia solar emmagatzemada de forma natural en el terreny.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Aprofitament d'energia tèrmica per a xarxes de districte (district heating).

Rang energètic: Qualsevol projecte.


Biocarburants

Projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de biocarburants a la Comunitat Valenciana, per a poder atendre la previsible demanda que es va a produir en els pròxims anys.

Actuacions:
• Instal·lació d'assortidors en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Adaptació d'assortidors existents en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Plantes de producció de biodièsel o bioetanol o biocarburants assimilables sempre que es tracte, en tots els casos, de biocarburants de 2a generació obtinguts a partir de residus.
•  Parcs d'emmagatzematge per a distribució de biocarburants.

NOTA: Únicament seran subvencionables les plantes de producció que complisquen amb els criteris de sostenibilitat contemplats en l'article 17 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte.

Les ajudes previstes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
  • Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables.
  • En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.
Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 11/06/20 fins al 17/07/20

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 4/06/21 4/06/21

 

 

Criteris de valoració

 

Vegeu l'Annex de la Resolució de convocatòria.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol·licitud Renovables i Biocarburants 2020" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
  • Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
  • Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquautorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. 

La sol·licitud i la memòria tècnica s’hauran d’adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web <http://www.ivace.es>.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjudici de l'establit en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.