Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals amb seu a la Comunitat Valenciana

Presentació sol-licituds: des del 05/03/2020 fins al 26/06/2020 a les 23:59:59 hores. (1) y (2)

Termini justificació:  fins al 17/09/2021 (3)

segons condicions de la Resolució de 28 de gener de 2019, de la presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, amb càrrec al Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2019, publicada en el (DOGV nº 8754 de 04/03/2020), i posterior correcció d'errors (DOGV nº 8772 de 26/03/2020)

(1) Resolución de 12 de mayo de 2020, del presidente del IVACE, sobre continuación de determinados procedimientos (DOGV nº 8812 de 15/05/2020) 

(2) Resolución de 27 de maig de 2020, del president de l'IVACE, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds (DOGV nº 8826 de 3/6/2020)

(3) Resolució 14.04.2021 Prórroga plazos

preguntesfrequents

Objetiu

 

L'objecte de la present resolució és convocar el Fondo de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l'exercici de 2020, destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica..

 
beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses –incloses empreses individuals– i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir l'establit en el citat Reial decret 244/2019.

No es consideraran finançables en cap cas:
a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzemament energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.
b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzemament energètic que no disposen d'equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega destinats a l'optimització energètica/econòmica.

 

 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat:

a) Import màxim del préstec: 300.000 €
b) Percentatge màxim finançable de la inversió: 100% de la inversió.
c) Tipus d'interès: 0%
d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
e) Període màxim d'amortització del préstec: 8 anys.
f) Garanties: la garantia serà del 50% de l'import del préstec concedit. Queden exceptuats de l'obligació d'aportar garanties les entitats locals.
g) Ajust de garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d'amortització del préstec l'IVACE ajustarà d'ofici l'import de la garantia per a mantenir el percentatge del 50%.

 

Esquema General

EsquemaPtmopromocion2020 v

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.
En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.
b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot case el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.
c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.
d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica.
e) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i adreça d'obra, si es tracta de contractacions externes.

La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència que s'ha d'instal·lar incloent tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre).

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 05/03/2020 fins a 26/06/2020 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 16/09/2021 17/09/2021 (3)

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s’indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d’obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1, 2 i 3.

1. Característiques del projecte (màxim 60 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria.
    Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.
b) Viabilitat econòmica del projecte.
    Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre més gran d’anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.
c) Sector i tipus d’aplicació.
    Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada i dins d’aquestes últimes a les més petita enfront de les més grans.
d) Potència instal·lada.
    Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.
e) Producció energètica.
    Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.
f) Tecnologia d’autoconsum de la instal·lació.
    Entre 5 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions les fonts de les quals d'energia renovable siguen diferents a la fotovoltaica o eòlica.

2. Impacte del projecte en l’economia de la Comunitat Valenciana (màxim 20 punts).

a) Inversió associada en relació al balanç de l'empresa.
    Entre 1 i 10 punts, s'assignarà major puntuació a les instal·lacions la inversió de les quals associada siga major respecte al balanç de l'any anterior.
b) Ubicació del projecte.
    Entre 1 i 5 punts, s'assignarà major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 20.000 habitants davant dels de major població.
c) Equips principals fabricats en la Unió Europea.
    Entre 0 i 5 punts, s'assignarà major puntuació als projectes els equips principals dels quals estiguen fabricats en la Unió Europea.

3. Solvència econòmica de l’empresa (màxim 20 punts).
Ràtios econòmiques de l’empresa
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les empreses més solvents.

A les entitats locals se’ls assignarà la màxima puntuació en matèria de solvència econòmica, i a la resta de sol·licitants que no es puguen qualificar des del punt de vista econòmic s’assignarà una puntuació de 10.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Procediment per a presentar la sol.licitud

Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.

b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

c) Resta de documentació descrita en l'article 7 de la resolució de convocatòria.

 

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació es podrà consultar els següents documents:

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE nº 310 de 27/12/2013).

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica (BOE nº 83 de 6/04/2019).

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.