2
Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa privada
feder2.jpg
Presentació sol·licituds: Des del 06 de març de 2019 fins al 16 d'abril de 2019
Termini de justificació: fins al 22 de octubre de 2020 (*)

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 20 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8499 de 05/03/2019)

(*) segons Resolució de 6 de maig de modificació de la convocatòria (DOGV nº 8807 de 8/05/2020)

Objectiu

 

Afavorir l'accés de les empreses al coneixement del seu consum energètic i a les possibilitats d'estalvi mitjançant la realització d'auditories energètiques, i també a la implantació de sistemes de millora contínua en l'ús de l'energia mitjançant l'establiment d'un sistema de gestió energètica

empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

 

Empreses o entitats de naturalesa privada. El projecte objecte de subvenció s'haurà de radicar dins del territori de la Comunitat Valenciana

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Actuació SGE1- Auditories i Implantació de sistemes de gestió energètica. En aquest programa es recolzarà les actuacions realitzades per les empreses i/o entitats que conduïsquen a la implantació d'un sistema de gestió energètica, el mesurament de les variables de consum energètic, la instal·lació dels sistemes de control i regulació necessaris i la implementació dels sistemes informàtics per al funcionament òptim de la instal·lació, a fi de reduir els consums i costs energètics. Aquestes actuacions poden incloure una auditoria energètica inicial i el procés de certificació en la norma ISO. Cal prioritzar aquells projectes que incloguen la certificació del sistema de gestió en la norma ISO 50001.
És requisit indispensable un compromís formal de qui represente legalment l'empresa sobre l'execució de totes les actuacions d'estalvi detectades en l'auditoria que presenten el suficient grau de maduresa tecnològica amb un període de retorn de la inversió inferior a dos anys.
No es pot donar suport a les actuacions en què no s'incloga com a part de la inversió el sistema de monitorització i control de les variables energètiques que han de suposar com a mínim el 40% de la inversió total.
Així mateix, no es pot donar suport a aquelles actuacions en empreses i/o entitats amb un consum energètic inferior als 20 TEP/any.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

La quantia màxima de l'ajuda serà del 30% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses i les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que desenvolupen entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 20.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 20014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.b. (Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic 4.2.1. (Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME)

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es consideren costs subvencionables els costs d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinen de la manera següent:
– quan els costs de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costs totals de la inversió com a inversió separada, aquests costs relacionats amb l'eficiència energètica es podran subvencionar;
– en els altres casos, els costs de la inversió en eficiència energètica es determinen per referència a una inversió semblant, que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costs d'ambdues inversions determina el cost relacionat amb l'eficiència energètica i això és el cost subvencionable.
Es considera inversió elegible del projecte, el sistema de monitoratge, control i gestió (maquinari/programari) i els costos d'assessorament i certificació externa en l'ISO 50001. Així mateix, serà elegible el cost de l'auditoria energètica només per al cas en què l'entitat beneficiària no siga una gran empresa i per tant estiga fora de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 06/03/2019 fins a 16/04/2019 A partir de la presentació de la sol·licitud  Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 22/10/2020

22/10/2020

 
 
 
Criteris de valoració

 

A. Impacte energètic de la mesura (màxim 60 punts).

A1. Consum energètic afectat per la mesura (màxim 20 punts). Tindran major puntuació els projectes de gestió que afecten un consum energètic més gran.

A2. Tipus d’energia gestionada (màxim 20 punts). Tindran major puntuació aquells projectes que gestionen consums elèctrics i tèrmics, enfront d’aquells que gestionen únicament consums elèctric i enfront d'aquells que gestionen únicament consums tèrmics, segons aqueix ordre.

A3. Impacte del cost de l’energia respecte als costos generals de l’empresa (màxim 20 punts). Tindran major puntuació aquells projectes realitzats en centres on el cost de l’energia represente un percentatge més gran sobre el total de costos generals de l’empresa.

B. Tipologia i característiques del projecte (màxim 37 punts).

B1. Ràtio consum energètic/cost subvencionable (màxim 20 punts). Tindran major puntuació aquells projectes amb una ràtio de consum energètic/cost subvencionable més gran.

B2. Tipologia d’implantació del sistema de gestió (màxim 17 punts). S'atorgaran 17 punts aquells projectes de gestió energètica que se certifiquen en la ISO 50001.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per damunt del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts aquelles entitats que ocupen un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per damunt del mínim legal exigit en l’article 42 del Reial decret 1/2013.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2019" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.

•   Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

•   Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

•   Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La sol·licitud d'ajudes s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web . Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic, est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.