cartel RRSS val
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: Des del 30 de maig de 2019 fins al 31 de desembre de 2019
Adhesió dels concessionaris/punts de venda: des del 15 de maig de 2019 fins al 29 de novembre de 2019
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 16 d'abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible a càrrec del pressupost de l'exercici 2019 (Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles. (DOGV nº 8542 de 07/05/2019)
 
Objectiu
 
L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, pels seus beneficis en matèria de diversificació energètica i reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la reducció d'emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, ajudant per tant a millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, a disminuir la contaminació acústica i afavorint el consum d'energies autòctones, especialment de fonts renovables.
 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

a) Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l'activitat a la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

b) Les persones físiques majors d'edat amb residència a la Comunitat Valenciana, no incloses en l'anterior apartat.

c) Les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número  d'identificació fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W, que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla a la Comunitat Valenciana.

e) Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

L'actuació objecte d'ajuda és la prevista com a actuació 1 en l'article 4.1 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), dirigida a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives.
Serà subvencionable l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya, la data de factura de compravenda i data de matriculació dels quals siga posterior a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Per al cas d'adquisicions de vehicles nous de les categories M1 i N1, s'exigirà que l'adquisició vaja acompanyada de la baixa definitiva en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit d'un altre vehicle, sempre que l'un i l'altre reunisquen els requisits que es detallen.

Els vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles de l’IDAE, (http://www.idae.es/coches-cuanto-consumen) i complir els requisits següents:

a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels  tipus següents:
Vehicles elèctrics purs (BEV)
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV)
Vehicles híbrids endollables (PHEV),
Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV)
Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV)
Vehicles N2 i N3 propulsats per motors de combustió interna que puguen utilitzar combustibles fòssils alternatius, homologats com GLP/autogàs, gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL), o bifuel gasolina-gas. Queden exclosos de les ajudes els vehicles M1, N1, M2 i M3 propulsats per autogàs o gas natural.

b) Per als vehicles M1 i N1 serà requisit necessari que l'adquirent titular del vehicle subvencionable acredite la baixa definitiva en circulació d'un altre vehicle destinat a ferralla, que podrà ser indistintament M1 o N1, en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, mitjançant la presentació del corresponent certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle. El vehicle destinat a ferralla haurà de ser, indistintament, de categoria M1 o N1, i estar matriculat a Espanya abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria. L'antiguitat del vehicle haurà de ser major de deu anys en el cas de la categoria M1, i major de set anys en el cas de la categoria N1.

c) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:
Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
S'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, segons el tipus de vehicle a adquirir i el tipus de sol·licitant de l'ajuda, ja siga una persona física major d'edat, professional autònom, entitat pública vinculada al sector públic, o empresa privada, i segons la grandària d'aquesta:
 
Motorització Categoria MMTA (kg) Límit preu venda vehícle (€) Ajuda (€)
Persones físiques, autònoms i entitats públiques PIME Gran Empresa
GLP/Autogás o bifuel  N2 -   4.000 2.500 2.000
N3 Menor de 18.000   6.000
Major o igual 18.000   15.000
GNC, GNL o bifuel N2 -   5.000 2.500 2.000
N3 Menor de 18.000   7.000 6.000 6.000
Major o igual 18.000   15.000
 
 
Motorització Categoria Autonomia (km) Límit preu venda vehícle (€) Ajuda (€)
Persones físiques, autònoms i entitats públiques PIME Gran Empresa
Pila de combustible (FCV, FCHV) M1 - - 5.500
PHEV, EREV, EV M1 Major o igual de 12 y menor de 32 40.000 1.300 1.100 1.000
Major o igual de 32 y menor de 72 2.600 2.300 2.200
Major o igual de 72 5.500 4.000 3.000
PHEV, EREV, EV
Pila de combustible (FCV, FCHV)
N1 Major o igual de 32   6.000 5.000 4.000
M2, N2 -   8.000 6.000 5.000
M3, N3 -   15.000
EV L6e -   600
L7e -   800
L3e, L4e, L5e, amb P?3kW Major o igual de 70 10.000 750 750 700
 
Notes:
1. S'entén com a preu de venda, el preu de venda al client, abans d'IVA, en el moment de sol·licitar l'ajuda.
2. L'autonomia en manera de funcionament exclusivament elèctric es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l'energia acumulada en les seues bateries, i que declara el fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.
3. El límit de preu de venda del vehicle s'amplia a 45.000 per a persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat, i persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places.
 
Per al cas d'adquisició de vehicles de categoria M1 per destinataris últims que siguen persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció, sempre que l'adaptació conste en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s'incrementarà la quantia de l'ajuda en 750 € i en 500 € per al cas de destinataris últims també persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places. Aquest increment també aplicarà a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció.
 
S'estableix un límit d'ajudes de 30 vehicles per destinatari últim excepte per a persones físiques que tindran un límit d'un vehicle per destinatari últim.
 
solicituddocumentacion Procediment
 

1. La persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb un concessionari/punt de venda adherit al programa MOVES-Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta convocatòria. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es podrà consultar en l'adreça http://moves.ivace.es
 
2. El concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes que s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web http://moves.ivace.es, i s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3  de l'article 10 de la convocatòria d'ajudes, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran adquisicions de vehicles realitzades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda.
 
3. Una vegada cursada la sol·licitud pel concessionari/punt de venda, l'IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment -o l'entitat col·laboradora- verificarà que la persona o entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, a la persona, entitat sol·licitant o al concessionari/punt de venda, perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la documentació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistida de la sol·licitud. Tant l'entitat col·laboradora, com el mateix IVACE, podran requerir al concessionari/punt de venda -o si escau a la persona sol·licitant- qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
 
4. Una vegada verificat que la sol·licitud compleix el que s'estableix en la convocatòria d'ajudes, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si escau, les condicions i obligacions derivades d'aquesta.
 
5. Posteriorment, les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de 8 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, la realització de l'actuació objecte de subvenció, presentant els documents indicats en el punt 2 de l'article 15 de la convocatòria d'ajudes. En cas que per circumstàncies concurrents no fora possible la justificació en aquest termini, es podrà prorrogar com a màxim a un termini de dotze mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió.
 
6. Una vegada comprovada l'execució de l'actuació, així com tota la documentació exigida en el punt 2 de l'article 15, es procedirà al pagament de l'ajuda.

 telefono 900 209 602 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 
comoSolicitar.gif Concessionaris/punts de venda: adhesions

    
Podran ser concessionaris/punts de venda adherits al Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana, les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen en la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a tal fi mitjançant l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 615.1 o 654.1.

Els concessionaris/punts de venda interessats a participar i col·laborar en la present convocatòria d'ajudes, hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació que s'especifica en el punt 2 de l'article 13 de la convocatòria d'ajudes.

L'adhesió dels concessionaris/punts de venda començarà el 15 de maig de 2019 i finalitzarà el 29 de novembre de 2019. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana.

Els concessionaris hauran de tindre el seu domicili, seu social o establiment en la Comunitat Valenciana, salve per a venda de vehicles de categoria M2, M3 i N3 en les quals es justifique que el vehicle a adquirir no posseeix un punt de venda en la Comunitat Valenciana.

Doc. Annexa - Sol·licitud -- PROGRAMA MOVES vehiculos 2019

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.