Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana  
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2018 fins al 14 de juny de 2018.
L'adhesió dels instal.ladors i empreses instal.ladores finalitzarà el 15 de maig de 2018

A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓN de 8 de gener de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de Finestres 2017, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i es convoca així mateix l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8212 de 15/01/2017)

 

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció

La renovació de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges que complisquen amb les següents especificacions tècniques:

  • Les finestres i portes finestra hauran de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o estades calefactats o refrigerats de l'ambient exterior), no sent objecte de subvenció la reforma de superfícies envidrades situades en els tancaments interiors.
  • Els envidraments a substituir hauran de ser envidrament simple. En el cas de substitució de finestres i portes-finestres corredisses ineficients tèrmicament, els envidraments existents podran ser simples o dobles. .
  • Les noves finestres i/o portes-finestra hauran de comptar amb marcat CE.
  • Les noves finestres i/o portes-finestra tindran una permeabilitat a l'aire ? 27 m3/h•m2 a 100 Pa (Classe 2 o superior) segons norma UNE-EN 12207
  • Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes finestra hauran de ser depenent de la classificació de poblacions arreplegades en l'Annex I, les detallades en la següent taula:

finestres-esquema2016

Les renovacions han de tindre com a destinació final la seua instal·lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.

No es considerarà actuació susceptible d'ajuda:

•    Renovacions de finestres i portes-finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25%.
•    Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balcons o galeries, o amplie la superfície habitable de la habitatge, ja que estos suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici.
•    La renovació de finestres o portes-finestra interiors ubicats en tancaments en contacte amb espais habitables.
•    La renovació dels marcs o envidraments únicament
•    La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de lamel·les, tendals, “films” o “screens” de protecció solar
•    Es consideraran només projectes el cost subvencionable del qual siga superior a 1.000 €.
•    No podran acollir-se a les presents ajudes les renovacions realitzades amb anterioritat al 29 de gener de 2018.
 
Serà requisit indispensable que la persona o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres, realitze la instal·lació completa de les finestres.

El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en envidrament, marc, contramarc, muntatge i desmuntatge, més l'IVA, descomptada l'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres.

No seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d'estes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

La quantia de l'ajuda individual, aportada per l'IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc).
L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d'aplicar l’IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal·lació.  

La quantia de l'ajuda aportada per l'IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30 % del cost subvencionable. Si es donara este cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en què se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

 

Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de gener de 2018 i finalitzarà el 14 de juny de 2018.

 

Procediment

•    Una vegada el beneficiario decidisca dur a terme la renovació de les finestres i/o portes-finestra, es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa o a través de la pàgina web (planrenove.ivace.es).
•    L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 11 de la present resolució.
•    La sol·licitud s'entendrà cursada, quan l'imprés de sol·licitud normalitzat estiga degudament omplit, i s'acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI/NIE), declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions  tributàries i de la seguretat social (inclosa en la sol·licitud normalitzada) i el pressupost acceptat pel mateix. En este moment, se li atorgarà un número d'expedient i una data de registre, que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
•    Per a omplir l'imprés de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a omplir en la plataforma telemàtica (accés privat de la web planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar la dita sol·licitud. Una vegada omplida correctament, la sol·licitud haurà de ser firmada pel comprador y l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.
•    És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 15 euros/m2..
•    Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant complix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si és el cas, als interessats perquè procedisquen a esmenar la dita documentació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertència que si transcorregut eixe termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
•    Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la Instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
•    A fi que els beneficiaris de les ajudes tinguen coneixement del contingut íntegre de la resolució de concessió de les ajudes, es publicarà a través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i podrà consultar-se en www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en la pàgina web de l'IVACE www.ivace.es i en la pàgina web específica del pla (planrenove.ivace.es).
•    Una vegada concedida l'ajuda, el IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.

La informació completa sobre el procediment que s'ha de seguir, tant per part dels instal·ladors com dels beneficiaris, es troba en la oficina de campanya, que gestiona el Pla Renove.

 

telefono.png

900 834 959

Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Comerços o Empreses instal·ladores: adhesions 

Els comerços i les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en la convocatòria d'ajudes hauran de fer entrega a través de la plataforma web informativa dels Plans Renove Renhata de l'IVACE <http://planrenove.ivace.es>, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament omplida segons model normalitzat, així com la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L´adhesió dels comerços i empreses instal·ladores començarà el dia 18 de gener de 2018 i finalizará el 15 de maig de 2018.

El llistat dels comerços i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en la oficina de campanya


>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Documentació annexa -- PLA RENOVE FINESTRES 2018

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.