Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàrias o arrendatàrias d'un habitatge situat en la Comunitat Valenciana.  
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2018 fins al 14 de juny de 2018.
La adhesió dels instal.ladors i empreses instal.ladores finalitzarà el 15 de maig de 2018.

 

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del president del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Plan Renove Renhata de Calderes Doméstiques 2018, destinades a la substitució de les calderes actuals per altres de major eficiència energètica, i es convoca així mateix l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8212 de 15/01/2018)

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació de les calderes domèstiques de calefacció actuals per altres de condensació amb un sistema de control/regulació eficient, en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l'atmosfera.

 

beneficiarios.gif Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 
Es considera una activitat susceptible d’ajuda la substitució d’una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica, que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta, que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal•lació particular de calefacció, assolir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons Reglament Delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013), amb un rendiment estacional ? 93% (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell d'emissions NOx<70 mg/kWh, i tindre instal•lat un dels següents sistemes de control/regulació:

    a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d’ambient ON/OFF control.
    b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants)
    c) Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).
 
Serà condició indispensable que l’aparell substituït siga retirat del mercat, fet que serà acreditat per l’empresa instal•ladora en firmar el bo de l’ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE o en l’oficina de campanya.
Només serà subvencionable la compra, per cada beneficiari d’una única caldera i sempre amb la corresponent substitució de l’aparell antic per un nou equip dels especificats en el “Llistat Renove Calderes”, segons el que estableix l’article següent.
Les calderes eficients objecte d’aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la seua instal•lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.
La nova instal•lació haurà de complir amb el Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), aprovat per Reial Decret 1027/2007 i amb l'altra normativa vigent que s’aplique en el moment de dur a terme la instal•lació.
 
No serà objecte de subvenció:

a) La substitució d’una caldera per una altra que no funcione amb un sistema de control/regulació tipus II amb termòstat ambient ON/OFF, V o VI. Si la instal·lació a substituir ja disposa d’aquest sistema de control/regulació i es manté en la nova instal·lació, s’haurà de justificar documentalment per mitjà de fotografies, factures de compra, o un altre mitjà de prova en la sol·licitud d’ajudes.

b) La substitució d’una caldera col·lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges per calderes individuals ubicades en cada un dels habitatges.

c) La substitució d’una caldera individual per una caldera col·lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges.

d) Quan la caldera substituïda siga de condensació, a excepció que aquesta substitució comporte el canvi de combustible de gasoil a gas natural o GLP.

e) Quan no hi haja substitució d’equips.

f) Les calderes substituïdes amb anterioritat a la data d’inici de presentació de sol·licituds.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:
 
INSTAL.LACIÓ COMBUSTIBLE     Emissions NOx AJUDA
Calderes Condensació Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh 250 €

D'altra banda, l'aportació de l'empresa instal·ladora adherida consistirà en un descompte de 50 euros, que es descomptaran directament en la factura (abans d'aplicar l'IVA).

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara el cas, l'ajuda del IVACE es reduirà fins al límit del 30%. S'entén per cost subvencionable de la instal·lació, el cost de la caldera, el sistema de control regulació, el muntatge i desmuntatge, tot açò incloent l'IVA i descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora.

 
Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de gener de 2018 y finalitzarà el 14 de juny de 2018.

 

Procediment

•    Una vegada el sol·licitant decidisca dur a terme la substitució de la caldera, es posarà en contacte amb un instal·lador o empresa instal·ladora adherida al Pla. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa o a través de la pàgina web (http://planrenove.ivace.es).
•    L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 12 de la present Resolució.
•    La sol·licitud s'entendrà cursada, quan l'imprès de sol·licitud normalitzat estiga degudament emplenat, i s'acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI/NIE), declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social (inclosa en la sol·licitud normalitzada) i el pressupost acceptat pel mateix. En aquest moment, se li atorgarà un nombre d'expedient i una data de registre, que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
•    Per a emplenar l'imprès de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web http://planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.
•    És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 50 euros.
•    Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
•    Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
•    Amb la finalitat de que els beneficiaris de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en la pàgina web de l’IVACE http://www.ivace.es i en la pàgina web específica del pla http://planrenove.ivace.es.

•   Una vegada concedida l'ajuda, l’IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes

 

telefono.png

900 834 959

Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
comoSolicitar.gif Empreses instal.ladores: adhesions

Els instal·ladors i empreses instal·ladores interessades a participar en el Pla d'ajudes RENHATA-RENOVE hauran de fer lliurament a través de la plataforma web http://planrenove.ivace.es de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores començarà el 18 de gener de 2018, i finalitzarà el 15 de maig de 2018.

El llistat dels instal·ladors i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Planes Renove que promou el IVACE (http://planrenove.ivace.es) i es trobarà disponible en l'oficina de campanya

>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Documentació annexa -- PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2018

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.