Dirigit a: Comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, ajuntaments, associacions veïnals, comunitats de regants, així com les comunitats de propietaris en les quals participen com a mínim cinc consumidors d'energia elèctrica amb les excepcions indicades en la present convocatòria.

Data límit presentació sol·licituds: Des del 15 de maig de 2024  fins al 28 de juny de 2024 fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació:  fins al 25 d'abril de 2025 o data indicada en la resolució de concessió

UEdeclaración VAL 

* Resolució de 8 de maig de 2024, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2024, amb finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 9848 de 14/05/2024)

 

Objetiu
 
L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.
 
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, ajuntaments, associacions veïnals, comunitats de regants, així com les comunitats de propietaris en les quals participen com a mínim cinc consumidors d'energia elèctrica amb les excepcions indicades en la present convocatòria.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en règim de comunitat d'energies renovables, entenent-se per tals les instal·lacions amb autoconsums col·lectius en qualsevol de les modalitats descrites en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Aquestes instal·lacions podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les mateixes instal·lacions de generació Les instal·lacions podran incorporar sistemes d’acumulació, exclosa la tecnologia de plom-àcid. La potència de la instal·lació haurà de ser superior o igual a 5 kWp. També es consideren susceptibles de suport les ampliacions de les instal·lacions ja existents per major generació o per incorporació de sistemes d'emmagatzematge. S'entendrà que una ampliació d'una instal·lació és susceptible de suport si la instal·lació existent compleix els criteris per a ser secundada per la present convocatòria d'ajudes.

Les instal·lacions susceptibles de suport han d’atendre les necessitats energètiques de 5 CUPS com a mínim. S'admet l'actuació per al subministrament a un únic consumidor, sempre que aquest passe a formar part d'un autoconsum col·lectiu existent la titularitat del qual siga una entitat beneficiària de les previstes en l'article 6, o es tracte d'alimentar els consums comuns d'una comunitat de propietaris. En el cas d'autoconsum col·lectius la quota màxima de participació en l'acord de repartiment de cada participant (CUPS) no podrà superar el 75%.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques sempre que complisquen amb la condició de petita empresa.

S'estableix un màxim d'ajuda de 100.000 euros per projecte.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.

En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.

b) Obra civil estrictament necessària vinculada a la instal·lació objecte de subvenció en què el criteri de l'IVACE serà el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.

c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió, caixa general de protecció o transformador.

d) Sistemes de control, telemesura, monitoratge i comunicació amb el centre de control associats a la instal·lació, incloses les proves i posada en marxa i assajos de funcionament.

e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge de la demanda d'energia elèctrica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda que ajuden a optimitzar la gestió i producció, permetent la integració més efectiva en la xarxa, en mercats locals o en el seu ús per a autoconsum de les fonts d'energies renovables. Aquests equips hauran de ser propietat del beneficiari de l'ajuda i estar vinculats al projecte objecte de l'ajuda.

f) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes, amb un límit del 5% del pressupost d'execució material de la instal·lació.

g) Si escau, costos de constitució de la comunitat d'energia renovable (escriptura notarial i registres oficials, redacció d'estatuts), amb un import màxim de 500 €.

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 15/05/24 fins al 28/06/24

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 25/04/25o data indicada en la resolució de concessió Fins al 25/04/25 o data indicada en la resolució de concessió

 

Criteris de valoració

 

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 40 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.


1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).

- Potència (màxim 20 punts).
- Garantia (màxim 5 punts).
- Rendiment dels equips generadors (màxim 5 punts)
- Tipus de font energètica (màxim 10 punts)
- Incorporació de sistemes d'acumulació (màxim 15 punts)
- Autoconsum col·lectiu (màxim 20 punts).
- Proximitat (màxim 10 punts).

2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).

- Criteris de disseny i càlcul (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats per l'entitat beneficiària siguen coherents amb el tipus de projecte.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Sol·licitud d'ajuda: segons model normalitzat generat a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat  emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de Confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que, si no ho fa, se li considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que puga ser realitzat per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics es consideren practicades o rebutjades en els termes que assenyala l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments esmentats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta pàgina)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.