Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individualsUEdeclaración VAL

Presentació sol·licituds: Des del 14 de maig de 2024 fins al 13 de juny de 2024 fins les 23:59:59h.

Termini de justificació: fins al 28 de març de 2025


A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 30 d'abril de 2024, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables amb càrrec al pressupost de l'exercici 2024, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional..(DOGV 9847 de 13.05.2024)

 

Objetiu
 
L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables en la Comunitat Valenciana.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.

No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Aplicacions:

• Tractament en camp (astellat i/o empacat).
• Maquinària específica per al tractament de la biomassa, per al seu ús energètic, en camp a fi de facilitar la seua recollida i transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport de la mateixa.
• Maquinària de curta i processadores, incloent els seus accessoris (capçals, grapes, etc…), així com *compactadoras, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic.

• Plantes de fabricació de pellets/briquetes.
• Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa.

Rang energètic: qualsevol.

NOTA: Únicament seran subvencionables les plantes de producció que complisquen amb els criteris de sostenibilitat contemplats en l'article 17 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

Generació d'energia elèctrica a partir de la radiació solar, a través de mòduls fotovoltaics, o a partir de l'energia del vent, mitjançant aerogeneradors, per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d'instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic:

Energia solar fotovoltaica: es donaran suport a les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 5 kWp i no superior a 500 kWp
Instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica: es donaran suport a les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 5 kWp i no superior a 500 kWp

 

NOTA: Només es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

 

Energia eòlica aïllada.

Instal·lacions eòliques de xicoteta potència per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d'habitatges o edificis, instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic: Es donaran suport a les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència eòlica instal·lada no inferior a 5 kW i no superior a 500 kW.

Nota: Només es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

 

Energia minihidràulica aïllada.

Construcció de minicentrals corresponents a noves concessions o rehabilitació, minicentrals instal·lades en conduccions de xarxes de reg o distribució d'aigua.

Aplicacions:
• Generació d'energia elèctrica.

Rang energètic: Es donaran suport a les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència eòlica instal·lada no inferior a 5 kW i no superior a 500 kW.

NOTA: Només es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte.

Les ajudes previstes podran comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l'objectiu polític 2 «Una Europa més verda, baixa en carboni, amb zero emissions netes de carboni i resilient», amb el percentatge de cofinançament que es determine.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables.

  • En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.
Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud  Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes 

Des del 14/05/24 fins al 13/06/24

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 28/03/25
 Fins al 28/03/25

 

 

Criteris de valoració

 

Vegeu l'Annex de la Resolució de convocatòria.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Sol·licitud d'ajuda: segons model normalitzat generat a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina
  • Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
  • Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquautorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'entitat sol·licitant que en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye la documentació necessària, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que poguera realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través del tràmit electrònic corresponent que es troba en l'apartat Documentació annexa a la dreta d'aquesta pàgina.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.