autoconsumoayunt24 900v

Dirigit a: Entitats locals de la CV

Presentació sol.licituds:  Des del 23/02/2024 fins a l'11/04/2024*

Termini de justificació: Fins al 26 de juliol de 2025

 * A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 15 de febrer de 2024, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2024. (DOGV nº 9794 de data 22/02/2024) i posterior correcció d'errades (**)(DOGV nº 9818 de data 28/03/2024)

 

Objectiu
 
La convocatòria pretén facilitar l’accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica.
 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir de l'energia solar, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica..

Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d'instal·lacions.

A l'efecte de determinació de la potència de les instal·lacions s'estarà al que es disposa en l'article 3 del Reial decret 244/2019.

Només seran finançables les instal·lacions de generació en les quals el consumidor i el titular de les instal·lacions de producció, així com el responsable d'assumir el cost del consum energètic vinculat a la instal·lació objecte de finançament, siguen la mateixa entitat local.

D'igual manera, cada instal·lació susceptible de suport haurà d'estar associada a un comptador de consum d'energia elèctrica (CUPs), podent l'ajuntament sol·licitar diferents projectes sempre associats a un CUPs per instal·lació, i no sobrepassar el límit per entitat beneficiària previst en l'article 5.2.a) de la resolució de convocatòria. En el cas d'una instal·lació d'autoconsum col·lectiu s'indicarà el CUPs de la instal·lació i els CUPs consumidors associats al mateix beneficiari (ajuntament).

Les instal·lacions susceptibles de suport podran ser amb emmagatzematge o sense emmagatzematge. No seran admissibles bateries de Plom-àcid.

No es consideraran finançables en cap cas:

a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzematge energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.

b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzematge energètic que no compten amb equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega, destinats a l'optimització energètica/econòmica.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Es tracta d'una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès (préstec) combinada amb subvencions sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat

Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec (€) no podrà superar els 100.000 euros per projecte i els 300.000 euros per beneficiari. En les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu totes dues quantitats es podran incrementar fins a un 50%.

• Tipus d'interès: 0%.

Quotes d'amortització semestrals. El termini d'amortització serà de 96 mesos, i les quotes d'amortització seran semestrals, 16 quotes d'amortització. Les 8 últimes quotes no seran girades a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 d’octubre de 2025 i les posteriors successivament cada semestre fins al 30 d’abril de 2029, excepte modificació posterior d'aquests terminis per resolució de la Direcció General de l'IVACE.

En el cas d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, les deu últimes quotes no seran girades a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista en l'apartat següent, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 d'octubre 2025 i les posteriors successivament cada semestre fins al 30 d'abril de 2028, excepte modificació posterior d'aquests terminis per resolució de la Direcció General de l'IVACE.

L'entitat beneficiària haurà de subjectar-se als terminis i condicions de devolució del préstec de l'article 5.2 d'aquesta resolució i en el document específic de condicions d'acceptació del préstec subscrit, prèviament al seu desemborsament.

• Garanties: Exempt.

• Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

Característiques
de la subvenció
a fons perdut

Percentatge de subvenció: el percentatge de subvenció a fons perdut serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 50.000 euros per projecte. En el cas d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, el percentatge d'ajuda serà del 62,5% de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 93.750 euros per projecte.

Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció a fons perdut)

Calculada en funció dels costos subvencionables. S'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit, i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció a fons perdut.

Cancel·lació anticipada

Una vegada satisfetes les quatre primeres quotes d'amortització del préstec i verificada la correcta execució del projecte, podrà sol·licitar la cancel·lació anticipada de la totalitat del préstec sense que açò supose cap tipus de penalització ni imposició de comissions..

 

Restriccions i acumulació d'ajudes
1. Seran aplicable les regles d'acumulació previstes en l'article 14 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.
2. Així mateix, no seran susceptibles de suport aquells projectes que hagen sigut finançats amb fons de la Generalitat a través d'algun programa d'aquesta o qualsevol altra entitat.

Esquema general
 

 esquema 24 v

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si fa el cas, sistema d'emmagatzematge.

b) Obra civil estrictament necessària vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.

c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.

d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, inclosos els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, legalització i inscripció en els corresponents registres.

e) Si fa el cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut, i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.

f) L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats.

Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència a instal·lar, incloent-hi tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre)

Només es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 10.000 euros

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següentPlazo de presentación de solicitud

Termini de presentació de sol.licituds  Inici del projecte  Període subvencionable de despeses  Fi termini justificació (límit període pagament)
 Des del 23/02/2024 fins a l'11/04/2024  A partir de l'1/01/2024  Des de l'1/01/2024 fins al 26/07/2025  26/07/2025

 

Criteris de valoració
 

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els apartats següents.

En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 30 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.


1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria. Entre 0 i 40 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.

b) Tipus d'instal·lació. Entre 5 i 15 punts, assignant-se amb 15 punts les instal·lacions col·lectives de més de 3 consumidors, 10 punts a les de 2 o 3 consumidors i 5 punts a les d'1 consumidor.

c) Integració i potència instal·lada. Entre 1 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.

d) Rendiment energètic. Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.

e) Tecnologia d'autoconsum de la instal·lació. Entre 5 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions d'autoconsum amb bateries.

2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).

a) Coherència en el disseny de la instal·lació. Entre 1 i 15 punts, assignant-se una major puntuació als projectes que presenten una major coherència en el disseny de la instal·lació, i per a això es tindrà en compte el càlcul de la generació i el percentatge d'aprofitament d'aquesta, penalitzant-se aquelles instal·lacions amb un major abocament d'excedents a la xarxa.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 6 de la convocatòria.
• Memòria tècnica del projecte datada i signada segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE. (Vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Resta de documentació especificada en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.