renovables termicas val 2

Dirigit a: Persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Presentació sol·licituds: Des del 3 de novembre de 2022 fins al 31 de juliol de 2024 fins les 23:59:59h. (DOGV 9755 de 29/12/2023)

Termini de justificació: 15 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda


A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució del 18 d'octubre de 2022 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (DOGV 9458 de 27.10.2022),  i posterior correcció d'errors (DOGV 9643 de 19.07.2023), modificació de termini (DOGV 9755 de 29/12/2023), ampliación de pressupost (DOGV 9759 de 04/01/2024) i modificació de convocatòria (DOGV 9802 de 5.03.2024)

 

Objetiu
 
L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que es corresponen, respectivament amb els programes d'incentius que seguidament s'especifiquen:

a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial.

b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Energia Solar Tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics (captadors d'aire, de concentració, captadors plans, híbrids, tubs de buit, etc.),.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines
• Calfament d'aigua per a processos productius
• Aplicacions de refrigeració.

Energia geotèrmica, aerotèrmica i hidrotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament d'energia geotèrmica, hidrotèrmica i aerotèrmica.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines
• Calfament d'aigua per a processos productius
• Aplicacions de refrigeració.

Biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament de la biomassa

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines
• Calfament d'aigua per a processos productius
• Aplicacions de refrigeració.

Microxarxes de districte de calor i/o fred

Instal·lacions per a l'aprofitament de les xarxes de districte

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines.
• Calfament d'aigua per a processos productius.
• Aplicacions de refrigeració.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas:

Ajuda base.

Para el Programa de incentivos 1, el importe a otorgar a la instalación de producción de energía renovable térmica será de 35 puntos porcentuales sobre el coste subvencionable para todas las actuaciones subvencionables. La intensidad de ayuda se incrementará en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 5 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a medianas empresas.

Per al Programa d'incentius 2, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables.

Ajuda addicional.

L'Ajuda Base pot complementar-se amb una Ajuda Addicional per repte demogràfic. La incorporació de l'Ajuda Addicional es realitzarà per a tots dos programes sumant 5 punts percentuals al percentatge aplicable per Ajuda Base en cas. S'entén per municipis de repte demogràfic aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants.

En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i un mateix projecte podran superar els 15 milions d'euros.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si escau.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda.

d) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. Aquests equips hauran de ser propietat del beneficiari de l'ajuda i estar vinculats a l'actuació objecte d'ajuda.

e) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte, com ara, reforç de coberta o substitució d'aquesta en la part proporcional de la coberta que siga ocupada per la instal·lació de producció, si és el cas. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les següents partides: edificacions necessàries per al projecte, campes, excavacions, rases i canalitzacions i canonades, ajudes d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, adaptacions de sales de màquines, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres.

f) La distribució interior i equips terminals seran elegibles en instal·lacions de bomba de calor sempre que s'instal·len equips terminals d'alta eficiència com a radiadors de baixa temperatura, sòl radiant o ventiloconvectors.

g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament, es consideren costos elegibles sempre que es complisca la condició que almenys el 70% (en pes net) dels residus de construcció i demolició generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquen demolició, s'inclourà la pràctica de demolició selectiva.

h) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

i) Els costos de la direcció facultativa relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

k) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que l'entitat sol·licitant o beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. Perquè tals despeses s'admeten com a cost elegible, hauran de reflectir-se en el pressupost inclòs en la sol·licitud d'ajuda i justificar-se, juntament amb la resta de despeses de l'actuació, mitjançant contracte, factures i justificants de pagament. Només seran elegibles les despeses de gestió que no superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient.

l) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que l'entitat beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació de la realització de les actuacions que conformen el projecte.

m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.

n) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'article 5.5 de la resolució de convocatòria.

En el cas de la geotèrmia, es consideraran elegibles l'obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, així com el cost de la realització dels estudis, assajos, sondejos i simulacions preliminars prèvies a la realització del disseny de la instal·lació, excavacions, fonamentacions, rases, urbanització i altres elements necessaris per a la seua explotació.

En el cas de la biomassa, es consideraran elegibles els equips i sistemes per a descàrrega, moviment i emmagatzematge del combustible.

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats k), l) i m) no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud  Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes 

Des del 3/11/22 fins al 31/07/24

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda Fins a 15 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda 15 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

 

Criteris de valoració

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen formalitzades i completades correctament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la convocatòria.

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es disposa en l'article 2.2 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud. 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Sol·licitud d'ajuda: segons model normalitzat generat a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina. Es prega consulten prèviament les instruccions de descàrrega del programa
  • Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
  • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquautorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes establits en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'entitat sol·licitant que en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye la documentació necessària, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que poguera realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través del tràmit electrònic corresponent que es troba en l'apartat Documentació annexa a la dreta d'aquesta pàgina.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.