moves gva 900 x 300 px val

Dirigit a: Adquisició de vehicles d'energies alternatives i implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics per part dels diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana.

Presentació sol·licituds: Des del 23 de novembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2024.

Termini de justificació: 12 mesos comptats des de l'endemà a la data d'adjudicació del corresponent contracte.

Pressupost total de programa: 1.066.589 €


* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 3 de novembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'aprova la convocatòria d'expressions d'interés per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible, i per a la implantació d'infraestructura de recàrrega en l'Administració de la Generalitat Valenciana, l'exercici 2021 (Programa MOVES III-Comunitat Valenciana), Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (DOGV nº 9219 de 19/11/2021), i posteriors modificacions de la convocatòria (DOGV nº 9631 de 04/07/2023) i DOGV 9754 de 28/12/2023.

El Pla Moves III està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

Objectiu

 

L'objecte de la present resolució és dur a terme la convocatòria d'expressions d'interés de l'IVACE per a incentivar i promoure la realització d'actuacions, per part dels diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana, d'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible, i d'implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (MOVES III), a fi de fomentar la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport.

 

empresasbeneficiarias-p Entitats i empreses beneficiàries

Podran presentar expressions d'interés a la present convocatòria els diferents òrgans de l'Administració autonòmica de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la classificació establida en l'article 2.1.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

actuacionesapoyables m Actuacions susceptibles de suport

 

Programa d'incentius 1 “Programa per al foment d'adquisició de vehicles elèctrics: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible”, serà subvencionable l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajuda, excepte en els casos de rènting en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting.

També serà subvencionable l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a dotze mesos d'antiguitat (vehicles de demostració), comptada des de la seua primera matriculació fins a la primera de les següents dates: de la data de la factura de compravenda o de la data de registre de sol.licitud. La seua titularitat haurà de tenir-la un concessionari o punt de venda del grup fabricador/importador que realitze la venda del vehicle al destinatari últim de l'ajuda. S'estableix un màxim de noranta vehicles de demostració de la mateixa titularitat.

D’altra banda, serà subvencionable l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a dotze mesos d’antiguitat (vehicles seminous), comptada des de la seua primera matriculació fins a la primera de les següents dates, data de la factura de compra venda o data de registre de sol·licitud, i la primera titularitat de la qual haurà de ser del propi fabricador (Grup CNAE 291) o d’una empresa de rènting o empresa de rent a car (Grup CNAE 771). En aquest cas el vehicle haurà d’haver sigut adquirit pels titulars anteriorment esmentats com a vehicle nou al fabricador o importador.
S’estableix un màxim de dos-cents cinquanta vehicles seminous de la mateixa titularitat, segons definició anterior

En cap cas seran actuacions subvencionables les adquisicions d'autocars o autobusos de la categoria M2 o M3, i camions o furgons de categoria N2 i N3.

Els vehicles susceptibles d'ajuda hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguen, a més del seient del conductor, huit places com a màxim.

b) Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i la massa màxima de les quals en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no supere les 3,5 tones.

c) Quadricicles lleugers L6e: quadricicles lleugers la massa en buit dels quals siga inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima de les quals per construcció siga inferior o igual a 45 km/h, i potència màxima inferior o igual a 4 kW.

d) Quadricicles pesats L7e: Vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i a 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguen classificar-se de quadricicles lleugers.

e) Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mitjà longitudinal del vehicle, de més de 50 cm³ o velocitat major de 50 km/h i el pes brut vehicular de la qual no excedisca una tona.

Els models de vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles de l'IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-moves), i complir els següents requisits:

a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels següents tipus:

 • Vehicles elèctrics purs (BEV)
 • Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (EREV),
 • Vehicles híbrids endollables (PHEV),
 • Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV):
 • Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV):

b) Els vehicles M1 i N1, que s'acullen al programa d'incentius, hauran de comptar amb un descompte d'almenys 1.000 euros en la factura de venda per part del fabricant/importador o punt de venda del vehicle adquirit, a traslladar al beneficiari de l'ajuda.

c) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:

 • Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.
 • Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles d'ajuda han de tindre bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

La data per a publicar la licitació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021 i anterior al 31 de juliol de 2024. A més, la data de factura de compravenda i data de matriculació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021. El pagament del preu del vehicle, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, deurà igualment haver sigut realitzat en data posterior al 9 d'abril de 2021.

 

Per al Programa d'incentius 2, seran susceptibles de suport els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant d'accés públic com d'ús privat.

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als següents usos:

a) Ús privat en zones d'estacionament per a donar servei a la seua pròpia flota.

b) Ús públic en zones d'estacionament per a donar servei als seus treballadors i al públic en general.

Els sistemes de recàrrega hauran de complir els següents requisits:

 • Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT
 • Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC o voltatges superiors per al cas de recàrrega ultra ràpida.
 • Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
 • Declaració CE
 • Per al cas de recàrrega d'accés públic s'haurà de disposar, almenys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2, o connector CCS2- Combo 2, segons IEC 62196, amb compatibilitat amb manera 3 o manera 4 segons instal·lació, amb mesura d'energia integrada. Segons l'article 4 del Reial decret 639/2016, de 9 de desembre, proporcionarà la possibilitat de recàrrega puntual als usuaris de vehicles elèctrics, sense necessitat que hi haja contracte amb l'operador del punt de recàrrega de què es tracte, per a facilitar el servei de recàrrega a la disposició dels usuaris interessats d'una forma oberta, transparent i no discriminatòria. A més, haurà de garantir que el punt estiga operatiu almenys durant cinc anys, i haurà de disposar dels següents requisits de connectivitat:

· Acreditar que la instal·lació disposa d'interfície de connexió que la permeta plena connectivitat i de sistema de memòria per a magatzematge local de dades.

· Compatible amb el protocol OCPP v1.6 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA), i actualitzable a versions superiors.

· Mesura de la potència i de l'energia transferida.

· Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

Els sistemes de recàrrega es classificaran, segons la seua potència, de la següent forma:

 • Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW.
 • Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW.
 • Sistema de càrrega semirígida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.
 • Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.
 • Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 kW.

En cas d'existir diferents potències en un mateix sistema de recàrrega, aquest es classificaria atenent a la potència màxima dels punts de recàrrega de la instal·lació.

A l'efecte d'elegibilitat per a l'admissió de les actuacions, sempre que l'entitat beneficiària no tinga activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, s'exigirà que la data de la factura corresponent a l'adquisició i instal·lació de la infraestructura corresponent siga posterior al 9 d'abril de 2021. Així mateix, la data per a publicar la licitació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021 i anterior al 31 de juliol de 2024.

L'estació de recàrrega per a vehicles elèctrics haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Per a l'Actuació 1, adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible”, s'estableix un límit d'ajudes de 250 vehicles per destinatari últim i any.

S'estableixen les quanties individuals d'ajuda que es detallen en el quadre. Per als casos de M1, N1 i L en què s'acredite la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, en les condicions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, la quantia de l'ajuda ascendirà a l'import establit en la columna “Ajuda amb desballestament”:

En qualsevol cas, la quantia de l'ajuda no podrà superar els límits definits en el reglament comunitari d'aplicació.

 Cuantiaayudas Act1 val

Per a l'Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics l'ajuda serà del 70% del cost subvencionable. Podrà aconseguir el 80% del cost subvencionable per a aquelles actuacions que justifiquen trobar-se en municipis de menys de 5.000 habitants.

S'estableix un límit d'ajudes de 800.000 euros per expedient.

costesSubvencionables.gif Inversió elegible

 

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'Actuació 1, Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible”: la inversió elegible serà el preu de venda del vehicle al client.

No es consideren inversió elegible els vehicles de segona mà, a excepció dels vehicles de demostració i seminous, que complisquen amb els requisits que s'estableixen en l'article 3.2 de la present convocatòria.

Per a l'Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: el projecte, l’obra civil, costos d’enginyeria i direcció d’obra, el cost de la infraestructura mateixa de recàrrega, la instal·lació o l’actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitja tensió necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d’electricitat, l’adequació de terrenys o carreteres, els costos d’instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris. Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per a generar o emmagatzemar l’energia elèctrica, si n’hi ha, seran elegibles únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l’estació de recàrrega. La capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d’electricitat in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màximes de la infraestructura de recàrrega a la qual estiga connectada. No podran ser elegibles, per tant, unitats de producció d’energia renovable connectades a la xarxa, encara que estiguen vinculades parcialment al punt de recàrrega. També es considerarà subvencionable, si n’hi ha, el sistema de pagament integrat en l’estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

No es considera elegible la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer

Per a per a totes dues actuacions no es considera inversió elegible:

 • Les llicències, taxes, impostos o tributs en general. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible, i per tant finançable, sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

 • Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.

 • Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà i vehicles de segona mà, a excepció dels vehicles de demostració i seminous, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.2 de la present convocatòria.

 • Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides, que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del medi ambient o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, i ha de ser en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

 

Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
 Des del 23/11/2021 fins al 31/07/2024 A partir de la publicació dels plecs (data publicació posterior al 09/04/2021) Des de la publicació dels plecs fins a la data màx.de justificació 12 mesos comptats des de l'endemà a la data d'adjudicació del corresponent contracte.

 

Criteris de concessió

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre des que estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la present convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a la mateixa un alliberament de crèdit pressupostari.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

• Sol·licitud d'ajuda segons model normalitzat disponible en aquesta pàgina web (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

• Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i la resta de documentació.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes descrits en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

 

 telefono 963 536 734 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.