900300 val MOVESIII infraestructura2
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats.
 
Data presentació sol.licituds: Des del 8 d'octubre de 2021 fins al 31 de juliol de 2024
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 22 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica, a càrrec del pressupost de l'exercici 2021 (Programa MOVES III-infraestructura Comunitat Valenciana), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. (DOGV nº 9138 de 29/07/2021) i posterior correcció d'errades (DOGV nº 9190 de 07/10/2021), modificació de convocatòria (DOGV nº 9457 de 26/10/2022) i disminució de pressupost (DOGV nº 9606 de 30/05/2023)
Ampliació termini de sol·licituds (DOGV 9755 de 29/12/2023)
 
El Pla Moves III està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.
Objectiu
 

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en la Comunitat Valenciana en el marc del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (MOVES III), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport.

 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

a) Les persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques, per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat (professionals autònoms), que tinguen el seu domicili de l'activitat en la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat.

c) Les comunitats de propietaris.

d) Les persones jurídiques i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. També seran elegibles les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de les quals comence per V.

e) Les entitats locals i el sector públic institucional, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i serveis en el mercat i en aquest cas es consideraran incloses en l'anterior apartat d). No obstant això, no podrà ser beneficiària l'Administració autonòmica de la Comunitat Valenciana en la seua condició de beneficiària directa de les ajudes regulades en Reial decret 569/2020, sense que aquesta exclusió comprenga el sector públic vinculat o dependent de l'Administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiària sempre que els organismes i entitats que ho integren compten amb personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus fins.

 

actuacionesapoyables Actuacions susceptibles de suport

 

Seran susceptibles de suport els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, seran subvencionables les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

A més, la data de l'adquisició i instal·lació de la infraestructura corresponent haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021 per a persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat; i per a les persones jurídiques el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R, V o W, així com les entitats públiques amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, les dates dels contractes, factura i justificants de pagament hauran de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant d'accés públic com d'ús privat i podrà estar destinada als següents usos:

a) Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.

b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.). Els punts de potència ? 22 kW sol·licitats per empreses, hauran d'estar dotats de funcionalitats de recàrrega intel·ligent.

c) Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua flota.

d) Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei al seu personal treballador i clientela.

e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.

f) Ús públic en xarxa de carreteres, i és d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

Els sistemes de recàrrega, hauran de complir els següents requisits:

 • Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
 • Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC o voltatges superiors per al cas de recàrrega ultra ràpida.
 • Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
 • Declaració CE.
 • Per al cas d'infraestructures de recàrrega que permeten la transferència d'electricitat amb una potència inferior o igual a 22 kW, i que s'acullen al Reglament (UE) 2023/1315 de la Comissió, de 23 de juny de 2023, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 651/2014, hauran d'acreditar que tenen la capacitat de suportar funcionalitats de recàrrega intel·ligents.

Els sistemes de recàrrega es classificaran, segons la seua potència, de la següent forma:

 • Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW.
 • Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW.
 • Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.
 • Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.
 • Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 kW.

En cas d'existir diferents potències en un mateix sistema de recàrrega, aquest es classificaria atenent la potència màxima dels punts de recàrrega de la instal·lació.

El projecte objecte de l'ajuda haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Les ajudes segons la tipologia d'entitat beneficiària seran les següents:

Tipus Entitat beneficiària % Ajuda (sobre cost subvencionable)
Localització general Municipis <5.000 hab*
Particulars, autònoms, comunitats propietaris, administració sense activitat econòmica ** 70% 80%
Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés públic i Potència punt de recàrrega ?50kW 20%
(40% Mitjana empresa)
(50% Petita empresa)
20%
(40% Mitjana empresa)
(50% Petita empresa)
Empreses i ens públics amb activitat econòmica recarrega accés privat (qualsevol potència) o accés públic amb Potència punt de recàrrega <50kW 20%
(30% PYME)
20%
(40% PYME)
PYMES que se acojan al Reglamento de minimis al realizar la solicitud, Recarga acceso público con P ? 50kW

45% Mediana empresa

55% Pequeña empresa

50% Mediana empresa

60% Pequeña empresa

* Segons l'últim padró de l'INE

** Esta intensidad de ayuda no se aplicará para la adquisición de puntos de recarga por parte de administraciones públicas (incluyendo las entidades locales), que ofrezcan directamente servicios de recarga de acceso público, ya que en este caso se considera a los efectos de intensidad de ayuda, como empresas (es decir, destinatarios últimos correspondientes al ordinal 4º del Artículo 11.1), independientemente de que la recarga que ofrezcan sea gratuita o no, y por tanto se les aplicarán las intensidades de ayuda recogidas en los puntos siguientes en función de la potencia del punto de recarga.

Els límits d'ajuda segons la persona o entitat beneficiària seran els següents:

 • Particulars: 5.000€/ expediente
 • Empreses, administració, Comunitat Propietaris: 800.000€/expedient, amb un màxim de 2,5 M€ per convocatòria. En cap cas l'ajuda concedida a una empresa excedirà del 40% del pressupost total del règim de què es tracte..
 • Autònoms: límit establit pel reglament de “minimis”. La quantia de la subvenció o ajuda acumulada que haja percebut pel concepte de “minimis” en l'exercici actual i en els dos exercicis anteriors, no podrà excedir de la quantitat de 300.000€

 

costessubvencionables Inversió elegible

 

Se considera inversión elegible del proyecto:

 • El cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d'electricitat.
 • Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per a generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega. No podran ser elegibles per tant unitats de producció d'energia renovable connectades a la xarxa, encara que estiguen vinculades parcialment al punt de recàrrega, i la capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d'electricitat in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màximes de la infraestructura de recàrrega a la qual estiga connectada.
 • El sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.
 • L'obra civil, l'adequació de terrenys o carreteres, els costos d'instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris.
 • Els costos d'enginyeria i direcció d'obra.
 • En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.) de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. També seran elegibles els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que permeten garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitze les necessitats d'un augment de la potència elèctrica contractada.

No es considera inversió elegible:

 • La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques a les persones consumidores (usuàries finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.      
 • L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat. Sí podrà ser elegible, i per tant finançable, l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.
 • Les despeses financeres conseqüència de la inversió, les de personal propi i les d'adquisició d'immobles i terrenys.
 • Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
 • Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides, que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat de protecció mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, i en tot cas serà el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

 

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
 Des del 8/10/2021 fins a 31/07/2024

Tipus 1: A partir de la presentació de la sol.licitud

Tipus 2: Posterior al 9 d'abril de 2021

Tipus 1:  Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació

Tipus 2: Posterior al 9 d'abril de 2021 fins a la data de justificació

8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda

* Tipus 1: persones jurídiques el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R, V o W, així com les entitats públiques amb activitat econòmica, excepte les petites i mitjanes empreses que hagueren optat expressament per acollir-se al Reglament de minimis
* Tipus 2: persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat econòmica, entitats públiques sense activitat econòmica i les petites i mitjanes empreses que hagueren optat expressament per acollir-se al Reglament de minimis.

 

criteriosvaloracion-m Criteris de concessió

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 d’aquesta convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 d’aquesta convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari.

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i també a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model normalitzat disponible en l'apartat Documentació annexa a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 telefono 963 536 734 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.