• A. Sol·licitant la patent país per país en què s'està interessat a presentar registre, dirigint-se a l'Oficina Nacional corresponent i sotmetent-se als requisits que la llei establisca en cada un d'ells. Si s'ha sol·licitat amb anterioritat una invenció en algun dels països del Conveni de la Va unir de París (aproximadament 173 països), és gaudix d'un dret de prioritat de 12 mesos dónes de la data de presentació de la sol·licitud en el país d'origen.

  • B. La patent europea:
Per mitjà de la presentació d'una sol·licitud única, una patent europea conferix al seu titular, en tots els Estats Contractants per als que és concedisca, els mateixos drets que li conferirien els patents nacionals en els dits Estats.

Qualsevol persona física o jurídica pot ser titular d'una sol·licitud de patent europea, independentment de la seua nacionalitat, lloc de residència o seu social. La sol·licitud s'ha de tramitar per mitjà d'un agent de la propropietat industrial.

En el moment de presentar la sol·licitud, el sol·licitant ha d'indicar (designar) els Estats Contractants en què desitja protegir la seua invenció. Si dins dels 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de patent europea el sol·licitant ha presentat una sol·licitud de patent o model d'utilitat en qualsevol Estat que forme part del Conveni de la Va unir de París, dita sol·licitant pot reivindicar esta primera data com a data de prioritat.

Els sol·licituds de patents europetes poden presentar-se: en l'Oficina Europea de Patents de Munic, en la seua delegació de l'Haja o en la seua agència de Berlín, però no a Viena. A Espanya la legislació nacional permet també la recepció d'estes sol·licituds en l'OEPM. l'IMPIVA pot arreplegar estigues sol·licituds donant-los data d'entrada i, per tant, de prioritat i els remet a l'OEPM on seguixen el seu curs.

La presentació d'una sol·licitud de patent europea comporta l'abonament d'una sèrie de taxes que han de pagar-se directament a l'Oficina Europea de Patents, encara que la sol·licitud és present en una Oficina nacional. El pagament pot realitzar-se per ingrés o transferència a un compte bancari de l'OEP.
  • C. Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT):
El sistema PCT permet sol·licitar protecció per a una invenció en cada un dels Estats parts del Tractat Internacional (aproximadament 142 països), per mitjà d'una única sol·licitud denominada sol·licitud internacional. Esta única sol·licitud produïx els mateixos efectes que si la dita sol·licitud haguera sigut presentada en cada un dels països desitjats i designats per l'interessat.

No és tracta d'un procediment de concessió de patents ni substituïx als concessions nacionals, sinó que és un sistema d'unificació de la tramitació prèvia a la concessió, que substituïx a la tramitació país per país i abaratix els costos.

Qualsevol persona física o jurídica, nacional o resident en un Estat membre del Tractat pot presentar una sol·licitud internacional PCT davant de l'Oficina receptora competent. Cada Estat membre del PCT determina quina és eixa oficina receptora competent.

Els persones físiques o jurídiques de nacionalitat espanyola, i els residents a Espanya hauran de presentar la seua sol·licitud internacional davant de l'OEPM. Si el depositant no residix en el país on presenta la sol·licitud serà necessària la interva véncer d'un Agent de la ProPropietat Industrial acreditat davant d'eixa Oficina Receptora.

La sol·licitud, si és presenta davant de l'OEPM, haurà de redactar-se en castellà.

Així mateix, la publicació de la sol·licitud i l'informe de busca internacional és realitzen en idioma espanyol.

Per a presentar una sol·licitud PCT cal pagar una sèrie de taxes.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.