Els marques és poden protegir en l'estranger de diversos modes:

  • A. Sol·licitant la marca país per país en què s'està interessat a presentar registre, dirigint-se a l'Oficina Nacional corresponent i sotmetent-se als requisits que la llei establisca en cada un d'ells.

  • B. Marca internacional:
El sistema de Madrid per al registre internacional de marques només podrà ser utilitzat per tota persona que posseïsca un establiment comercial o industrial real i efectiu, o que estiga domiciliat en un país membre de la Va unir de Madrid, o que seguisca nacional d'eixe país, és a dir un país part en l'Arreglament de Madrid o en el Protocol de Madrid (aproximadament 84 països).

És obligatori que la marca estiga sol.licitada en el país d'origen de la sol·licitud.

S'haurà de presentar una sol·licitud de registre internacional davant de l'Oficina Internacional per conducte de l'Oficina de ProPropietat Industrial del país d'origen. A Espanya l'OEPM. l'IMPIVA pot arreplegar estigues sol·licituds donant-los data de prioritat i els remitent posteriorment a l'OEPM. Per cada imprés presentat és poden sol·licitar tantes classes de productes o servicis tal com estan establits per la Classificació Internacional de Marques. Fins a 3 classes de productes o servicis, és paga la taxa normal de sol·licitud.

Tota sol·licitud internacional està subjecta al pagament de taxes, pagaderes en francs suïssos a l'Oficina Internacional.

L'Oficina Internacional notifica als països en què s'ha sol·licitat la protecció. Cada país designat te el dret a denegar la protecció. Per regla general, el termini de què disposa un país per a notificar una denegació és de dotze mesos. A menys que és notifique tal denegació a l'Oficina Internacional dins del termini pertinent, la protecció de la marca en cada un d'eixos països serà la mateixa que la que haguera tingut si l'administració d'eixe país l'haguera registrat.

El registre internacional te una validesa de 10 anys. Tot registre internacional podrà renovar-se per períodes de 10 anys per mitjà del pagament dels taxes prescrites.

  • C. Marca comunitària:
La marca comunitària permet registrar una mateixa marca en tot el territori de la Va unir Europea, per mitjà d'una sola sol·licitud i a través d'una única oficina de marques: l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI), ubicada en la ciutat d'Alacant.

Poden ser titulars de marques comunitàries tota persona física o jurídica, incloses els entitats de dret públic que seguixen: nacionals dels Estats Membres, nacionals d'altres Estats part en el Conveni de París, d'Estats que no seguixen part en el Conveni de París, però que estiguen domiciliats o que tinguen la seua seu o un establiment industrial o comercial efectiu i seriosos en el territori de la Va unir Europea o en el d'un Estat part en el Conveni de París.

La sol·licitud de marca comunitària és podrà presentar davant de l'OAMI amb seu a Alacant, o davant del servici central de la propropietat industrial d'un Estat Membre, a Espanya l'OEPM, o davant de l'Oficina del Benelux de Marques, que hauran de transmetre-la a l'OAMI.

La duració dels drets serà de 10 anys, a partir de la data de la presentació de la sol·licitud, renovables ininterrompudament per períodes de 10 anys.

A diferència de què succeïx en el sistema espanyol de marques, una mateixa sol·licitud de marca comunitària pot comprendre una pluralitat de classes de la Classificació Internacional de Marques. Fins a tres és poden incloure amb el pagament de la taxa normal de sol·licitud.

Si la marca comunitària sol·licitada tinguera conflicte amb una altra marca d'algun dels països membres de la Unió Europea, la marca es podria denegar com a tal marca comunitària, és a dir, per a tots els Estats membres.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.