etilometroCamp d'aplicació

Instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire espirat, que s'utilitzen com a mitjà per a la imposició de sancions, realització de proves judicials o aplicació de normes o reglamentacions que exigisquen el seu ús.

 

Verificació periòdica

Els titulars dels etilòmetres en servici estan obligats a sol·licitar abans que es complisca un any de l'anterior, la verificació periòdica d'este i el seu ús quedarà prohibit en el cas que no supere esta fase de control metrològic fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un etilòmetre, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació d'este que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/3707/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire espirat.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.