mejoraparques v 21 

Dirigit a: Entitats locals de la CV
Presentació sol·licituds: des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV fins al 29/01/2021 a les 23.59:59 hores.

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8988 de data 04/01/2021, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objectiu
 
Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 

Entitats locals de la CV que complisquen amb els requisits establits en l'article 3 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.

Una línia per als municipis en risc de despoblació i una altra línia per a la resta.

 

Requisits dels projectes
 

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual.
• Els projectes podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2021, però només seran subvencionables els treballs realitzats des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.

• Els projectes hauran d'executar-se en un polígon, àrea industrial o enclavament inclòs en el Mapa de sòl industrial de la Comunitat Valenciana desenvolupat per l’IVACE (VEGEU ACÍ)

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 25.000 €.

• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, sense perjudici que aquesta continga totes les actuacions de millora de les previstes en l'apartat següent.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Les actuacions susceptibles de suport podran ser les següents:

• Obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis.
• Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
• Ampliació o creació de depuradora.
• Millora de la imatge de les façanes de les naus del polígon: mitjançant programa d’ajudes municipal dirigit a les empreses instal·lades en el polígon.
• Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables.
• Serveis contra incendis.
• Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos.
• Millora de zones verdes i implantació d’aquestes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables. Regeneració paisatgística i ambiental del polígon.
• Creació d'una eina web amb informació del polígon industrial accessible des d'internet i independent de la web de l'Ajuntament, encara que es puga enllaçar des d'aquesta.
• Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més amples, nous accessos, passarel·les per als vianants, així com operacions de remodelació que comporten les anteriors, sempre que per la seua naturalesa no perjudiquen la pròpia circulació del trànsit habitual i de les maniobres necessàries de vehicles i camions, dins del polígon.
• Senyalització i/o identificació de carrers.
• Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit.
• Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
• Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió.
• Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les següents limitacions:

- En els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
- En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.

En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 200.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Criteris de valoració

 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 30 punts.

Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes:

fins a 30 punts

Criteris que afecten a les obres a realitzar:

fins a 70 punts

Màxim de punts que pot obtenir un projecte:

100 punts.

 

1. Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes: fins a un total de 30 punts.

Ocupació del polígon: Fins a un màxim 20 punts: (Polígons, àrees industrials i/o enclavaments tecnològics amb major percentatge d'ocupació, és a dir, d'empreses instal·lades i en activitat).

Formula-v

- 100%                   = 20 punts
- Entre 51% i 99%  = 13 punts
- Menors de 50%   =  7 punts

Antiguitat del polígon: Fins a un màxim de 10 punts.

- Majors de 20 anys = 10 punts
- Entre 11 i 19 anys  =   7 punts
- Menors de 10 any  =   4 punts

2. Criteris que afecten a les obres i/o inversions a realitzar, i el seu aprofitament: fins a un màxim total de 70 punts.

Cada actuació es valorarà ponderant l'aprofitament que de les mateixes es vaja a realitzar calculat en funció del percentatge d'empreses beneficiades sobre el total de les empreses que integren el polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, d'acord amb els següents rangs i intensitats:

- entre un 71 % i 100 % d'aprofitament: intensitat màxima.
- entre un 31 % i 70 % d'aprofitament: intensitat mitjana.
- menors d'un 30% d'aprofitament: intensitat mínima.

Actuacions susceptibles d'ajuda:

- Implantació de fibra òptica i uns altres serveis: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana (carril bici): màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Ampliació o creació de depuradora: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Millora de la imatge del polígon: mitjançant programa d'ajudes municipal: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima 1 punt.

- Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Serveis contra incendis: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Millora de zones verdes i implantació d’aquestes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables. Regeneració paisatgística i ambiental del polígon: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Creació d'una eina web amb informació del polígon industrial accessible accessible des d'internet i independent de la web de l'Ajuntament, encara que es puga enllaçar des d'aquesta: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més amples, nous accessos, passarel·les per als vianants, així com operacions de remodelació que comporte les anteriors, sempre que per la seua naturalesa no perjudiquen la pròpia circulació del trànsit habitual i de les maniobres necessàries de vehicles i camions, dins del polígon: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Senyalització i/o identificació de carrers: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

Esquema General
 

1. Presentació sol·licitud

2. Instrucció / avaluació per IVACE

3. Resolució de concessió per presidència d'IVACE. Import subvenció

4. Notificació concessió a l'Ajuntament

5. Execució del projecte

6. Justificació: aportació documentació

7. Revisió justificació

8. Pagament/minoració ajuda

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.3 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà de presentar-se utilitzant igualment els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, el municipi sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).
La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.