Dirigit a: PIME
feder2.jpg
Presentació sol.licituds:  Des del 18/04/2017 fins al 01/06/2017 (a les 24 hores)*  
Termini d'execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2017 i podrà finalitzar-se fins al 30 de juny de 2018
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins a l'11/09/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8020 de data 12/04/2017, i posterior modificació (DOGV nº 8043 de 19.05.2017) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar pregfreq programa  

 

 

Objectius

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); millora contínua de la productivitat aplicant mètodes i tècniques tipus Lean Manufacturing i canvis en processos per a fomentar l'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposen desenvolupaments a mesura (INNOVATeiC-CV).
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 3 "Millorar la competitivitat de les PIME", Objectiu Específic 3.4.2 " Promoure la innovació de la PIME i la cooperació per a la innovació en tots els àmbits”

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació. En les tres primeres actuacions seran empreses industrials manufactureres que hauran d'estar enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007). En INNOVATeiC-CV les beneficiàries seran pimes quedant excloses les que desenvolupen activitats enquadrades en els epígrafs K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007).

En les tres primeres actuacions les empreses hauran de comptar almenys amb dues persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives. En l'actuació INNOVATeiC-CV hauran de comptar almenys amb un treballador o treballadora.

 

Requisits dels projectes

• Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.
• Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
• Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant i actuació.
• Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros per a les actuacions INNOVAProD i INNOVATeiC. Aquest límit serà de 12.000 euros en l'actuació INNOVAProC i de 30.000 euros en INNOVAi4.0

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

INNOVAProD-CV -- Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

INNOVAProC-CV -- Innovació de procés. Poden presentar-se projectes de dos tipus: a) projectes de millora contínua de la productivitat basats en l'aplicació de mètodes i tècniques tipus Lean Manufacturing o b) projectes de canvis en processos que deriven en la implantació de mesures per a fomentar l'ecoeficiència. Aquests canvis de processos s'orientaran a l'obtenció de productes i serveis basats en l'ecodisseny i la servitització; la incorporació de tecnologies i processos ecoeficients; un ús eficient de recursos, reutilització i valorització de residus, classificació de subproductes, i simbiosi industrial.

INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la transformació de pimes manufactureres cap a un model productiu de fabricació avançada mitjançant la incorporació de noves tecnologies digitals i aplicacions, que necessàriament hauran de tenir com resultat l'engegada de noves solucions que incorporen aquestes tres característiques: digitalització del món real amb la captura massiva i en temps real de les dades; transmissió de la informació digital al llarg de la cadena de valor; processament massiu i anàlisi intel·ligent de les dades que permetrà actuacions sobre la base de la informació obtinguda.

INNOVATeiC-CV -- Innovació solucions TEICs. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització. S'admetran igualment noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció que podrà suposar fins al 25% de l'import dels costos subvencionables. Per als projectes el pressupost subvencionable dels quals supere els 175.000 euros es limitarà a aquesta quantitat l'import considerat com a base per a calcular la subvenció. En l'actuació INNOVAi4.0 aquest import es fixa en 250.000 euros.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

INNOVAProD-CV -- Innovació de producte
a) Serveis externs. Serveis de consultoria i assistència tècnica per a la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres de recerca, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig. La proposta no serà viable si el cost subvencionable no aconsegueix la menor de les següents quantitats, 20% del cost subvencionable o 35.000 euros.

b) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb els nous productes.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà el que resulte menor dels següents: un 20% de la resta de costos subvencionables o 20.000 euros.

i) Adquisició d'actius materials: Adquisició o adaptació de béns d'equip relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria. No es consideraran subvencionables costos de motles i matrius.

INNOVAProC-CV -- Innovació de procés
a) Serveis externs. Serveis de consultoria i enginyeria per a implantació de mesures. La proposta no serà viable si el cost subvencionable no aconsegueix la menor de les següents quantitats, 25% del cost subvencionable o 43.750 euros.

b) Adquisició d'actius immaterials. Programari de control, captació de dades, indicadors i quadres de comandament, relacionats amb la implantació del sistema de gestió tipus Lean Manufacturing.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà el que resulte menor dels següents: un 20% de la resta de costos subvencionables o 20.000 euros.

d) Adquisició d'actius materials. Per al desenvolupament d'un projecte de millora contínua seran elegibles inversions en sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com l'adaptació dels equips productius necessaris. Per a accions en l'àmbit de canvis en processos seran elegibles adaptacions i modificacions de béns d'equip relacionats amb el projecte d'innovació. No serà elegible l'adquisició de maquinari ni inversions en prototips.

INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0.
a) Serveis externs. Serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, informàtica en núvol, dades massives i anàlisi, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, sensorització, disseny i fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. La proposta no serà viable si el cost subvencionable no aconsegueix la menor de les següents quantitats, 15% del cost subvencionable o 37.500 euros.

b) Actius immaterials. desenvolupament de programari a mesura, adquisició de noves llicències, o davall la modalitat de pagament per ús, incloent-hi per a tots ells els costos d’implantació: aplicacions de gestió empresarial, solucions de dades massives i anàlisi, informàtica en núvol, ciberseguretat, així com programari de comunicacions per a facilitar el funcionament de les solucions que integren el projecte.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà el que resulte menor dels següents: un 20% de la resta de costos subvencionables o 20.000 euros.

d) Actius materials. Inversions en maquinària, equips de telecomunicació, sistemes embeguts, sensors, robots, dispositius electrònics per a aplicacions de realitat augmentada, visió artificial i automatització avançada, equips per a fabricació additiva; adaptació d'equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables servidors, ordinadors personals i perifèrics, per a la seua ocupació en aplicacions de gestió.

INNOVATeiC -- Innovació en TEICs.
a) Serveis externs. Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions.

b) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Actius immaterials. Patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a ser integrades en el producte final.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 125.000 euros.

c) Actius materials. Components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així ho exigisca.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 18/04/2017 fins al 01/06/2017 a les 24 h. Posterior al 01/01/2017 30/06/2018  11/09/2018

 

Criteris de valoració

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del barem de la seua actuació, el detall de la qual pot consultar-se en la Resolució de convocatòria o en les corresponents memòries.

INNOVAProD-CV -- Innovació de producte
1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts
2. Viabilitat tècnica. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts.
3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 5 punts
4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

INNOVAProC-CV -- Innovació de procés
1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts.
2. Viabilitat tècnica. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts
3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 7 punts.
4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

INNOVAi4.0 -- Adaptació indústria 4.0
1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts
2. Viabilitat tècnica. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts
3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 7 punts
4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

INNOVATeiC -- Innovació en TEICs
1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts
2. Viabilitat tècnica. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts
3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts
4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació


Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà telemàtica, presentant tant la sol·licitud com la memòria davant el Registre Telemàtic de la Generalitat (més informació). La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la *Autoritat de *Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.