Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 17/01/2017 fins al 9/03/2017 (a les 24 horas) *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/1/2017 fins al 31/12/2017
Termini de justificació: fins al 6/02/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 7946 de data 29/12/2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 AvisAplicacJustificacio

  preguntesfrequents  

 

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Hauran d'estar enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
   a) Seccions C, D, I i F-Divisions 10 a 43.
   b) Secció H-Divisions 49 a 53.
   c) Secció J-Divisions 58 a 63.
   d) Secció M-Divisions 69 a 74.

 

Requisits dels projectes

   •    Pressupost subvencionable a partir de 12.000 €.
   •    Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.
   •    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   •    Només es podrà presentar un projecte per empresa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització, relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d'informació basats en models web 2.0. o evolucions posteriors de gestió de relacions de la cadena de valor, de gestió del cicle de vida de productes i serveis o economia circular. Es consideraran:

 • Aplicacions que faciliten la interoperabilitat o compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu en l'àmbit de les relacions de la cadena valor horitzontal i vertical.
 • Aplicacions de gestió del cicle de vida de productes que compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu o permeten la interoperabilitat, incloent entre elles sistemes CAD, CAM, CAU, PDM, DMF i suport remot de productes.
 • Aplicacions que faciliten la interoperabilitat o compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu destinades a actuacions basades en l'economia circular.

b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Es consideraran:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d'actuacions.
 • Sistemes de Control Numèric, sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Sistemes d'automatització avançats: sistemes robòtics, sistemes de visió artificial i sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda dels mateixos.
 • Implantació de PLC.

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa. Es consideraran:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l'empresa, incloent entre altres ERP, i aplicacions de Business Intelligence.
 • Aplicacions de gestió logística interna i externa, incloent entre unes altres, aplicacions SMC, MRP i CRM.

d) Sistemes de comunicació avançats relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions. Es consideraran: dispositius i aplicacions de telecomunicació, solucions basades en cloud computing, aplicacions big data, solucions de seguretat de la informació i les comunicacions, solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT. En tots els casos estaran relacionats amb actuacions com les descrites en els apartats a), b) o c) anteriors, realitzades per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 25% del pressupost subvencionable. El pressupost subvencionable es limitarà a 80.000 € en aquells casos en què el projecte siga de major dimensió.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes. Es consideraran en aquest apartat:

- Llicències de programari.

- Desenvolupament d'aplicacions a mesura.

- Costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

b) Adquisició d'actius materials:

- Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions.

- Adquisició o adaptació de béns d'equip directa i exclusivament relacionats amb les actuacions arreplegades en l'apartat b) de les actuacions apoyables.

c) Serveis externs: serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, desenvolupament i implantació dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% del cost subvencionable total o 12.000 euros.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 – 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans del beneficiari per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) El sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 2 punts.

b) El sol·licitant compta amb el segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’. 0 - 2 punts

c) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3

d) Percentatge de persones discapacitades, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
DOCUMENTACIÓ

1. Imprès de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es .

2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà d'igualment presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5. de les bases reguladores.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE. Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.