Dirigit a: PIME industrials manufactureres amb almenys dos treballadors feder2.jpg
Presentació sol.licituds:  Fins al 21/04/2016 (a les 24 hores) *                     
Termini execució: (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 31 de desembre de 2017 **
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 5 de febrer de 2018 **

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7733 de fecha 03/03/2016, y F.Sol·licitud ampliada per Resolució del 6 maig 16 del D.G IVACE al 13 maig 2016, a determinades empreses i considerant com a data de presentació el 21 abril 2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

** Terminis ampliats per Resolució del 30 de novembre 2016 de la directora general de l'IVACE, per la qual es modifiquen els terminis d'execució i justificació dels projectes de la convocatòria d'ajudes del Pla d'I+D+i Empresarial per a l'exercici 2016.

 

AvisAplicacJustificacio    
   

 

 

Objectius
 
Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses. Projectes d'Innovació en el desenvolupament de nous productes, implantació de sistemes de gestió o control de producció, o solucions de connectivitat dirigides a la fabricació avançada 4.0, que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 3 "Millorar la competitivitat de les PIME", Objectiu Específic 3.4.2 " Promoure la innovació de la PIME i la cooperació per a la innovació en tots els àmbits”.
 
beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME industrials manufactureres amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007).

Hauran d'explicar almenys amb dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

 

Requisits dels projectes
 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
 • Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant i actuació.
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros i menor de 175.000 euros

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

Actuació 1. Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte subvencionable haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

Actuació 2. Innovació de procés. Implantació de sistemes de gestió de la producció basats en el model Lligen Manufacturing.

Actuació 3. Adaptació indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la introducció de tecnologies que permeten disposar en temps real d'informació rellevant perquè els mitjans productius, les cadenes de subministrament, i els canals de distribució, estiguen integrats i connectats entre si, siguen digitals i completament flexibles. Els projectes consistiran en la incorporació de tecnologies que contemplen simultàniament solucions d'hibridació del món físic i el digital, de comunicacions i tractament de dades, i d'intel·ligència i gestió

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut que podrà suposar fins al 40% de l'import dels costos subvencionables en serveis externs i fins a un 25% del cost en la resta de conceptes subvencionables.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1. Actuació 1. Innovació de producte
a) Serveis externs. Serveis de consultoria i assistència tècnica per a la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres d’investigació, disseny, contractació de serveis de laboratoris d’assaig. El cost subvencionable de serveis externs haurà de suposar un mínim del 20% del cost subvencionable total del projecte perquè la proposta siga viable.
b) Registre de patents, marques, models d’utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d’homologació o normalització de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb el registre de propietat industrial derivats de l’execució del projecte. Per tant, no seran considerades les despeses associades amb altres títols de propietat industrial de l’empresa.
c) Adquisició d’actius immaterials: patents, llicències, saber fer o programari relacionat amb els nous productes.
d) Béns d’equip. Adquisició o adaptació de béns d’equip relacionats amb la posada en producció de nous productes acords a la convocatòria. No es consideraran subvencionables costos de motles i matrius.

2. Actuació 2. Innovació de procés
a) Serveis externs. Serveis de consultoria i enginyeria per a implantació de sistemes de gestió de la producció basats en el model Lean Manufacturing. El cost subvencionable de serveis externs haurà de suposar un mínim del 20% del cost subvencionable total del projecte perquè la proposta siga viable.

b) Adquisició d’actius immaterials. Programari relacionat amb la implantació del sistema de gestió Lean Manufacturing.

c) Adquisició d’actius materials. Inversions en maquinari, sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com adaptació d’equips productius necessaris per a la implementació del sistema Lean Manufacturing. No es consideraran subvencionables costos de motles i matrius.

Actuació 3. Adaptació indústria 4.0.

a) Serveis externs. Serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, informàtica en núvol, big data i analytics, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, sensorització, disseny i fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. El cost subvencionable de serveis externs haurà de suposar un mínim del 25% del cost subvencionable total del projecte perquè la proposta siga viable.

b) Actius immaterials. Programari relacionat amb aplicacions de gestió del sistema productiu, logístic o comercial, plataformes col•laboratives, solucions d’intel•ligència i control (big data i analytics), tecnologies de comunicació, computació i cloud, ciberseguretat.

c) Actius materials. Inversions en maquinari, comunicacions per a la connectivitat de sistemes, sensorització, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, disseny i fabricació additiva, sistemes embeguts, automatització avançada, així com adquisició d’equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables costos de motles i matrius.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 04/03/2016 fins al 21/04/2016 a les 24 h Posterior a la sol·licitud i abans del 31/12/2016 31/12/2017  05/02/2018

 

Criteris de valoració

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.

Seran criteris d’avaluació els següents:

Actuació 1. Innovació de producte

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts

 • Grau d'innovació del producte: 0-20. Es valorarà el grau de novetat i millora que introdueix el projecte en l'àmbit dels productes o serveis habituals de l'empresa i del sector al que pertany.
 • Pla de treball i pressupost: 0-15. Es valorarà la qualitat del pla de treball i l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos per a la seua correcta execució.
 • Integració de recursos: 0-15. Es valorarà que les propostes integren en el projecte diferents disciplines/tècniques/metodologies les aportacions de les quals puguen millorar el producte desenvolupat.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 20 punts. Llindar mínim : 5 punts.

Capacitat i experiència de l'equip de treball que participa en el projecte: 0-20. Es valorarà la capacitat i experiència consolidada dels recursos externs i del personal de l'empresa que participa en el projecte.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 7 punts

 • Impacte econòmic dels resultats del projecte: 0-8. S'avaluarà la repercussió econòmica prevista per l'aplicació del resultat del projecte, valorant especialment les previsions d'internacionalització, increment en les vendes, millora de la competitivitat de l'empresa i creació d'ocupació.
 • Impacte social positiu de l'aplicació dels resultats del projecte. 0-8. Es valorarà l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a elles.
 • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3 CV): 0-7. Es valoraran els projectes que es desenvolupen, o bé incorporen tecnologies incloses en l'àmbit de les prioritats temàtiques de l'estratègia RIS3 CV et. (Informació sobre l'estratègia RIS3)
 • Alineació amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/>): 0-7. Es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua i bioeconoma.

Actuació 2. Innovació de procés

1. Qualitat del projecte. Màxim: 55 punts. Llindar mínim: 25 punts.

 • Integració d'eines lean manufacturing i de millora contínua: 0-20. Es valorarà que la planificació del desenvolupament del projecte contemple una aplicació combinada de diferents tècniques i eines que permeta implantar un sistema de gestió lean manufacturing o eines informàtiques per a la gestió de la producció de la forma més completa i efectiva.
 • Grau de definició i claredat dels objectius del projecte. 0-15
 • Pla de treball i pressupost: 0-20. Es valorarà la qualitat del pla de treball i l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 25 punts. Llindar mínim: 10 punts

Capacitat i experiència de l'equip de treball que participa en el projecte: 0-25. Es valorarà la capacitat i experiència consolidada dels recursos externs i del personal de l'empresa que participa en el projecte.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts

 • Impacte econòmic dels resultats del projecte: 0-15. S'avaluarà la repercussió econòmica prevista per l'aplicació del resultat del projecte, millora de la competitivitat de l'empresa i creació d'ocupació.
 • Alineació amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/>): 0-5. Es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia.

Actuación 3. Adaptación industria 4.0

1. Calidad del proyecto. Máximo: 55 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

 • Alcance de las actuaciones, ámbitos de aplicación de  tecnologías habilitadoras: 0-15. Se valorará la diversidad  de tecnologías utilizadas  relacionadas con la  hibridación del mundo físico y el digital, con las comunicaciones y tratamiento de datos, y con la inteligencia y gestión intraempresa o interempresas.
 • Integración de la cadena de valor: 0-10. Se valorará que el proyecto facilite la conectividad con otras empresas o que afecte a varias actividades de la cadena de valor empresarial.
 • Grado de definición y claridad de los objetivos del proyecto: 0-15. Se evaluará el grado de definición de los objetivos y de madurez de la propuesta.
 • Plan de trabajo y presupuesto: 0-15. Se valorará la calidad del plan de trabajo y la adecuación del presupuesto del proyecto a los objetivos previstos para su correcta ejecución.

2. Viabilidad técnica. Máximo: 25 puntos. Umbral mínimo: 10 puntos

 • Capacidad y experiencia del equipo de trabajo que participa en el proyecto: 0-25. Se valorará la capacidad y experiencia consolidada de los recursos externos y del personal de la empresa que participa en el proyecto.

3. Resultados/impacto esperable del proyecto. Máximo: 20 puntos

 • Impacto económico  de los resultados del proyecto: 0-15. Se evaluará la repercusión económica prevista por la aplicación del resultado del proyecto, mejora de la competividad de la empresa y creación de empleo.
 • Alineación con las prioridades temáticas de la Comunidad para el Conocimiento y la Innovación del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology  for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/>): 0-5. Se valorarán los proyectos con impacto favorable en simbiosis industrial, control de gases de efecto invernadero, sistemas de transporte eficientes, técnicas de construcción conducentes a la reducción de emisiones, gestión del agua, bioeconomía.

Actuació 3. Adaptació indústria 4.0

1. Qualitat del projecte. Màxim: 55 punts. Llindar mínim: 25 punts

 • Abast de les actuacions, àmbits d'aplicació de tecnologies habilitadores: 0-15. Es valorarà la diversitat de tecnologies utilitzades relacionades amb la hibridació del món físic i el digital, amb les comunicacions i tractament de dades, i amb la intel·ligència i gestió intraempresa o interempreses.
 • Integració de la cadena de valor: 0-10. Es valorarà que el projecte facilite la connectivitat amb altres empreses o que afecte a diverses activitats de la cadena de valor empresarial.
 • Grau de definició i claredat dels objectius del projecte: 0-15. S'avaluarà el grau de definició dels objectius i de maduresa de la proposta.
 • Pla de treball i pressupost: 0-15. Es valorarà la qualitat del pla de treball i l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 25 punts. Llindar mínim: 10 punts

Capacitat i experiència de l'equip de treball que participa en el projecte: 0-25. Es valorarà la capacitat i experiència consolidada dels recursos externs i del personal de l'empresa que participa en el projecte.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts

 • Impacte econòmic dels resultats del projecte: 0-15. S'avaluarà la repercussió econòmica prevista per l'aplicació del resultat del projecte, millora de la competitivitat de l'empresa i creació d'ocupació.
 • Alineació amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/>): 0-5. Es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat (més informació), i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Doc. anexa - Solicitud -- INNOVACION DE PYME 2016

M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2010
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2011
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2012
M.d
RIS3 en la política de cohesión
M.d
Según el Reglamento de exención por categorías
M.d
Según las directrices comunitarias
M.d
Selección proveedores
M.d
sello fent empresa
M.d
Sello Plan Igualdad
M.d
Servicio de Propiedad Industrial de IVACE
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Smart Specialisation Strategies (mp4)
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicitud
M.d
Solicitud (Registro Telemático)
M.d
Solicitud (registro telemático)
M.d
Solicitud Becas
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud Tutoría de Acceso a mercados travel retail
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (1)
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (2)
M.d
Tarifas certificación de personal
M.d
Tarifas Proyectos I+D+i
M.d
Tasas y precios OEPM
M.d
Test Psicotécnico (prueba 2 jun)
M.d
Texto refundido Plan Parcial
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica (Grans Empreses)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper (Grans Empreses)
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica (Grandes Empresas)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel (Grandes Empresas)
M.d
Trámite aportación de documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámites Diseños Industriales
M.d
Trámites Marcas y Nombres comerciales
M.d
Trámites Patentes y Modelos de Utilidad
M.d
Unids. Estratégicas Coop.-Mem. Técnica Act. 1
M.d
Valencia
M.d
White Cube Management LLC
M.d
Zonas eólicas
M.d
¡NUEVO!! ¿Qué es RIS3?

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.