Dirigit a: PIME i grans empreses amb almenys dues treballadors
feder2.jpg
Presentació sol.licituds:  Des del 04/03/2016 fins al 21/04/2016 (a les 24 hores) *                                

Termini execució: (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 31 de desembre de 2017 **

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 5 de febrer de 2018 **

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7733 de data 03/03/2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

** Terminis ampliats per Resolució del 30 de novembre 2016 de la directora general de l'IVACE, per la qual es modifiquen els terminis d'execució i justificació dels projectes de la convocatòria d'ajudes del Pla d'I+D+i Empresarial per a l'exercici 2016.

AvisAplicacJustificacio    
   
Objectiu
 
Realització de projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 " Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats de R+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.
 
beneficiarios.gif Beneficiaris

PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Les empreses hauran d'integrar un consorci creat amb el propòsit, entre uns altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Els consorcis hauran de reunir les següents condicions:

- Estaran constituïts per un mínim de dues empreses, independents entre si.
- Una de les empreses haurà de ser PIME.
- Totes les empreses integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquest programa per al mateix projecte.
- Cap empresa integrant del consorci podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% dels mateixos.
- L'empresa que major participació econòmica tinga en el projecte assumirà la condició de líder del projecte.

La constitució del consorci haurà d'acreditar-se mitjançant un acord entre les parts, segons model disponible en l'apartat "Documentació Annexa" d'aquesta pàgina.

 

Requisits dels projectes
 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
 • Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant.
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 80.000 euros i menor de 500.000 euros
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per al sol·licitant i, per tant no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, pel sol·licitant ni tampoc per cap empresa vinculada o contractada per a la realització del projecte.
 • Serà condició imprescindible per a percebre l'ajuda mantenir els requisits que per a la validesa del consorci s'exigeixen en l'apartat Empreses Beneficiàries de l'annex de la convocatòria corresponent a aquest programa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 • Recerca industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la resolució de convocatòria.

3) Quan un projecte conste de diferents activitats, cadascuna d'elles haurà d'enquadrar-se en alguna de les actuacions subvencionables anteriors.
 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

 • Xicoteta empresa: fins al 45%
 • Mitjana empresa: fins al 35%
 • Gran empresa: fins al 25%

Les intensitats anteriors podran augmentar-se amb un 10% dels costos subvencionables si es compleix algun dels següents requisits:

a) Contractació de personal altament qualificat (veure requisits en l'annex de la resolució de convocatòria) amb participació activa en el desenvolupament del projecte i sense vinculació contractual de caràcter laboral durant els sis mesos previs a la formalització del contracte.
b) Contractació d'Organismes de Recerca per import superior al 20 % del cost subvencionables dels projectes presentats per les empreses integrants del consorci.
c) El projecte es realitze en cooperació amb altres empreses estrangeres en el marc del programa europeu ERANET.

La intensitat de l'ajuda es determinarà per a cadascuna de les empreses integrants del consorci, i no podrà superar les intensitats màximes permeses per articles 25 i 28 del Reglament (UE) nº 651/2014 per a les ajudes de R+D, incloses les primes i en cap cas podrà superar el 55%, 45% o 35% d'intensitat màxima, segons es tracte d'una xicoteta, mitjana o gran empresa, respectivament.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1. Serveis externs
a) Cost de contractes de recerca i desenvolupament amb organismes de recerca.
b) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat de recerca i desenvolupament subvencionada.
c) En cas de PIME, registre de drets de propietat industrial derivats de l'execució del projecte.

2. Adquisició de patents i llicencies

Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi
Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte de recerca i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

4. Materials

Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat de recerca i desenvolupament

5. Amortització de prototips i plantes pilot
Es consideraran únicament en els casos en què el projecte supose el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 04/03/2016 fins a 21/04/2016 a les 24 h. Posterior a la sol·licitud i abans del 31/12/2016 31/12/2017  05/02/2018

 

Criteris de valoració

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 35 punts. Llindar mínim: 15 punts

 • Grau d'avanç: 0-20. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic-tecnològic o aplicació del mateix que suposa el projecte respecte a l'estat de l'art actual. Un projecte amb un grau d'avanç igual a zero no serà considerat com de R+D i, per tant, serà denegat.
 • Metodologia i pla de treball: 0-10. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
 • Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

 • Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en R+D.
 • Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte: 0-10. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.
 • Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les seues capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cadascuna d'elles.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 35 punts - Llindar mínim: 10 punts

 • Impacte econòmic dels resultats del projecte: 0-5. S'avaluarà la repercussió econòmica prevista per l'aplicació del resultat del projecte, valorant especialment les previsions d'internacionalització, increment en les vendes, millora de la *competividad de l'empresa i creació d'ocupació.
 • Efecte d'arrossegament: 0-5. Es valorarà l'efecte arrossegue del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels seus resultats en un ampli col·lectiu d'empreses en les quals puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions.
 • Impacte social positiu de l'aplicació dels resultats del projecte. 0-5. Es valorarà l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a elles.
 • Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7. 0-5.
 • Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents o tinguen com resultat una nova patent. 0-5
 • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3 CV): 0-5. Es valoraran els projectes que es desenvolupen en l'àmbit de les prioritats temàtiques de l'estratègia RIS3 CV. (Informació sobre l'estrategia RIS3)
 • Alineació amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/> ): 0-5. Es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua i bioeconomia.
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:


Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat (més informació), i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Doc. anexa - Solicitud -- I+D COOPERACION 2016

M.d
RIS3 en la política de cohesión
M.d
Según el Reglamento de exención por categorías
M.d
Según las directrices comunitarias
M.d
Selección proveedores
M.d
sello fent empresa
M.d
Sello Plan Igualdad
M.d
Servicio de Propiedad Industrial de IVACE
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Smart Specialisation Strategies (mp4)
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicitud
M.d
Solicitud (Registro Telemático)
M.d
Solicitud (registro telemático)
M.d
Solicitud Becas
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud Tutoría de Acceso a mercados travel retail
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (1)
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (2)
M.d
Subvenciones para la mejora de la gestión de la internacionalización de las pymes de la CV
M.d
Subvenciones para la mejora de la gestión de la internacionalización de las pymes de la CV
M.d
Subvenciones para la mejora de la gestión de la internacionalización de las pymes de la CV (2)
M.d
Tasas y precios OEPM
M.d
Test Psicotécnico (prueba 2 jun)
M.d
Texto refundido Plan Parcial
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica (Grans Empreses)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper (Grans Empreses)
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica (Grandes Empresas)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel (Grandes Empresas)
M.d
Trámite aportación de documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámites Diseños Industriales
M.d
Trámites Marcas y Nombres comerciales
M.d
Trámites Patentes y Modelos de Utilidad
M.d
Unids. Estratégicas Coop.-Mem. Técnica Act. 1
M.d
UPV. Emprendimiento innovador sector textil
M.d
UPV. Emprenedoria innovadora sector tèxtil
M.d
Valencia
M.d
White Cube Management LLC
M.d
Zonas eólicas
M.d
¡NUEVO!! ¿Qué es RIS3?

Doc. anexa - Justificación -- I+D COOPERACION 2016

M.d
RIS3 en la política de cohesión
M.d
Según el Reglamento de exención por categorías
M.d
Según las directrices comunitarias
M.d
Selección proveedores
M.d
sello fent empresa
M.d
Sello Plan Igualdad
M.d
Servicio de Propiedad Industrial de IVACE
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Smart Specialisation Strategies (mp4)
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicitud
M.d
Solicitud (Registro Telemático)
M.d
Solicitud (registro telemático)
M.d
Solicitud Becas
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud Tutoría de Acceso a mercados travel retail
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (1)
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (2)
M.d
Subvenciones para la mejora de la gestión de la internacionalización de las pymes de la CV
M.d
Subvenciones para la mejora de la gestión de la internacionalización de las pymes de la CV
M.d
Subvenciones para la mejora de la gestión de la internacionalización de las pymes de la CV (2)
M.d
Tasas y precios OEPM
M.d
Test Psicotécnico (prueba 2 jun)
M.d
Texto refundido Plan Parcial
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica (Grans Empreses)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper (Grans Empreses)
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica (Grandes Empresas)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel (Grandes Empresas)
M.d
Trámite aportación de documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámites Diseños Industriales
M.d
Trámites Marcas y Nombres comerciales
M.d
Trámites Patentes y Modelos de Utilidad
M.d
Unids. Estratégicas Coop.-Mem. Técnica Act. 1
M.d
UPV. Emprendimiento innovador sector textil
M.d
UPV. Emprenedoria innovadora sector tèxtil
M.d
Valencia
M.d
White Cube Management LLC
M.d
Zonas eólicas
M.d
¡NUEVO!! ¿Qué es RIS3?

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.