createc2020 v

Dirigit a: Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 12/01/2021 fins al 4/02/2021 (a les 23:59:59 hores)
Termini d'ejecució (període subvencionable de la despesa): des de data sol·licitud fins al 31/03/2022
Termini de justificación: fins al 4/05/2022 (**)

 

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8982 de data 23/12/2020, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

** DOGV nº 9290 de 3/3/2022

 
abansdepresentar preguntesfrequents

 

 076-avisoEn cas de qualsevol dificultat en la presentació de la sol·licitud, envie'ns un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  amb una explicació detallada del problema i adjuntant captures de pantalla de la seqüència de passos realitzats.

 
Objectiu
 
Fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, recolzant el desenvolupament d'empreses les activitats del qual es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.
 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries
 
 • Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

Empresa innovadora: tota empresa que complisca almenys un dels següents requisits:
a) Poder demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern i aportada al costat de la sol·licitud d'ajuda, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.
b) Tenir uns costos de recerca i desenvolupament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es compleixen aquests llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs.

Empresa de base tecnològica (EBT): aquella l'activitat principal de la qual present alguna de les següents característiques:
a) Tractar-se d'una activitat centrada en l'explotació de productes o serveis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la pròpia empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes de recerca dels quals els hagueren obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària haurà de contemplar el desenvolupament i evolució de les esmentades tecnologies i coneixements, acreditant disposar de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho.
b) Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a la seua introducció en el mercat, excloent l'oferta de serveis d'I+D a mesura per a tercers.

 
Requisits dels projectes
 
 • El pressupost subvencionable ha d’estar comprés entre:

a) 30.000 euros i 175.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga antiguitat inferior o igual a tres anys.

b) 30.000 euros i 300.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga una antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys.

En qualsevol cas, quan l’empresa sol·licitant no acredite

- comptar, almenys, amb dues persones treballadores consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2019 – on són computables amb aquesta finalitat les cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives– i

- haver obtingut ingressos per facturació durant l’exercici 2019,

el pressupost subvencionable del projecte ha d’estar comprés entre 30.000 euros i 100.000 euros.

 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Les inversions subvencionades hauran de mantenir-se inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 70% del pressupost subvencionable

L'IVACE podrà anticipar el pagament fins a un 90% de la subvenció concedida. Per a això serà necessari la constitució d'una garantia del 15% de l'import anticipat, que haurà de depositar-se en les delegacions de l'Agència Valenciana Tributària (AVT) a Alacant, Castelló o València.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

a) Recursos humans:

 • Cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa de personal investigador i personal tècnic o auxiliar sempre que estiguen emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a les activitats de R+D del projecte. Es limita el cost horari per persona a 40 euros/hora com a màxim.
 • Es considerarà un màxim per a aquest cost subvencionable de:

- 125.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga una antiguitat inferior o igual a tres anys.

- 200.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga una antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys

En qualsevol cas, quan l’empresa sol·licitant no acredite

- comptar, almenys, amb dues persones treballadores consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2019 –on són computables a aquest efecte les cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives– i

- haver obtingut ingressos per facturació durant l’exercici 2019;

el cost subvencionable màxim per a aquest concepte serà de 70.000 euros.

b) Inversions materials:

 • Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i relacionats amb els projectes d'I+D+i de l'empresa.

c) Inversions Immaterials

 • Adquisició de drets de patents, llicències, “know-how”, o coneixements tècnics no patentats. En el cas de les llicències de programari només es consideraran subvencionables les destinades en exclusiva a activitats d’R+D.

d) Serveis externs:

 • Contractació de serveis d'I+D. Contractació amb centres o organismes de recerca: costos de recerca i de consultoria o serveis equivalents destinats a l'activitat de recerca.
 • Contractació de serveis d'innovació. Altres serveis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial, incloent-hi: plans d’empresa, màrqueting, mercats, comercialització, internacionalització i estratègics; auditories tecnològiques; registre de propietat industrial o intel·lectual; serveis destinats a l’homologació i certificació; disseny; estudis d’impacte ambiental i de cicle de vida de productes; assessorament per a presentació de projectes a convocatòries nacionals o internacionals, o per a la consecució d’informes motivats per a deducció fiscal.

e) Despeses generals i altres despeses d'explotació.

 • S'inclouen sota aquest concepte consums, subministraments, materials i altres despeses d'explotació, derivats directament del projecte sempre que s'enquadren en tipologies diferents a les anteriors. Es calcularan com un tipus fix, per un import màxim d'un 15% dels costos de personal subvencionables que hagen sigut adequadament justificats, sense que es requerisca cap tipus de càlcul o justificació.

No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l’empresa beneficiària, i s’entenen per aquestes les que responguen a la definició de l’article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Criteris d'avaluació
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 50 punts, sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 19 punts.

a) Grau d'innovació del projecte, considerant l'exclusivitat de la tecnologia, així com el previsible desenvolupament futur, derivat del projecte aprovat, de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'existent en el mercat: 0-20.

b) Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte empresarial, valorant la propietat i ús exclusiu de la mateixa, la seua correlació amb les activitats a realitzar i l'objectiu final de l'empresa, la capacitat de l'empresa per a fer-la evolucionar i, si fóra necessària, la participació d'organismes de recerca: 0-10.

c) Coherència del pla de treball mitjançant la valoració d'objectius, actuacions, calendari, pressupost i recursos necessaris: 0-8.

2. Viabilitat del projecte. Màxim: 32 punts - Llindar mínim: 16 punts.

a) Viabilitat financera que assegure la provisió de fons i recursos necessaris per al projecte empresarial, i rendibilitat del mateix: 0-18.

b) Capacitat de l'equip promotor de l'empresa en funció de la seua formació i experiència professional, sempre que tinga una vinculació significativa en la gestió de l’empresa: 0-14.

3. Resultats/Impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 10 punts.

a) Repercussió econòmica del projecte valorada a través de la creació d'ocupació prevista pel projecte empresarial: 0-10.

b) Repercussió social positiva de l'aplicació dels resultats del projecte, valorant l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a elles. 0-10.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) Iniciativa empresarial femenina valorant la proporció del capital propietat de dones. 0-3.

b) Mesures en matèria mediambiental, considerant en aquest apartat l'alineació del projecte empresarial amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0-4

c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0-3

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

DOCUMENTACIÓ

1. Imprés de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. Juntament amb ells:

- Pla d'empresa que incloga balanç i compte de resultats dels pròxims 3 anys i resum executiu, segons guió incorporat en la Memòria Tècnica

- Acreditació de propietat de la tecnologia utilitzada en el projecte (patents i models d'utilitat, així com qualsevol forma de coneixement protegit), si escau.

- Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, si escau.

- Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d’R+D+i l’import individual dels quals siga igual o supere la quantitat de 15.000 euros (IVA exclòs) s’han d’aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu

2. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals.

En el moment de la sol·licitud, l'entitat sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals vaja a executar el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seu social, en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte, i aquesta seu estiga situada a la Comunitat Valenciana.

Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emès per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar a una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.