Asesora2020 v

Dirigit a: Petites empreses innovadores que complisquen determinats requisits

Data límit: Des del 15 de gener de 2021 fins al 15 de març de 2021 a les 23.59.59 hores *

Data justificació: Fins al 15 de juny de 2022 a las 23:59:59 hores

Asesora v

feder2.jpg

 
* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8982 de data 23 de desembre de 2020 i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 9240 de 22/12/2021) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.
 
Objecte

La convocatòria persegueix fer costat al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de les petites empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, mitjançant de la concessió de subvencions vinculades a la prestació de serveis d'assessorament especialitzat

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

Petites empreses innovadores, tant persones jurídiques com empreses individuals, que tinguen seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana, una antiguitat inferior a 5 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud, i complisquen les disposicions del Reglament (UE) núm. 1407/2013 així com els requisits previstos en les bases reguladores aprovades per Ordre 7/2018

 
Requisitos de los proyectos

Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:

-    Els serveis d'assessorament especialitzat hauran de prestar-se a plans empresarials que es desenvolupen en establiments de l'empresa beneficiària que estiguen situats en el territori de la Comunitat Valenciana, no podran començar a executar-se abans de presentar la sol·licitud de l'ajuda.

-    La persona o entitat que preste els serveis d'assessorament especialitzat haurà de complir els requisits establits en l'article 3.7 de la resolució de convocatòria.

-    Els plans empresarials deuran necessàriament emmarcar-se en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV)).

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

L'IVACE subvencionarà la prestació de serveis d'assessorament especialitzat en les àrees que s'indiquen a continuació:

 • Diagnòstic estratègic
 • Model de negoci
 • Màrqueting i comercialització
 • Organització i processos
 • Gestió economicofinancera
 • Definició de quadres de comandament

No obstant això, es podran incloure àrees addicionals que es consideren estratègiques per al desenvolupament del pla empresarial de la empresa sol·licitant, amb justificació prèvia en el moment de la sol·licitud.

El servei d'assessorament que se sol·licite podrà versar sobre una o sobre diverses àrees de les indicades anteriorment, però no es consideraran serveis d'assessorament les externalitzacions completes de treballs per a l'empresa.

Les propostes de assessorament especialitzat hauran de partir d’una anàlisi de la situació de l'empresa i hauran de justificar la necessitat i oportunitat del servei d'assessorament amb l'abast que es recull en la memòria tècnica presentada juntament amb la sol·licitud, referenciada en l'article 6 de la present convocatòria.

Els serveis d'assessorament especialitzat hauran de prestar-se a plans empresarials que es desenvolupen en establiments de l'empresa beneficiària que estiguen situats en el territori de la Comunitat Valenciana i no podran començar a executar-se abans de presentar la sol·licitud de l'ajuda.

El pla empresarial de l'empresa sol·licitant haurà d'estar emmarcat en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent (RIS3 - CV).

Una mateixa empresa sol·licitant no podrà presentar més d'una sol·licitud. En cas que, per qualsevol circumstància, una mateixa empresa sol·licitant presente diferents sol·licituds es considerarà vàlida l'última registrada dins del termini.

La persona o entitat que preste els serveis d'assessorament especialitzat haurà de complir els requisits següents:

a) Estar donada d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques en una activitat que tinga relació amb l'assessorament o la consultoria a empreses.

b) Acreditar una experiència professional en assessorament o consultoria a empreses en els últims tres exercicis, incloent-hi l'exercici actual, d'almenys 3 serveis especialitzats en les àrees indicades anteriorment i per un valor mínim de 3.000 euros cadascun. En el cas de persones jurídiques, aquesta experiència professional podrà ser acreditada mitjançant els serveis prestats per aquesta o a través de serveis prestats per professionals que formen part de la seua plantilla i que prestaran els serveis d'assessorament.

 
tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % de la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament especialitzat amb un límit d'ajuda per sol·licitud de 50.000 €.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

Es consideren subvencionables les despeses de contractació dels serveis d'assessorament especialitzat assenyalats en l'article 3.1. de la present convocatòria l'import mínim dels quals per àrea d'assessorament siga 3.000 €; el cost màxim subvencionable de l'hora de l'assessorament serà de 60 €.

No es consideraran despeses subvencionables els serveis prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent per tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2005, de 21 de juliol.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis
 
 • El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 15 de gener de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021 a les 23.59.59 hores
 • Terminis d'execució, de justificació i de validesa dels justificants de despesa i pagament.

    Només seran subvencionables:

    - les despeses realitzades des de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda fins al 29 d'abril de 2022, tots dos inclusivament.

    - els pagaments realitzats des de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda fins al 15 de juny de 2022, tots dos inclusivament.

 • El termini per a la presentació de la justificació del projecte finalitzarà a les 23.59:59 hores del 15 de juny de 2022.

 

Criteris de valoració

Un projecte només podrà ser secundat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 40 punts.

Els projectes es prioritzaran atesos els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'indica sobre un total de 100 punts:

a) Qualitat del projecte (puntuació màxima 45 punts):

 • Grau d'innovació del projecte: màxim 20 punts.
 • Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte: màxim 15 punts.
 • Pla de treball: màxim 10 punts.

b) Viabilitat (puntuació màxima 25 punts):

 • Viabilitat financera: màxim 10 punts.
 • Capacitat de l'equip promotor: màxim 10 punts.
 • Pla de comercialització: màxim 5 punts.

c) Impacte dels resultats (puntuació màxima 20 punts):

 • Repercussió econòmica i social del projecte: màxim 10 punts.
 • Complementarietat amb altres iniciatives en matèria d'I+D+i, i l'alineació amb polítiques d'innovació: màxim 10 punts.

d) Mesures dirigides a afavorir la qualitat de l'ocupació i les condicions de treball, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la sostenibilitat mediambiental i la integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional (puntuació màxima 10 punts):

 • Perspectiva de gènere: màxim 2 punts.
 • Diversitat funcional i altres col·lectius desfavorits: màxim 2 punts.
 • Ocupació i qualitat de condicions de treball: màxim 3 punts.
 • Medi ambient: màxim 3 punts.
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'empresa sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la documentació indicada en l'article 6 de la convocatòria.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.