Dirigit a: Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 18/12/2019 fins al 6/02/2020 (a les 23:59:59 hores)
Termini d'ejecució (període subvencionable de la despesa): des de data sol·licitud fins al 31/03/2021
Termini de justificación: fins al 22/04/2021

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8699 de data 17/12/2019, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

 21/04/2021

En cas d'indisponibilitat o mal funcionament de la plataforma tramitació electrònica, intente-ho de nou més tard, mentre continue obert el termini del corresponent procediment.

Si persisteixen els problemes tècnics, envie'ns un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb una explicació detallada del problema, adjuntant captures de pantalla de la seqüència de passos realitzats.

Una vegada s'analitze la informació rebuda, l'IVACE es posarà en contacte amb vosté. Si es comprova que el problema s'ha produït en els sistemes informàtics de l'Administració, d'un proveïdor de telecomunicacions o de serveis de certificació involucrats en el procés, se li habilitarà un nou termini per a realitzar el tràmit pendent.

 

 
abansdepresentar preguntesfrequents

Objectiu
 
Fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, recolzant el desenvolupament d'empreses les activitats del qual es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.
 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries
 
 • Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

Empresa innovadora: tota empresa que complisca almenys un dels següents requisits:
a) Poder demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern i aportada al costat de la sol·licitud d'ajuda, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.
b) Tenir uns costos de recerca i desenvolupament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es compleixen aquests llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs.

Empresa de base tecnològica (EBT): aquella l'activitat principal de la qual present alguna de les següents característiques:
a) Tractar-se d'una activitat centrada en l'explotació de productes o serveis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la pròpia empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes de recerca dels quals els hagueren obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària haurà de contemplar el desenvolupament i evolució de les esmentades tecnologies i coneixements, acreditant disposar de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho.
b) Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a la seua introducció en el mercat, excloent l'oferta de serveis d'I+D a mesura per a tercers.

 
Requisits dels projectes
 
 • El pressupost subvencionable ha d’estar comprés entre:

a) 30.000 euros i 175.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga antiguitat inferior o igual a tres anys.

b) 30.000 euros i 300.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga una antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys.

En qualsevol cas, quan l’empresa sol·licitant no acredite comptar, almenys, amb dues persones treballadores consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2018 –on són computables amb aquesta finalitat les cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives– ni haver obtingut ingressos per facturació durant l’exercici 2018, el pressupost subvencionable del projecte ha d’estar comprés entre 30.000 euros i 100.000 euros.

 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Les inversions subvencionades hauran de mantenir-se inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 70% del pressupost subvencionable

L'IVACE podrà anticipar el pagament fins a un 90% de la subvenció concedida. Per a això serà necessari la constitució d'una garantia del 15% de l'import anticipat, que haurà de depositar-se en les delegacions de l'Agència Valenciana Tributària (AVT) a Alacant, Castelló o València.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

a) Recursos humans:

 • Cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa de personal investigador i personal tècnic o auxiliar sempre que estiguen emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a les activitats de R+D del projecte. Es limita el cost horari per persona a 40 euros/hora com a màxim.
 • Es considerarà un màxim per a aquest cost subvencionable de:

- 125.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga una antiguitat inferior o igual a tres anys.

- 200.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga una antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys

En qualsevol cas, quan l’empresa sol·licitant no acredite comptar, almenys, amb dues persones treballadores consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2018 –on són computables a aquest efecte les cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives– ni haver obtingut ingressos per facturació durant l’exercici 2018; el cost subvencionable màxim per a aquest concepte serà de 70.000 euros.

b) Inversions materials:

 • Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i relacionats amb els projectes d'I+D+i de l'empresa.

c) Inversions Immaterials

 • Adquisició de drets de patents, llicències, “know-how”, o coneixements tècnics no patentats. En el cas de les llicències de programari només es consideraran subvencionables les destinades en exclusiva a activitats d’R+D.

d) Serveis externs:

 • Contractació de serveis d'I+D. Contractació amb centres o organismes de recerca: costos de recerca i de consultoria o serveis equivalents destinats a l'activitat de recerca.
 • Contractació de serveis d'innovació. Altres serveis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial, incloent-hi: plans d’empresa, màrqueting, mercats, comercialització, internacionalització i estratègics; auditories tecnològiques; registre de propietat industrial o intel·lectual; serveis destinats a l’homologació i certificació; disseny; estudis d’impacte ambiental i de cicle de vida de productes; assessorament per a presentació de projectes a convocatòries nacionals o internacionals, o per a la consecució d’informes motivats per a deducció fiscal.

e) Despeses generals i altres despeses d'explotació.

 • S'inclouen sota aquest concepte consums, subministraments, materials i altres despeses d'explotació, derivats directament del projecte sempre que s'enquadren en tipologies diferents a les anteriors. Es calcularan com un tipus fix, per un import màxim d'un 15% dels costos de personal subvencionables que hagen sigut adequadament justificats, sense que es requerisca cap tipus de càlcul o justificació.

No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l’empresa beneficiària, i s’entenen per aquestes les que responguen a la definició de l’article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Criteris d'avaluació
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 50 punts, sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 19 punts.

a) Grau d'innovació del projecte, considerant l'exclusivitat de la tecnologia, així com el previsible desenvolupament futur, derivat del projecte aprovat, de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'existent en el mercat: 0-20.

b) Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte empresarial, valorant la propietat i ús exclusiu de la mateixa, la seua correlació amb les activitats a realitzar i l'objectiu final de l'empresa, la capacitat de l'empresa per a fer-la evolucionar i, si fóra necessària, la participació d'organismes de recerca: 0-10.

c) Coherència del pla de treball mitjançant la valoració d'objectius, actuacions, calendari, pressupost i recursos necessaris: 0-8.

2. Viabilitat del projecte. Màxim: 32 punts - Llindar mínim: 16 punts.

a) Viabilitat financera que assegure la provisió de fons i recursos necessaris per al projecte empresarial, i rendibilitat del mateix: 0-18.

b) Capacitat de l'equip promotor de l'empresa en funció de la seua formació i experiència professional, sempre que tinga una vinculació significativa en la gestió de l’empresa: 0-14.

3. Resultats/Impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 10 punts.

a) Repercussió econòmica del projecte valorada a través de la creació d'ocupació prevista pel projecte empresarial: 0-10.

b) Repercussió social positiva de l'aplicació dels resultats del projecte, valorant l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a elles. 0-10.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) Iniciativa empresarial femenina valorant la proporció del capital propietat de dones. 0-3.

b) Mesures en matèria mediambiental, considerant en aquest apartat l'alineació del projecte empresarial amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0-4

c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0-3

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

DOCUMENTACIÓ

1. Imprés de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. Juntament amb ells:

- Pla d'empresa que incloga balanç i compte de resultats dels pròxims 3 anys i resum executiu, segons guió incorporat en la Memòria Tècnica

- Acreditació de propietat de la tecnologia utilitzada en el projecte (patents i models d'utilitat, així com qualsevol forma de coneixement protegit), si escau.

- Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, si escau.

- Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d’R+D+i l’import individual dels quals siga igual o supere la quantitat de 15.000 euros (IVA exclòs) s’han d’aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu

2. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals.

En el moment de la sol·licitud, l'entitat sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals vaja a executar el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seu social, en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte, i aquesta seu estiga situada a la Comunitat Valenciana.

Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emès per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar a una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s’adjunte la documentació que, d’acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà a l’empresa sol·licitant perquè –en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà al de la recepció del requeriment– esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l’advertència que si no ho fa se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es faran per mitjans electrònics i s’entendran practicats o rebutjats en els termes que s’assenyalen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entendrà que la notificació s’ha rebutjat i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.