Dirigit a: PIME
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 6 de juny de 2019 fins al 2 de juliol de 2019 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: fins al 5 de febrer de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8563 de data 05/06/2019, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

abansdepresentar pregfreq programa

 

Objectiu

 

Concessió de subvencions per a l'obtenció per empreses de la Comunitat Valenciana de certificats en matèria d'I+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) amb càrrec al pressupost 2019.

beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

PIME que tinguen la seua seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i en les bases reguladores. Queden excloses les empreses que hagen rebut ajudes d'IVACE en les convocatòries del programa CERTIFICA-CV de 2017 i 2018.

Requisits dels projectes

 

Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:

1. La certificació objecte de la subvenció haurà de desenvolupar-se dins del període comprés entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, sent requisit imprescindible per a la seua concessió que el procés de certificació no haja finalitzat amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda.

2. Els projectes hauran de ser realitzats per pime amb seu o establiment productiu situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, és a dir, el projecte de R+D+i objecte de certificació, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

3. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Els projectes objecte de subvenció consistiran en l'obtenció de certificats en matèria d'I+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), que es poden enquadrar en alguna de les següents actuacions:


Actuació 1. Certificació de projectes d'I+D+i, desenvolupats per les empreses beneficiàries, a l'efecte de deducció fiscal, segons l'art. 35 de la Llei d'Impost de Societats (Llei 27/2014), en els quals es distingirà entre les següents tipologies:
o Certificat de projecte de contingut i primera execució.
o Certificat de projecte de contingut i primera execució amb personal d'I+D en exclusiva.
o Certificat de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs.
o Certificat de projecte de contingut i execució amb exante previ o seguiment.
o Certificat de projecte exante

Actuació 2. Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de R+D+i segons el Reial decret 475/2014, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.

Actuació 3. Certificació de la capacitat d'innovació a través de les següents normes:
o Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l'Especificació AENOR EA0043
o Certificació de Pime Innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047
o Certificació conforme a la norma UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció del cost de la certificació realitzada per empresa o entitat acreditada per ENAC, amb les següents limitacions en funció del tipus de certificat:

• Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60% del cost del certificat, amb un màxim de 3.000 €.

• Per a l'actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75% del cost del certificat, amb un màxim de 1.000 €

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis Externs:
cost de la certificació realitzada per empreses o entitats acreditades per ENAC

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 6/06/2019 fins al 2/7/2019 a les 23:59:59 h. Posterior al 01/01/2019 31/12/2019 05/02/2020

 

Criteris de valoració

 

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 88 punts.
? Certificació de Jove Empresa Innovadora (JEI): 88 punts.
? Certificació de PIME Innovadora: 80 punts.
? Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques d'I+D+i: 70 punts.
? Certificació de projecte amb personal de I+D en exclusiva: 60 punts.
? Certificació de projecte de contingut i primera execució: 50 punts.
? Certificació de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs: 40 punts.
? Certificació UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»: 30 punts.
? Certificat de projecte de contingut i execució amb ex-davant previ o seguiment: 20 punts.
? Certificació de projecte exdavant: 10 punts.

2. Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 12 punts.
a) L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.
b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/ ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomía: 0 - 4 punts.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 4 punts.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònicarequerirà que l'empresa sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç iTurisme.

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.