Dirigit a: Entitats sense ànim de lucre i clústers amb seu social a la Comunitat Valenciana

Presentació sol·licituds: Des del 25/9/2019 fins al 17/10/2019 a les 23:59:59 hores*

 
Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2019 i podrà finalitzar-se fins al 31/12/2019
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 6/2/2019

 

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8641 de fecha 24/09/2019, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

  abansdepresentar    
Objectius
 
Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014

Requisits dels projectes

•   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2019

•   Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•   El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

•   Una mateixa entitat sol·licitant no podrà presentar més d'un projecte per a cadascuna de les actuacions

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

• Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums o trobades de demostració de tecnologies, dirigides a personal directiu i tècnic de les empreses a fi de facilitar la seua evolució cap a la indústria 4.0 o l'economia circular. Les accions hauran de tindre contingut tècnic, excloent la difusió i promoció de caràcter general, i abordar alguna de les següents temàtiques:

         1. Capacitació per a facilitar la presa de decisions sobre l'estratègia a seguir en el futur i les tecnologies més adequades.

         2. Presentació de les novetats i tendències nacionals i europees respecte a la Indústria 4.0 o l'economia circular, beneficis i oportunitats associades a aquestes per a les empreses valencianes, i casos d'èxit regionals, nacionals i europeus.

         3. Desenvolupament de nous models de negoci basats en la digitalització o l'economia circular.

• Actuació 3. Desenvolupament i posada en funcionament de plataformes digitals, o de continguts per a aquest tipus de plataformes, per a la difusió d'informació tècnica en l'àmbit de la indústria 4.0 o l'economia circular.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

 
costesSubvencionables.gif Despeses subvencionables
Actuació 1. Organització de jornades i seminaris

1) Col·laboracions externes:

a. Contractació d'experts.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament dels ponents.
c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.

2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de forma directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. No podrà superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes.

Actuació 2. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives.

1) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al disseny, desenvolupament, implementació, manteniment de la plataforma, preparació de continguts i dinamització de la mateixa.

2) Adquisició d'actius immaterials: llicències, know-how o programari que siga necessari integrar en la plataforma resultant objecte de l'ajuda, incloent costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

3) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària que participe en el projecte. No podrà superar en cap cas el 20% del total de la despesa subvencionable derivada de la resta de conceptes.

Terminis
Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període pagament)
Des del 25/9/2019 fins al 17/10/2019 a les 23:59:59 h. Posterior a l'1/1/2019 31/12/2019 6/2/2020
Criteris de'avaluació

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 50 punts

Criteris d'avaluació:

a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
- la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
- la inclusió de les accions previstes en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. Es valorarà:
- la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 5 punts.
- la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 15 punts.

c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts.

d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. Es valorarà:
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica i requerirà que l'entitat  sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut de persona física de qui actue com a representant legal o apoderat/a de la persona jurídica segons obre en el Registre corresponent, tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>. Així mateix l'entitat sol·licitant podrà apoderar a una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que l'apoderament es trobe vigent i conste en el Registre de Representants de l’ACCV, i així s'acredite.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.