Ajudes Mapa Emprenedoria Innovadora
 
 
Dirigit a:

Entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que disposen de la certificació EU/BIC Quality Mark Criteria i pertanguen a la Xarxa EBN-European Business and Innovation Centre Network.

feder2.jpg
Data límit:

Des del 3 de juliol de 2018 fins al 16 de juliol de 2018 a les 23:59:59 hores*

Data justificació: Fins al 15 de febrer de 2020 a las 23:59:59 hores
Data límit de finalització dels projectes: 31 de desembre de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.
 
Objecte

La convocatòria persegueix recolzar recolzar la coordinació del mapa de l'emprenedoria valenciana cap a un ecosistema innovador, diversificat i eficient amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018.

 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

Entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que disposen de la certificació EU/BIC Quality Mark Criteria i pertanguen a la Xarxa EBN-European Business and Innovation Centre Network.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

L'IVACE subvencionarà els plans d'actuació de foment de l'emprenedoria innovadora duts a terme durant el període 2018-2019, que incloguen activitats entre les quals s'indiquen a continuació:

a) Identificació i caracterització de nous agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria innovadora.

b) Definició i disseny de metodologies per a la qualificació dels serveis i recursos que els agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria posen a la disposició dels emprenedors de la Comunitat Valenciana.

c) Definició d'indicadors d'avaluació de l'activitat de creació i creixement de noves empreses innovadores.

d) Definició de serveis específics per a l'enfortiment dels agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria. 

e) Desenvolupament d'accions de dinamització territorial /sectorial per a la promoció i foment de l'emprenedoria innovadora.

f) Definició, disseny i implementació de recursos via web de foment de l'emprenedoria innovadora i de suport a l'activitat de creació i consolidació d'empreses innovadores a la Comunitat Valenciana.

g) Elaboració de materials -nous o actualització d'existents- de suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores, per a la seua difusió oberta via web.

h) Activitats de benchmarking, tant nacional com a internacional, dirigides a identificar i analitzar la viabilitat d'implantar serveis d'alt valor afegit d'èxit en altres entorns a la realitat de l'emprenedoria innovadora a la Comunitat Valenciana.

i) Anàlisi de l'estat actual dels serveis de suport a emprenedors i dels serveis per a la creació i consolidació d'empreses en sectors destacats com a emergents i estratègics segons l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV.

j) Identificació, definició i posada a punt -proves pilot de validació- de nous serveis d'alt valor afegit per a recolzar l'activitat de suport a la creació i creixement d'empreses innovadores a la Comunitat Valenciana que desenvolupen els agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria.

Totes les activitats objecte d'ajuda han de ser de caràcter estrictament no econòmic i dirigides a recolzar el desenvolupament de la política de la Generalitat Valenciana en matèria d'emprenedoria i innovació, contribuint a garantir que tots els habitants de la Comunitat Valenciana, independentment del segment de població a aquè pertanguen, el sector en el qual se circumscriguen, la fase del procés d'emprenedoria en la qual es troben i la ubicació dels seus projectes o idees de negoci en el territori d'aquesta Comunitat, tinguen accés als serveis, el coneixement i les eines relatives a l'emprenedoria de forma homogènia, coherent, coordinada i no discriminatòria.

Una mateixa entitat no podrà presentar més d'una sol·licitud.

Els plans d'actuació hauran d'emmarcar-se necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del pla d'actuació considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Despeses del personal en plantilla que estiga directament involucrat en les activitats objecte d'ajuda. Aquestes despeses podran ser imputades íntegrament quan es dediquen íntegrament al pla d'actuació, o bé parcialment, en funció de la dedicació horària efectiva a aquest pla respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del pla d'actuació, imputats en exclusiva a aquest i que es vinculen a ell inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració necessaris per a l'execució del projecte. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considere per al càlcul dels costos indirectes. Els costos indirectes es calcularan aplicant un percentatge o tipus fix -que no podrà ser superior al 25 % - als costos directament imputables al projecte. El càlcul del percentatge o tipus fix a aplicar es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat que es presentarà a l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen costos indirectes.

d) Altres despeses directament relacionades amb el pla d'actuació, imputats en exclusiva a  aquest i que es vinculen a aquest inequívocament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Terminis

Des del 3 de julio de 2018 fins al 16 de juliol de 2018 tots dos inclusivament. Si alguna de les dates indicades anara declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà -segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

 

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018

    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018

Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà a l'establit en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2'17, de 24 de novembre. S'haurà d'aportar com a documentació específica addicional la següent:

- Certificat EU/BIC Quality Mark Criteria

- Acreditació de pertinença a la xarxa EBN -European Business and Innovation Centre Network-.

Tant la sol·licitud com la memòria i documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

L'acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:
- Estatuts vigents.
- Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.