AJUDES ITT 2018
Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 03/07/2018 fins al 16/07/2018 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 31 de desembre de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018 si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

Objecte

La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes de R+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de la Indústria 4.0, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre ells, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana.

 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries
 
Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que disposen dels requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Es subvencionaran projectes d'R+D de caràcter no econòmic consistents en el desenvolupament i la implementació de pilots demostratius d'aplicació de les tecnologies de la Indústria 4.0. als sectors econòmics de la Comunitat Valenciana, executats pels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana de manera individual o en col·laboració entre aquests, que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l'inici del projecte, i el seu abast s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'espera obtindre, i s'haurà de recollir en l'annex a la memòria de sol·licitud. Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses hauran de ser cedit als centres.

Els projectes s'hauran d'emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Una mateixa entitat no podrà presentar més d'un projecte de manera individual.

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la recerca duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures de recerca i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans (personal propi).

Despeses de personal propi de caràcter tècnic. Aquestes despeses podran ser imputats íntegrament quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva a aquest projecte respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat. Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10% del total d'hores de dedicació al mateix.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputats en exclusiva al mateix i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Inversions en equipament necessàries per a la implementació dels pilots associats al projecte de R+D, així com adaptacions necessàries per a la instal·lació dels mateixos.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració necessaris per a l'execució del projecte. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considere per al càlcul dels costos indirectes. Els costos indirectes es calcularan aplicant un percentatge o tipus fix -que no podrà ser superior al 25%- als costos directament imputables al projecte, exceptuant les inversions en equipament. El càlcul del percentatge o tipus fix a aplicar es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat que es presentarà al *IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen costos indirectes.

e) Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputats en exclusiva al mateix i que es vinculen a ell inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

Des del 3 de juliol de 2018 fins al 16 de juliol de 2018 tots dos inclusivament. Si alguna de les dates indicades anara declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà -segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

 

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018 

Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà a l'establit en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2'17, de 24 de novembre.

Tant la sol·licitud com la memòria i documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

L'acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

- Estatuts vigents.

- Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Justificació -- Ajudes a centres tecnològics projectes d'i+d + indústria4.0 2018

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.