Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 19/02/2018 fins al 28/02/2018 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 de juny de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8224 de data 31/01/2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es recolzaran projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l’inici del projecte; l’abast d'aquesta s’establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s’espera obtindre, i s'haurà de recollir en l’annex a la memòria de sol·licitud.

Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de les col·laboració entre Centres Tecnològics i empreses se cedirà als Centres.

Els projectes podran ser d’investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix deuràn incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l’objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Els projectes s'hauran d'emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Totes les ajudes contemplades en aquesta convocatòria són aplicable a activitats de caràcter no econòmic empreses pels centres tecnològics, açò és, que no consisteixen en l'oferta de béns i serveis en mercat algun.

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l’activitat econòmica, i s'entén com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d’investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l’oferta de béns o serveis en el mercat.

L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà els 200.000 euros en el cas de projectes en què participe un únic centre tecnològic, i no superarà els 180.000 euros per centre participant en el cas de projectes d’R+D en col·laboració.

Així mateix, l'ajuda en concepte d'altres despeses no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
  • Recursos humans (personal propi). Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Estes despeses podran ser imputades en la seua totalitat quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva al dit projecte respecte al total d’hores treballades. S’estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10 % del total d’hores de dedicació a aquest.

  • Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s’inclou en aquest concepte el cost de la realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.
  • Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basades en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte per mitjà d’un procediment d’imputació de despeses generals a un tant alçat d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S’estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d’un informe tècnic motivat sobre el mètode d’imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l’IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d’aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.

  • Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. S’exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 19 de febrer de 2018 i finalitzarà el 28 de febrer de 2018, a les 23:59:59 hores. Si alguna de les dates indicades anara declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà –segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 8224 de data 31 de gener de 2018
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 8224 de data 31 de gener de 2018
 
Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s’ajustarà al que estableix l’article 5 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificada per l’Ordre 21/2017, de 24 de novembre.

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. La sol·licitud es presentarà davant el registre electrònic de la Generalitat, accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

L’acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà per mitjà de la presentació de la documentació següent:
    - Estatuts vigents.
    - Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.