Dirigit a: Municipis y mancomunitats de municipis

Presentació sol-licituds:  Des del 28/02/2024 fins al 14/03/2024 a les 23:59:59 h.*

* A continuació es descriuen breument les característiques principals del Fons de Compensació en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023. En qualsevol cas, la informació que es considerarà vinculant amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 22 de febrer de 2024, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de compensació previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici 2023 (DOGV 9798 de 28/02/2024)

 

Objetiu

 

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

 

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona.

Per a la present convocatòria de l'anualitat 2023 podran accedir al Fons els ajuntaments i mancomunitats dels municipis que es troben en l'àmbit d'afecció de les zones eòliques 1, 2, 3 i 8 segons la següent quantia i distribució (vegeu DOGV 9798 de 28/02/2024)

zonas23 v 2

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis
 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Projectes de reurbanització de carrers del municipi.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.
Projectes d’impuls de les energies renovables:
 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.
Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:
 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.
 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

1. Les subvencions tindran una intensitat de fins al 100 % del cost subvencionable del projecte, amb els límits previstos en l'article 6.1 de l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

2. Per a aquells projectes que per les seues característiques especials siguen considerats com a plurianuals, es tindran en compte els requisits següents:

a) Haurà d'indicar-se en la memòria tècnica cadascuna de les seues fases i l'exercici en què es realitzaran.

b) La sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se per a cadascuna de les fases en l'exercici en què haja d'executar-se, sense que la concessió d'ajuda per a una d'aquestes condicione la de futures fases, llevat que la convocatòria respectiva faça esment a procediments específics diferents.

c) Les futures concessions se supeditaran a l'existència d'un programa o convocatòria que empare les actuacions proposades i als resultats aconseguits.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d’obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l’execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l’IVA suportat, així com altres tributs, quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament, sempre que siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d’obra pròpia (despeses de personal, incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), sempre que estiga vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què estiga degudament justificat, els costos de mà d’obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), en un percentatge màxim del 10 % de l’ajuda concedida i amb un màxim d’un 25 % del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que revestisquen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data máx. justificació projectes
Des del 29/02/2024 fins al 14/03/2024 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda

Des de l'1/01/2023 fins al 29/11/2024

29/11/2024

 

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 50 punts, segons els criteris següents:

1. Característiques del municipi (màxim 30 punts).

a) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals dels quals suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada per algun parc eòlic, amb la puntuació que s'indica a continuació.
- Subestació elèctrica. S'aplica el criteri següent:
· Hi ha subestació elèctrica al municipi: 5 punts.
· No hi ha subestació elèctrica al municipi: 0 punts.
- Longitud de línies d'evacuació. La puntuació és directament proporcional a la longitud de línies elèctriques al municipi, segons el criteri següent:
· Més de 15 km: 10 punts.
· Entre 10 i 15 km: 8 punts.
· Entre 5 i 10 km: 6 punts.
· Entre 3 i 5 km: 4 punts.
· Entre 1 i 3 km: 2 punts.
· Menys d'1 km: 0 punts.

b) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals dels quals resulten afectats visualment per algun parc eòlic des d'algun punt del seu nucli urbà principal o d'algun dels seus nuclis de població, amb la puntuació que s'indica a continuació.
 - El grau d'afecció visual es valora d'acord amb la distància al parc més pròxim, segons el criteri següent:
· Alta (menor 3 km): 7 punts.
· Mitjana-alta (entre 3 i 6 km): 5 punts.
· Mitjana-baixa (entre 6 i 10 km): 2 punts.
· Baixa (més de 10 km): 0 punts.

c) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals dels quals suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs eòlics, amb la puntuació que s'indica a continuació.
 - Camins d'accés a parcs (obra nova o ampliació). S'aplica el criteri següent:
· Hi ha camins d'accés a parcs en el municipi: 3 punts.
· No hi ha camins d'accés a parcs en el municipi: 0 punts.

d) Actuacions proposades per municipis els termes municipals dels quals alberguen o no parcs eòlics i que suporten qualsevol de les afeccions esmentades en els apartats anteriors, amb la puntuació que s'indica a continuació.
 - Nombre d'aerogeneradors. La puntuació és inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors al municipi, segons el criteri següent:
· Entre 0 i 5: 5 punts.
· Entre 6 i 10: 4 punts.
· Entre 11 i 15: 3 punts.
· Entre 16 i 25: 2 punts.
· Entre 26 i 40: 1 punt.
· Més de 40: 0 punts.

En el cas que l'entitat sol·licitant siga una mancomunitat o consorci de municipis, per a la valoració d'aquest apartat 1 s'agafarà la puntuació corresponent al municipi pertanyent a aquesta mancomunitat o consorci que tinga una major puntuació global de conformitat amb les escales anteriorment indicades.

2. Característiques i interés del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 10 punts).

a) Interés social.
Es valora l'interés del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàlegs, fins a un màxim de 3 punts, segons el criteri següent:
- Alt (projectes de nova construcció o reforma integral d'edificis, instal·lacions o infraestructures de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari, d'electrificació rural i anàlegs): 3 punts.
- Mitjà-alt (projectes de millora o reforma no integral d'edificis, instal·lacions o infraestructures existents de serveis públics, de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari, d'electrificació rural i anàlegs): 2 punts.
- Mitjà-baix (altres projectes de nova construcció, millora o reforma d'edificis, instal·lacions o infraestructures municipals de caràcter social, no inclosos en els tipus anteriors): 1 punt.
- Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interés social): 0 punts.

b) Interés mediambiental.
Es valora l'interés del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs fins a un màxim de 4 punts, segons el criteri següent:
- Alt (projectes de promoció, impuls i/o aprofitament energètic de fonts renovables): 4 punts.
- Mitjà-alt (projectes d'implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, reforma d'edificis per a la millora de la seua qualificació energètica, millora de camins rurals o d'accés a forests, prevenció d'incendis forestals, reducció d'emissions a l'atmosfera o residus de qualsevol tipus): 3 punts.
- Mitjà-baix (projectes de conservació dels recursos naturals, actuacions de neteja i manteniment en l'àmbit rural, gestió dels recursos hídrics i anàlegs): 1 punt.
- Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interés mediambiental): 0 punts.

c) Interés econòmic.
Es valora l'interés del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos, fins a un màxim de 3 punts, segons el criteri següent:
- Alt (projectes de creació de noves activitats econòmiques): 3 punts.
- Mitjà-alt (projectes que reforcen els atractius econòmics o turístics de l'entitat sol·licitant o de la zona): 2 punts.
- Mitjà-baix (altres projectes d'interés econòmic no inclosos en els tipus anteriors): 1 punt.
- Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interés econòmic): 0 punts.

3. Distribució equilibrada temporal dels fons entre les entitats sol·licitants (màxim 10 punts).

Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda respecte d'altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de compensació del Pla eòlic, segons el criteri següent:

a) Alta (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada inferior a 250.000 euros): 10 punts.

b) Mitjana-alta (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 250.000 i 600.000 euros): 8 punts.

c) Mitjana (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 600.000 i 1.000.000 euros): 5 punts.

d) Mitjana-baixa: (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 1.000.000 i 1.500.000 euros): 3 punts.

e) Baixa: (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada superior a 1.500.000 euros): 1 punt.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 14 punts en el conjunt dels apartats 1, 2 i 3 anteriors.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària de caràcter general per a totes les entitats sol·licitants. Descrita en l'article 7 de la convocatòria

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació s'haurà de consultar els documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del fons de compensació: LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XII, article 48 (DOCV nº 5416, 28/12/2006).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XVII, article 74 (DOCV nº 5922, 29/12/2008).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV nº 6931, 27/12/2012)

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 7432, 29/12/2014)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.