renovables 21 v

Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals

Data límit presentació sol·licituds: Des del 22 de març de 2021 fins al 21 de maig de 2021 fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació: fins al 17 de desembre de 2021 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 22 d'abril de 2022 per a la resta

* Resolució de 4 de març de 2021, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’energies renovables i biocarburants, a càrrec del pressupost de l’exercici 2021, amb cofinançament, si és el cas, de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 9037 de 09.03.2021)

Objetiu
 
L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l’ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.

No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Energia solar tèrmica i instal·lacions híbrides energia solar tèrmica-biomassa tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics i instal·lacions híbrides de captadors tèrmics i calderes de biomassa.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Escalfament d'aigua per a processos industrials.
• Aplicacions de refrigeració.

Rang energètic: solament es recolzaran les instal·lacions amb una superfície útil (o d'obertura) a instal·lar superior a 5m2.

NOTA: Es considera que una instal·lació és híbrida solar tèrmica-biomassa tèrmica quan comparteixen elements bàsics de la instal·lació i la cobertura de les necessitats energètiques es duu a terme fonamentalment a partir d'aquestes dues fonts.


Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

Generació d'energia elèctrica a partir de la radiació solar, a través de mòduls fotovoltaics, o a partir de l'energia del vent, mitjançant aerogeneradors, per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d’instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic:

Energia solar fotovoltaica: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 0,5 kWp i no superior a 500 kWp
Instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 0,5 kWp i no superior a 500 kWp i potència eòlica instal·lada no inferior a 0,5 kW i no superior a 100 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Energia eòlica aïllada.

Instal·lacions eòliques de xicoteta potència per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d'habitatges o edificis, instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència eòlica instal·lada no inferior a 0,5 kW i no superior a 500 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Tractament en camp (astellat i/o empacat).
• Maquinària específica per al tractament de la biomassa, per al seu ús energètic, en camp a fi de facilitar la seua recollida i transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport de la mateixa.
• Maquinària de curta i processadores, incloent els seus accessoris (capçals, grapes, etc…), així com *compactadoras, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic.

• Plantes de fabricació de pellets/briquetes.

• Sistemes de calefacció de districte (district heating), i en general instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.
• Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa.

Rang energètic: qualsevol.

Nota: No es consideraran subvencionables els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa, termoestufas o casset de ximenera que proporcionen calor directa en el lloc on s'instal·len, ja siga de forma exclusiva o bé en combinació amb un circuit hidràulic de calefacció i/o aigua calenta sanitària.


Biogàs tèrmic

Equips per a producció d'energia tèrmica, mitjançant l'aprofitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables.

Aplicacions:

•  Generació d'energia tèrmica.

•  Equips per a la producció de biogàs o gasos assimilables, obtinguts a partir del procés de digestió anaeròbia de residus biodegradables, per a la seua distribució i/o venda per assortidor embotellat o a orri.

•  Equips per a la producció de biogàs per a la seua injecció a la xarxa pública de distribució de gas natural, en els casos en què siga viable tècnicament i legalment.

Rang energètic: Qualsevol projecte.


Energia geotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament dels jaciments geotèrmics, inclòs l'energia solar emmagatzemada de forma natural en el terreny.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Aprofitament d'energia tèrmica per a xarxes de districte (district heating).

Rang energètic: Qualsevol projecte.


Energia minihidràulica aïllada.

Construcció de minicentrals corresponents a noves concessions o rehabilitació, minicentrals instal·lades en conduccions de xarxes de reg o distribució d'aigua.

Aplicacions:
• Generació d'energia elèctrica.

Rang energètic: Instal·lacions amb potència total de fins a 500 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Biocarburants

Projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de biocarburants a la Comunitat Valenciana, per a poder atendre la previsible demanda que es va a produir en els pròxims anys.

Actuacions:
• Instal·lació d'assortidors en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Adaptació d'assortidors existents en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Plantes de producció de biodièsel o bioetanol o biocarburants assimilables sempre que es tracte, en tots els casos, de biocarburants de 2a generació obtinguts a partir de residus.
•  Parcs d'emmagatzematge per a distribució de biocarburants.

NOTA: Únicament seran subvencionables les plantes de producció que complisquen amb els criteris de sostenibilitat contemplats en l'article 17 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte.

Les ajudes previstes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Les ajudes corresponents a aplicacions elèctriques se secundaran exclusivament amb fons de la Generalitat.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
  • Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables.
  • En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.
Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud  Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes 

Des del 22/03/21 fins al 21/05/21

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 17/12/21per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 22/04/22 per a la resta  Fins al 17/12/21 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 22/04/22 per a la resta

 

 

Criteris de valoració

 

Vegeu l'Annex de la Resolució de convocatòria.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Sol·licitud d'ajuda: segons model normalitzat generat a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina
  • Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
  • Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquautorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.