2
Dirigit a: Empreses i entitats
feder2.jpg
Presentació sol·licituds: Des del 06 de març de 2019 fins al 16 d'abril de 2019
Termini de justificació: fins al 19 de desembre de 2019 per a projectes sense cofinançament FEDER i fins al 22 d'octubre de 2020 per a la resta

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 20 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8499 de 05/03/2019)

(*) segons Resolució de 6 de maig de modificació de la convocatòria (DOGV nº 8807 de 8/05/2020)

Objectiu


L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Empresas beneficiarias

 

Podran ser beneficiàries les empreses pertanyents al sector industrial. Aquelles empreses no pertanyents al sector industrial, podran ser beneficiàries de les ajudes, sempre que el projecte que vagen a executar siga assimilable a un procés industrial.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Actuació IN12: inversions en mesures d’estalvi d’energia en la indústria. Les actuacions energètiques que podran ser objecte d’ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d’energia quantificable i que es justifiquen documentalment. Podran ser amb caràcter orientatiu les següents:

 • Substitució d’equips i instal•lacions consumidores d’energia per equips i instal•lacions que utilitzen tecnologies d’alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Seran subvencionables tant la substitució d’equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d’energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.).
 • Recuperació de calors residuals.
 • Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips, etc.
 • Projectes de millora energètica d’il•luminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Els projectes de millora de les instal•lacions d’il•luminació en edificis existents que es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE), per exemple, edificis d’oficines en plantes industrials, hauran de presentar-se dins de l’actuació ED33 del programa d’estalvi i eficiència energètica en l’edificació. Els projectes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED33 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
 • Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Els projectes de millora de les instal·lacions tèrmiques en edificis existents que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED32 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
 • Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa, han de sol·licitar-se dins de l'actuació E4SGE1.

En tot cas, els equips adquirits hauran de ser nous.

Els projectes emmarcats dins d'aquesta actuació hauran de tenir un període de tornada de la inversió superior a 2 anys i un ràtio estalvi d'energia primària/inversió elegible superior a 150 tep /M€.

No seran subvencionables, entre altres, les actuacions següents:

 • Millora de l’envolupant tèrmica de les naus de producció, magatzems, oficines així com la substitució de les cobertes.
 • Implantació d’equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d’harmònics, bateries de condensadors, etc. Només es recolzaran aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l’estalvi d’energia. A més, en aquest cas, s’haurà d’aportar un certificat d’un laboratori acreditat que confirme l’estalvi calculat.
 • Projectes d’estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents al sector de la pesca i l'aqüicultura).
 • Instal•lacions d’evacuació de la calor dels equips a l’exterior per a augmentar el rendiment d’aquests o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal•lacions, independentment de si genera o no estalvi d’energia.  
 • Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant en l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport d'aquests fora de l'empresa. Tampoc s'haurà de donar suport als carregadors elèctrics per a aquest tipus de vehicles, ni la substitució de bateries.
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut amb una quantia màxima serà del 30% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, amb un màxim de 300.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.b. (Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic 4.2.1. (Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME), excepte les ajudes a inversions per a aconseguir la reducció de gasos d'efecte hivernacle procedents d'activitats enumerades en l'annex I de la Directiva 2003/87/CE, les quals es recolzaran exclusivament amb fons de la Generalitat.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.
Es considera inversió elegible del projecte:

 • Les inversions en equips i instal•lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d’estalvi d’energia. En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.
 • Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal•lacions auxiliars assenyalats en l’apartat anterior.

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros.

Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Plazo de presentación de solicitud Inicio de los proyectos Periodo subvencionable de gastos Fecha máx. de justificación de los proyectos
Desde el 06/03/2019 hasta 16/04/2019 A partir de la presentación de la solicitud  Proyectos sin cofinanciación FEDER desde la solicitud de ayuda hasta el 19/12/2019. Para el resto de proyectos desde la solicitud de ayuda hasta el 22/10/2020 Projectes sense cofinançament FEDER el 19/12/2019.
Per a la resta de projectes el 22/10/2020
       
Criteris de valoració

 

A. Impacte energètic de la mesura (màxim 60 punts).

A1. Relació entre inversió elegible del projecte i l'estalvi obtingut (màxim 60 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que tinguen un major estalvi d'energia primària en funció de la inversió elegibledel mateix.

B. Tipologia i característiques del projecte (màxim 37 punts).

B1. Tipologia d'equip consumidor d'energia (màxim 15 punts). Es valorarà amb més puntuació l'adquisició d'equips auxiliars enfront dels equips de procés.

B2. Tipus d'actuació. Característiques tècnic-energètiques de la nova instal·lació (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació els projectes de recuperació de calors residuals i els sistemes de regulació i control enfront de la substitució d'equips.

B3. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 7 punts). Es valorarà amb major puntuació els projectes en els quals el càlcul dels estalvis d'energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos, enfront d'estimacions de catàlegs.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2019" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
 • Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

Resta de documentació especificada en l'article 8 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La sol·licitud d'ajudes s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web d'IVACE. Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.