alumbrado-val 
 
Dirigit a: Entitats locals de la CV feder2.jpg 
Presentació sol.licituds:  Des del 19/01/2019 fins al  21/02/2019*
Termini de execució  Fins a l'1 d'octubre de 2020 **

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 7 de gener de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètics en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea per mitjà del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8467 de data 18/01/2019)

** segons resolució de 12 de maig de 2020 de la DG de l'Ivace

Objectiu
 
La convocatòria pretén facilitar l’accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de la renovació dels sistemes d’enllumenat públic exterior amb criteris d’estalvi i eficiència energètica
y posteriores ampliaciones de presupuesto (DOGV nº 8348 de 27/07/18 y DOGV nº 8350 de 30/07/18)
 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 20.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2018, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport

Les actuacions energètiques susceptibles de suport són les següents:

a) Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (lm/W).
b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llum de menor potència.
c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat de les mateixes.
d) Instal·lació de sistemes d'encès/apagat mitjançant rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.
 
En qualsevol cas, les actuacions proposades hauran de reduir el consum d'energia elèctrica en, almenys, un 30% respecte a la situació inicial, la qualificació energètica de la nova instal·lació haurà de ser A o B i haurà de complir amb les prescripcions del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008).
Així mateix, qualsevol proposta que implique la modificació d'una lluminària ja instal·lada adaptant-la a tecnologia LED, haurà de complir i justificar documentalment els criteris establits en el document «Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior» elaborat per l'IDAE i el Comitè Español d'Il·luminació.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Es tracta d'una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès (préstec) combinada amb subvencions sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat

Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec (€) no podrà superar els 500 € x Punt de llum substituït, o els 150.000 euros.

• Tipus d'interès: 0%.

Quotes d'amortització semestrals. El termini d'amortització serà de 72 mesos, i les quotes d'amortització seran semestrals, 12 quotes d'amortització. Les 6 últimes quotes no seran girades a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 de setembre de 2020, i les posteriors, successivament, cada semestre fins al 30 de març de 2023, excepte una modificació posterior d'aquests terminis per mitjà d’una resolució de la Direcció General de l'IVACE.

• Garanties: Exempt.

• Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

Característiques
de la subvenció
a fons perdut

Percentatge de subvenció: el percentatge de subvenció a fons perdut serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 75.000 euros per projecte

Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció a fons perdut)

Calculada en funció dels costos subvencionables. S'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit, i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció a fons perdut.

Cancel·lació anticipada

Una vegada satisfetes les tres primeres quotes d'amortització del préstec i verificada la correcta execució del projecte, podrà sol·licitar la cancel·lació anticipada de la totalitat del préstec sense que açò supose cap tipus de penalització ni imposició de comissions..

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.c. (Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i Objectiu Específic 4.3.1. (Millorar l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics)

Esquema general

 

esquema

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es consideraran costos subvencionables:

a) Equips i instal·lacions auxiliars, incloent lluminàries, llums, balastos electrònics, rellotges astronòmics, equips de centralització, sistemes de regulació del nivell lluminós, quadres elèctrics, reforma d'esteses i instal·lacions directament associats al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda.

b) Enginyeria: incloent l'elaboració, pel tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa d'obra.

c) Obra civil associada a l'actuació i els de muntatge de les instal·lacions.

d) Podrà ser subvencionable, i per tant finançable, l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.

La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.

La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 20.000 euros

Terminis

 

Termini de presentació de sol.lcituds Inici del  projecte Període subvencionable de despeses Fi termini justificació (límit període pagament)

Des del 19/01/2019 fins al 21/02/2019

A partir de la presentació de la sol·licitud Des de la sol·licitud d'ajuda fins a l'1/10/2020  1/10/2020 **

Criteris de valoració

 

Energia estalviada en el projecte (màxim 57 punts): Es concedirà major puntuació com més gran percentatge d'estalvi energètic existisca respecte a la situació inicial.
• Abast del projecte (màxim 10 punts): Es valoraran amb major puntuació projectes que suposen la renovació completa de l'enllumenat del municipi enfront de renovacions parcials.
• Tipus d'actuació (màxim 5 punts): Es valorarà amb major puntuació les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) enfront de la substitució de llums o equips.
• Realització d'auditoria energètica (25 punts): es valorarà amb 25 punts aquells municipis que presenten una auditoria energètica integral de tot l'enllumenat públic del municipi que complisca amb la metodologia i els continguts indicats en el document “Auditoria energètica d'enllumenat exterior” disponible en la pàgina web .
• Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013 (3 punts).

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 40 punts.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Enllumenat 2019" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
• Memòria tècnica del projecte datada i signada segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Resta de documentació especificada en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.